Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny
 ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz

poniedziałek 7:00 - 15:00

wtorek 7:00 - 16:00 

środa 7:00 - 15:00

czwartek 7:00 - 15:00

piątek 7:00 - 14:00

 

Sekretariat
tel. 56 621 21 00 lub 01

e-mail info@lubicz.pl

 

 

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 56 621 21 40

Więcej informacji


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, przekazujemy kluczowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Z administratorem możesz się skontaktować:

 • tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl/
 • poprzez e-mail: info@lubicz.pl;
 • telefonicznie: 56 621 21 00.

Współadministrator danych osobowych

Współadministratorem danych osobowych jest:

 1. Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;
 2. Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych Gminy Lubicz, określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych, wynikających
z innych przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów i porozumień. Celem współadministrowania jest uczestniczenie przez współadministratorów w podejmowaniu decyzji o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień dotyczących zasad współadministrowania możesz zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować:

 • tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21,
  87-162 Lubicz;
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl/
 • poprzez e-mail: iod@lubicz.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora i współadministratorów oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Cele przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzali Twoje dane w celu rozpatrzenia sprawy, którą do nas kierujesz za pośrednictwem korespondencji przesłanej drogą tradycyjną lub elektroniczną oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przewarzania danych osobowych jest wykonywanie zadań realizowanych
w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale może uniemożliwić realizację sprawy, którą do nas kierujesz.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, którą do nas kierujesz w następnie, w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Twoje dane osobowych, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym administrator przekazał wniosek.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być udostępnione Twoje dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń1 oraz nasi usługodawcy wykonujących zadania na zlecenie administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, kurierzy, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych, po upływie wskazanych okresów przechowywania;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się bezpośrednio z nami lub naszym  Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Decyzje dotyczące Twojej osoby nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym Twoje dane nie będą poddawane profilowaniu.

1 Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 180)

Banery

Stopka