Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Planowanie przestrzenne wskazuje zasady zagospodarowania terenu. Umożliwia ono kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami większości mieszkańców w sposób racjonalny i zrównoważony,  biorąc pod uwagę  uwarunkowania lokalne oraz wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, uwzględniając przy tym  czynniki ekonomiczne i społeczne. 

Planowanie przestrzenne realizowane jest w Polsce na kilku szczeblach: krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Opracowania planistyczne powstające na każdym z w/w szczebli różnią się zakresem tematycznym, stopniem szczegółowości i umocowaniem prawnym. Generalną zasadą jest jednak to, aby dokumenty powstające na szczeblu niższym uwzględniały ustalenia i wytyczne wskazane w dokumentach nadrzędnych. Pozwala to zachować kompleksowe podejście do planowania przestrzennego od ogółu (np. drogi krajowe, ponadlokalne inwestycje celu publicznego), do szczegółu (np. drogi lokalne gminne, ustalenia planu miejscowego dla pojedynczych działek budowlanych). 

Dla mieszkańców najistotniejsze są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego(w skrócie MPZP), które są aktami prawa miejscowego i są opracowywane na szczeblu gminnym. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (i oczywiście całej dokumentacji zawierającej zazwyczaj projekt techniczny) można uzyskać pozwolenie na budowę. 

Ważnym dokumentem jet studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Nie określa ono co prawda przeznaczenia terenów, a wskazuje jedynie kierunki ich rozwoju. Jednak każdy uchwalany MPZP musi być zgodny z kierunkami wskazanymi w studium. 

 

  • data: 2019-08-26

Banery

Stopka