Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


 

Lubicz, 20 października 2017 r.

 

                                                           

           ORG.0002.9.2017         

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                             

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

informuję o:

XXXVIII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3.  Informacja Wójta Gminy Lubicz o stanie realizacji zadań oświatowych.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2016/2017

b) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

e) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi

f) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

g) w sprawie uchylenia uchwały Nr II/11/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”

i) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz

j) w sprawie nadania nazwy ulicy „Dolina Marzeń” w miejscowości Krobia

k) w sprawie nadania nazwy ulicy „Twórcza” w miejscowości Krobia

l) w sprawie nadania nazwy ulicy „Cudna” w miejscowości Krobia

ł) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok

m) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

7. Informacja Wójta oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.

8. Składanie interpelacji.

9. Wnioski i zapytania.

10.  Zakończenie obrad.  

Z poważaniem             

Hanna Anzel               

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz


Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok


Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty na prowadzenie przeglądów i serwisu kotłowni gazowej.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacje o wyborze dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Lubicz.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się 2 prośbą o przedstawienie oferty na zakup w 2015 r. oleju napędowego
do samochodu służbowego o nr rej. CTR X606.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2015 r. środków czystości.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie przeglądów i serwisu kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 24 od 1 stycznia 2015r. do 31grudnia 2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2015 r. materiałów biurowych.


Informacja o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Lubicz


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2.9.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10.06.2014r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, Urząd Gminy Lubicz prosi o złożenie ofert na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.  


Informacja o wynikach analizy ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Lubicz.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 grudnia (piątek) 2014 r. w zastępstwie Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz Pani Hanny Anzel dyżur w Urzędzie Gminy Lubicz (pokój nr 16) w godz. od 10.00 do 13.00  pełnił będzie wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Korpalski.


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacje o wyborze dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Lubicz.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY LUBICZ

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Lubicz do łącznej kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) w liczbie 2.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez Oferenta. Wyemitowane obligacje będą na okaziciela. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. Wyemitowane obligacje nie będą zabezpieczone oraz nie będą miały formy dokumentu. Emisja nastąpi nie później niż w terminie 5-ciu dni roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż 5-tego dnia roboczego od dnia otrzymania ww. zawiadomienia środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy. Organizator (Emitent) zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług geodezyjnych:

1. Okazanie znaków granicznych, wskazanych na załączniku D, określających przebieg granicy działki nr 966 w Grębocinie, po ich uprzednim odszukaniu, wznowieniu lub wyznaczeniu i utrwaleniu.
2. Podział nieruchomości położonych w Lubiczu Dolnym i Grębocinie, zgodnie z planem miejscowym i koncepcją podziału wg załączników:
a) Podział nieruchomości oznaczonej numerem działki 394/3 w Grębocinie – załącznik A.
b) Podział nieruchomości oznaczonej numerem działki 170/42 w Lubiczu Dolnym – załącznik B.
c) Podział nieruchomości oznaczonej numerem działki 237/2 w Grębocinie – załącznik C.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2.9.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10.06.2014r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, Urząd Gminy Lubicz prosi o złożenie ofert na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.  
 
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

W zapytaniu w części II nie została dodana informacja, że oprogramowanie biurowe musi być w wersji dla firm lub instytucji. Nie może to być wersja dla użytkowników domowych lub „edukacji”.


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


INFORMACJA

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.


OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Budowa stacji gazowej pomiarowo - regulacyjnej wysokiego ciśnienia "Grębocin 2" o przepustowości Q\: = 33 000 nrVh, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN200 MOP 8,4MPa i DN200 MOP 5,5MPa.


KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK

Wójt gminy Lubicz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działania na rzecz Gminy Lubicz do wnoszenia uwag i opinii do przedłożonego do konsultacji projektu ''Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2014 rok''


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla do Urzędu Gminy Lubicz.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacje o wyborze dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Lubicz.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę węgla.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacje o wyborze dostawcy sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na sprzedaż w 2014r. następujących materiałów biurowych oraz toneru dla urządzenia wielofunkcyjnego:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2.9.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10.06.2014r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, Urząd Gminy Lubicz prosi o złożenie ofert na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.  


ZAPROSZENIE do składania ofert

Zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej (ceny netto i brutto) na dostawę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014 czterech komputerów stacjonarnych.


Stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz .


ZAPYTANIE OFERTOWE - ułożenie kostki brukowej.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na Budowę boiska do siatkówki plażowej w Rogowie.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie Zakupu i montażu siłowni zewnętrznych (doposażenie).


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na Zakup dwóch koszy do gry w koszykówkę i dwóch ławek.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Budowa miejsca rekreacji

Proszę o przedstawienie oferty na "Budowę miejsca rekreacji nad jeziorem w Józefowie"


Konsultacje społeczne - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lubicz

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów dokumentów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń regulujących Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych.


Lubicz Dolny, 22 maja 2014 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2014 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

 

 

Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano - Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie pn. „Program profilaktyczny prowadzony podczas obozu 5 Lubickiej Drużyny Harcerek „Grań” i 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy im. A. Małkowskiego oraz kolonii 5 Lubickiej Gromady Zuchenek „Driady z leśnego zakątka””.

 

Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Żak” Gronowo na zadanie pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z wykorzystaniem roweru”.

 

Dotację w wysokości 3.200,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin na zadanie pn. „Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”.

 

Dotację w wysokości 3.800,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Krobia” na zadanie pn. „Kajakowy spływ Doliną Drwęcy”.

 

 

Oferty odrzucone z powodu braku środków:

 

Zadanie pn. „Szkolenie Unplugged”  - „Doświadczalnia” Stowarzyszenie Trenerów Umiejętności Psychospołecznych

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wykonanie usług geodezyjnych – podziały nieruchomości”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości położonych w Lubiczu Dolnym.


Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.  procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie Budowy placu rekreacji w Jedwabnie – w ramach środków z funduszu sołeckiego i środków budżetowych.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczący zapytania ofertowego w trybie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na „Realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz”.


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

 

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Lubicz , oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej:,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

 

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Lubicz tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

 

Oferty złożone w trybie 19a :

1.      Uznając celowość realizacji zadania “Aktywny senior” przedstawionego przez Klub Sportowy „Saturn” Młyniec w ofercie złożonej w dniu 17 kwietnia 2014 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej.Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać  pisemnie do Urzędu Gminy Lubicz pod adresem : 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny do dnia 25 kwietnia 2014 r.

 


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 )

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2014 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


Wyniki postępowania

Wyniki zakończonego postępowania na "Zakup i montaż siłowni zewnętrznych".


Lubicz Dolny, 24 marca 2014 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

      1.Dotację w wysokości 4. 000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Józefowo na  zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej”

2.Dotację w wysokości 6.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sprint” w Grębocinie na zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”

3.Dotację w wysokości 4.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Żak” przy Szkole Podstawowej w Gronowie na zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”

4.Dotację w wysokości 14.000,00 zł przyznano Lubickiemu Klubowi Sportowemu Sokół na zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach sportowych”

5. Dotację w wysokości 2.000,00 przyznano  Toruńskiemu Klubowi „Karate Oyama” na zadanie pt. „Prowadzenie przez Toruński Klub Karate Oyama zajęć (szkolenia) treningowych karate, samoobrony oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

6.Dotację w wysokości 40.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu FLISAK  na zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

7.Dotację w wysokości 6.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu Krobia na zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach sportowych”

8.Dotację w wysokości 4.000,00 zł Klubowi Sportowemu „Saturn” Młyniec na zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych”

9.Dotację w wysokości 40.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”


ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie usług geodezyjnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości położonych w Lubiczu Dolnym i Grębocinie

 • Załącznik A


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i montażu siłowni zewnętrznych.


Zapytanie ofertowe

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na sprzedaż w 2014r. materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek.


Zapytanie ofertowe - przewóz osób

 
Urząd Gminy Lubicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przewozowych w Gminie Lubicz w roku 2014.


Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego


Zaproszenie do składania ofert

Urząd Gminy Lubicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych w Gminie Lubicz w roku 2014.


Ponowne zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż w roku 2014 artykułów spożywczych dla Urzędu Gminy w Lubiczu.


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz. 857 ze zm.), oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz (tekst jednolity opublikowany w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014, poz. 477).

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz


Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż oleju napedowego do samochodu służbowego


Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż w roku 2014 artykułów spożywczych dla Urzędu Gminy w Lubiczu.


Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż w roku 2014 artykułów spożywczych dla Urzędu Gminy w Lubiczu.Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż w roku 2014 materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż w roku 2014 materiałów biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


Wyniki postępowania na zakup i dostawę tonerów.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DRUK I SKŁAD BIULETYNU INFORMACYJNEGO "GONIEC GMINNY"

Zapytanie ofertowe na druk i skład biuletynu informacyjnego "Goniec Gminny".


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów do Urzędu Gminy Lubicz na 2014r.​


INFORMACJA

 W związku z dużą rozbieżnością danych w dostarczonych ofertach na sprzedaż tonerów i tuszy nie ma możliwości prawidłowego określenia najlepszej oferty. Powyżej umieszczamy prośbę o ponowne przesłanie ofert na materiały eksploatacyjne do drukarek.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzedu Gminy  Lubicz na 2014r.


Informacja

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert na na zakup i dostawę tonerów oraz na zakup i dostawę materiałów biurowych do 08.01.2014r. do godz. 14:00


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów do Urzędu Gminy Lubicz na 2014r.​


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzedu Gminy  Lubicz na 2014r.


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 10.13.759 ze zm.)w formie zapytania cenowego na doradztwo metodyczne (opieka metodyczna) dla ok. 200 nauczycieli jednostek oświatowych (przedszkole, 6 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja), dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej


Zapytanie Cenowe

Przedmiot zamówienia- usługa doradztwa metodycznego (opieki metodycznej) dla  około 200 nauczycieli jednostek oświatowych (przedszkole, 6 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja), dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz. 


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości do Urzędu Gminy Lubicz na 2014r.


Zapytanie ofertowe na monitoring i konserwację systemu alarmowego.

Monitoring sygnałów lokalnego systemu alarmowego, podejmowanie interwencji w budynkach Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21 i ul. Toruńska 24.

Konserwacja i serwis systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21 i ul. Toruńskiej 24.


KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2014 ROK

Wójt Gminy Lubicz

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działania na rzecz Gminy Lubicz do wnoszenia uwag i opinii do przedłożonego do konsultacji projektu ''Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2014 rok''


Konkursu na stanowisko księgowego

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ogłasza konkurs na stanowisko księgowego na umowę o pracę w wymiarze ¾ etatu.


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Lubicz: Usługa edukacyjna dla uczniów SP nr 2 w Lubiczu Górnym i SP w Złotorii prowadzonych przez Gminę Lubicz - prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami klas I-III w ramach realizacji Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 POKL
Numer ogłoszenia: 280496 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48566212100, faks +48566782122 , strona internetowa www.lubicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa edukacyjna dla uczniów SP nr 2 w Lubiczu Górnym i SP w Złotorii prowadzonych przez Gminę Lubicz - prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami klas I-III w ramach realizacji Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 POKL.


 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (ROŚ.271-2/11)

Działając na podstawie art.93 ust.l pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz.759 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie jednostkowej ekspertyzy dendrologicznej drzew i krzewów rosnących na terenach położonych w obrębie Gminy Lubicz będących we własności osób fizycznych lub prawnych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonym , zostaje unieważnione.


Obwieszczenie Wójta Gminy

GP.6733.3.2011.WS                                               Lubicz Dolny, 2011. 08. 03

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 03.08.2011 r. została wydana decyzja nr 5/CP/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 2010, przewidzianej do realizacji na działce nr 70/1 w miejscowości Jedwabno.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

 

WOJT         

/-/ Marek Olszewski


Ogłoszenie

Ogłoszenie

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Wójt Gminy Lubicz ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Organizator transportu publicznego              – Gmina Lubicz.

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia  – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

                                                                        Pzp (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 –

                                                                         ze zmianami).

3. Określenie rodzaju transportu                       – autobusowa komunikacja międzygminna

                                                                         na terenie gminy Lubicz oraz łącząca  

                                                                         gminę Lubicz i miasto Toruń.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania – 01 sierpnia 2012r. 

drukuj (


Ogłoszenie)

Informacja Starosty Toruńskiego

Uprzejmie informuję, że dnia 11 lipca 2011r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej siedziby urzędu Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 odbędzie się szkolenie skierowane do podmiotów korzystających ze środowiska z terenu Powiatu Toruńskiego.


WYBORY ŁAWNIKÓW

W tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Na mocy art. 160 § 1 i 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 ze zm.) Rady gmin wybierają ławników ławników sądów okręgowych oraz sądów rejonowych, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym najpóźniej w październiku br Rada GminyLubicz wybierze 2 ławników do Sądu Rejonowego Toruniu.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OŚ.524.2.2011                           Lubicz, 03.06.2011 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 w zakresie:

„Wspierania edukacyjnej i wychowawczej działalności pozaszkolnej”

ogłoszonego w dniu 11 maja 2011 roku  - żadna z organizacji nie przystąpiła
do konkursu i w wyznaczonym terminie 1 czerwca do Urzędu Gminy
nie wpłynęła ani jedna oferta.


KOMUNIKAT – "Wyprawka szkolna"

Wójt Gminy Lubicz informuje, że wzorem ubiegłych lat również
w roku szkolnym 2011/2012 będzie realizowany rządowy program
pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.


ZAPROSZENIE

Zaproszenie

Wójt Gminy Lubicz zaprasza do składania ofert letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (20 – 30 osób) – mieszkańców gminy Lubicz. Mile widziane kolonie i obozy z programem profilaktyki uzależnień.

Prosimy o składanie ofert do dnia 10 czerwca 2011r.
w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Lubiczu.

Wójt Gminy LubiczOgłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
na transport zbiorowy.

1.Organizator transportu publicznego
    – Gmina Lubicz.

2.Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
    – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
      Pzp (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 – ze zmianami).

3.Określenie rodzaju transportu
    – autobusowa komunikacja międzygminna
      łącząca gminę Lubicz i miasto Toruń.

4.Przewidywana data rozpoczęcia postępowania
    – 01 lipca 2011r.

drukuj (


Ogłoszenie)


Konkurs

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

WÓJT GMINY LUBICZ
ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 w zakresie:
WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI POZASZKOLNEJ
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1.Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
1) organizacji czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym,
2) prowadzenie zajęć edukacyjno- wychowawczych i edukacji prozdrowotnej  dla dzieci najmłodszych,
3) rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień,
4) utrwalania poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW  SPORTOWYCH NA  DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ W ROKU 2011

Dotację w wysokości 50.000 zł. przyznano  - Klubowi Sportowemu Flisak ze Złotorii na zadanie pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”
Dotację w wysokości 15.000 zł. przyznano  - Lubickiemu Klubowi Sportowemu Sokół z Lubicza Górnego na zadanie pn. „ Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”
Dotację w wysokości 5.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „Obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę ręczną”
Dotację w wysokości 5.910 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „III Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt”
Dotację w wysokości 4.370 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „III Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt „DRWĘCA CUP”
Dotację w wysokości 1.720 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT” w Grębocinie na zadanie pn. „Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”
Dotację w wysokości 6.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT” w Grębocinie na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”
Dotację w wysokości 3.000 zł. przyznano -  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT”   w Grębocinie na zadanie pn. „Organizacja IV Integracyjnego Kryterium Asów w Lubiczu”
Dotację w wysokości 5.000 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ŻAK”   przy Szkole Podstawowej w Gronowie na zadanie pn. „Szkolenie w zakresie kolarstwa młodzieży uzdolnionej sportowo”
Dotację w wysokości 2.000 zł. przyznano Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Józefowo w Józefowie na zadanie pn.  „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych”
Dotację w wysokości 2.000 zł. przyznano -  Klubowi Sportowemu „Saturn” Młyniec w Młyńcu Drugim na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych” 

 • data: 2011.04.21


Wyniki Otwartego konkursu

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY LUBICZ NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2011 W ZAKRESIE „ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM „


Wyniki Otwartego konkursu

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2011, OGŁOSZONEGO 3 MARCA 2011 r., W ZAKRESIE


Konkurs

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


Konkurs

WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 w zakresie:
WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI POZASZKOLNEJ
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1.Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
- organizacji czasu wolnego dzieci w wieku szkolnym z uwzględnieniem rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wspierania uczniów mniej zdolnych w uzyskiwaniu osiągnięć edukacyjnych, kształtowania społecznie akceptowanych postaw i niwelowania zagrożeń niedostosowaniem społecznym.....


Konkurs

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1.Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
-prowadzenia przez klub sportowy zajęć (szkolenia) w wybranych dyscyplinach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym organizowania zawodów, rozgrywek, imprez sportowych i rekreacyjnych, -zgrupowań (obozów) sportowych i /lub uczestnictwa w nich......


Wybór Najkorzystniejszej oferty


Wyjaśnienia do SIWZ


Wyjaśnienia do SIWZ


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: GOPS.8110.EFS/1/11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz

woj. Kujawsko-Pomorskie

tel./fax 56 674 21 55; e-mail: gopslubicz@home.pl


OGŁOSZENIE

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ogłasza sprzedaż drewna opałowego, mieszanego w trybie przetargu publicznego.


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego
z dnia 16 listopada 2010r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


PORZĄDEK OBRAD Z SESJI RADY GMINY LUBICZ

ORG.0052-13/10                                           
 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
                                           i n f o r m u j ę :                                    
o IV sesji Rady Gminy Lubicz dnia 29 grudnia 2010r. (środa) o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy
a) stwierdzenie quorum
b) odczytanie porządku obrad
c) zgłaszanie spraw do porządku.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
4. Informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Złotoria
b) wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lubicz
c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubiczu Górnym oraz obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Lubiczu Górnym
d) określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz
e) wyborów  sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lubicz  
f) zmiany  Statutu Gminy Lubicz
6. Składanie interpelacji.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.   
                                                                                Z poważaniem


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

GOPS.8110.EFS/5/10-2

Dot: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ SZKOLENIA ZAWODOWE-                 Część 2. Szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” wybrana została oferta Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22,  87-162 Toruń. Oferta ta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia  kryterium oceny ofert, jakim była cena.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22,  87-162 Toruń

Liczba punktów w kryterium„cena” – 100,00.

Łączna punktacja – 100,00

                                                                                                      Kierownik GOPS

                                                                                                          Anna Sikorska


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

GOPS.8110.EFS/5/10-1

Dot: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ SZKOLENIA ZAWODOWE-  Część 1. Szkolenie „Prawo jazdy kat. B” wybrana została oferta Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22,  87-162 Toruń. Oferta ta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia  kryterium oceny ofert, jakim była cena.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22,  87-162 Toruń

Liczba punktów w kryterium„cena” – 100,00.

Łączna punktacja – 100,00

          

                                                                                                       Kierownik GOPS

                                                                                                          Anna Sikorska

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.


SPRAWOZDANIE

 

SPRAWOZDANIE   WÓJTA GMINY LUBICZ Z  PRZEPROWADZONYCH  KONSULTACJI  PROJEKTU  „PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBICZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2011R.”

 Zarządzeniem nr 0151-63/10 z dnia 17 listopada 2010r. Wójt Gminy Lubicz ogłosił przeprowadzanie w dniach 17-24 listopada 2010r. w Urzędzie Gminy Lubicz  konsultacji projektu programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi.  Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.lubicz.pl, na stronie internetowej Gminy Lubicz: www.lubicz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubiczu. Dodatkowo organizacje otrzymały go drogą pocztową lub e-mailową.

Pomimo upływu zakreślonego terminu  do Wójta Gminy nie wpłynęły od uprawnionych podmiotów w formie wskazanej w zaproszeniu do konsultacji żadne  uwagi i opinie do projektu programu.


Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja integracji Społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”
Informacje dot. w/w przetargu (ogłoszenie oraz SIWZ wraz załącznikami) znajdują się w zakładce Ogłoszenia.
 


Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ SZKOLENIA ZAWODOWE- Część I. Szkolenie „Opiekun osób zależnych- pomoc domowa” wybrana została oferta Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22, 87-162 Toruń. Oferta ta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, jakim była cena.


Odrzucenie i unieważnienie przetargu

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informujemy o unieważnieniu w części postępowania o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – MODUŁ SZKOLENIA ZAWODOWE: Część II: Szkolenie : ”Prawo jazdy kat. B”.


Odrzucenie i unieważnienie przetargu

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informujemy o unieważnieniu w części postępowania o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – MODUŁ SZKOLENIA ZAWODOWE: Część III: Szkolenie : ”Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.


Przetarg nieograniczony

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: GOPS.8110.EFS/3/10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu
Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz
woj. Kujawsko-Pomorskie
tel./fax 56 674 21 55; e-mail: gopslubicz@home.pl


Konsultacje Programu współpracy na 2011 rok.

Konsultacje Programu współpracy na 2011 rok w terminie od dnia 17 listopada 2010 do 24 listopada 2010 r. Na podstawie § 1 uchwały Nr L/536/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

UWAGA!
            Przypominamy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, ze zmianami) dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od daty zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.
            Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych, o których mowa.


Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 03.09.2010 r.


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego dla Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie.

Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie z dniem 03.09.2010 r. ogłasza

 

przetarg nieograniczony

 

poniżej równowartości 60 000 EURO zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r.

         Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171,       poz. 1058-tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami)

na zakup i dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie .


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Lubicz, dnia 18 sierpnia  2010 r.


      WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2010 R.
Zadanie – „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”
      Dotację w wysokości 11 700 zł. przyznano Lubickiemu Klubowi Sportowemu „SOKÓŁ” z Lubicza Górnego, ul. Widokowa 6, 87 – 162 Lubicz .
 


Konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

Działając na podstawie uchwały Nr XX/184/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lubicz (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 78 poz.1284)


OGŁOSZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Stan alarmu powodziowego !
Wojewoda Kujawsko – Pomorski ogłosił z dniem 7 czerwca 2010 r. od godziny 17.00, stan alarmu powodziowego dla gmin zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

WYNIKI  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  NA  WYKONANIE   ZADANIA  PUBLICZNEGO  ZWIĄZANEGO  Z REALIZACJĄ  ZADAŃ  SAMORZĄDU  GMINY  W  ROKU  2010   W ZAKRESIE  -    „  PROFILAKTYKI  UZALEŻNIEŃ  I  PRZECIWDZIAŁANIA    PATOLOGIOM  SPOŁECZNYM „            

Zadanie -  “  Profilaktyka  uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym “

                 Dotację przyznano niżej podanym organizacjom  pożytku publicznego :

1/  Oddział Parafialny Akcji Katolickiej w Gronowie,  - dotacja w wysokości  500 zł ,

2/  Polski Związek Emerytów  Rencistów i Inwalidów – dotacja
      w wysokości  1.250 zł)

3/  Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinku  - dotacja w wysokości  3.000 zł

4/  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Koło Gminne w Lubiczu   - dotacja w wysokości   2.304 zł

5/ Stowarzyszenie Mieszkańców Społecznie Aktywnych w Rogówku – dotacja w wysokości 500 zł

6/ Ochotnicza Straż Pożarna w Rogówku – dotacja w wysokości 500 zł

7/  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 5 Toruńsko – Lubicka Drużyna Harcerek „Połoniny” - dotacja w wysokości 2.816 zł

8/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Toruniu – dotacja w wysokości 2.000zł

9/ Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie – dotacja w wysokości  1.000 zł


 


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2010 R.

Lubicz, dnia 25 maja 2010 r.
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2010 R.

Zadanie – „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

Dotację w wysokości 25 000 zł. przyznano Klubowi Sportowemu „FLISAK” , ul. Sportowa 4, 87 – 124 Złotoria

Dotację w wysokości 5 000 zł. przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym , ul. Piaskowa 23 87 – 162 Lubicz


OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2010r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 


Lubicz, dnia 26 kwietnia 2010 r.
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH  Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY    W   ROKU   2010   W ZAKRESIE:
 „Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu”

Dotację w wysokości 5.500zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ŻAK”   przy Szkole Podstawowej w Gronowie na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”

Dotację w wysokości 4.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT” w Grębocinie na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”

Dotację w wysokości 3.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT”   w Grębocinie na zadanie pn. „Organizacja III Integracyjnego Kryterium Asów w Lubiczu”

Dotację w wysokości 5.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „Obóz sportowo – rekreacyjny dla grup szkoleniowych trenujących piłkę ręczną”

Dotację w wysokości 1.500zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „II Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt”

Dotację w wysokości 1.000zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „II Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt  „DRWĘCA CUP”
 
 
Oferty odrzucone:

Klub Sportowy Flisak ze Złotorii

Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie
 
Uczniowski Klub Sportowy „Drwęca Novar”


PORZĄDEK Z SESJI GMINY LUBICZ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)


Konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.

Działając na podstawie uchwały Nr XX/184/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lubicz (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 78 poz.1284)
Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań
w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

WYNIKI KONKURSU

Lubicz, dnia 16 kwietnia 2010 r.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ  SAMORZĄDU  GMINY    W   ROKU   2010   W ZAKRESIE:

„Wspierania edukacyjnej i wychowawczej działalności pozaszkolnej”

- Dotację w wysokości 19. 400 zł przyznano - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy   w Toruniu.

- Dotację w wysokości 600 zł. przyznano – Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Rogowo „Rogowiacy”


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami )


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 W ZAKRESIE : PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM


OGŁOSZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Z uwagi na zbliżające się w tym roku wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego uprzejmie informuję, że kandydaci na radnych muszą spełniać warunki kandydowania określone w ustawie Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a w przypadku kandydatów na wójtów, burmistrzów lub prezydentów w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.OGŁOSZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 25.06.2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenia taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLII/431/10 z dnia 22.02.2010 r. Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. informują, iż z dniem 1 kwietnia 2010 r. będą obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Otwarty konkurs

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Lubicz
ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 w zakresie: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FI ZYCZNEJ I SPORTU
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, póz. 873 ze zm.) WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 w zakresie: Wspierania edukacyjnej i wychowawczej działalności pozaszkolnej


OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 08 lutego 2010r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Ogłoszenie

Lubicz dnia 30.11.2009r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" w Lubiczu zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko głównej księgowej w Przedszkolu Publicznym "Chatka Puchatka” w Lubiczu wpłynęły 3 oferty, żadna z ofert nie spełniała kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu.


KONKURS na stanowisko GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Dyrektor Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" w Lubiczu na podstawie art.11 ust.1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych/ Dz.U. Nr 223 poz. 1458
OGŁASZA KONKURS na stanowisko pracy GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 27.11.2009 r. do 31.12.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz : Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 8:00 do 15:00 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ) informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Gronowo

O B W I E S Z C Z E N I E
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
"Budowa drogi rowerowej Złotoria - Osiek n/W"

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 06.08.2009 r. do 04.09.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz : Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 8:00 do 15:00 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

INFORMACJE O AKTUALNYCH TERMINACH POSIEDZEŃ KOMISJI ZAMIESZCZANE SĄ TAKŻE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY (I PIĘTRO)


Ogłoszenie o naborze partnerów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza nabór partnerów do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” w Lubiczu”.
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założenia projektu są zgodne z Priorytetem VII. PO KL – Promocja integracji społecznej, Działaniem 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałaniem 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Głównym celem Partnerstwa będzie aktywizacja społeczna i zawodowa osób niezatrudnionych, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach Klubu Integracji Społecznej.
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu informuje, iż przy naborze partnerów do realizacji działania będą brane pod uwagę:
 • Doświadczenie potencjalnych partnerów w realizacji projektów o podobnym charakterze w obszarach tematycznych związanych z projektami społecznymi,
 • Zgodność działania statutowego potencjalnego partnera z celami planowanego projektu,
 • Oferowany wkład potencjalnego partnera w zakresie kadrowym i bazy lokalowej.
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2009 r.
Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
O wyborze oferty zadecyduje komisja powołana zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.
Informacje dodatkowe, wraz z oświadczeniem i wzorem oferty, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu, ul. Toruńska 21, pok. 6, tel. (056) 67 82 307.
Z wybranym oferentem, po zakończonych pracach związanych z konstruowaniem projektu zostanie zawarta umowa o Partnerstwie, regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pliki do pobrania:
 • Wzór oferty
 • Oświadczenie
 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2009
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2009 W ZAKRESIE:
"Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu"

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2009 R.

Zadanie – „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym” Dotację w wysokości 20 000 zł. przyznano Klubowi Sportowemu „FLISAK” , ul. Sportowa 4, 87 – 124 Złotoria.
 


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU DS. "Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym"
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2009 W ZAKRESIE "PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM"

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 28.10.2008 r. z wniosku złożonego przez Firmę Usługowo-Handlową ,, An-Daw" Antoni Kujawski, ul. Grębocka 41,Lubicz Dolny,87-162 Lubicz, nr rej. 11460 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 28.10.2008 r. z wniosku złożonego przez FHU ?DAW- TRANS? Dawid Kujawski, ul. Grębocka 41, 87-162 Lubicz, nr rej. 11461 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Lubicz z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lubiczu
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz ogłasza: na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 93, poz. 592 )

OTWARTY KONKURS
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
I. Rodzaj zadań objętych konkursem oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009.
1. Zadania objęte niniejszym konkursem:
1) prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym
2) organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jeżeli impreza ta przyczynia się do istotnej popularyzacji danej dyscypliny sportu.

Informacja
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH CZEKA NA KANDYDATÓW NA TRENERA

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie poszukuje kandydatów na stanowisko trenera środowiskowego do utworzonego w ramach Rządowego Programu "Orlik 2012" kompleksu boisk wielofunkcyjnych.


Strabag Sp. z o.o. Oddział Mostowy Północny pragnie nawiązać współpracę z lokalnymi firmami w zakresie:

- roboty żelbetowe

- roboty ziemne

- roboty transportowe

- konstrukcje stalowe ( Np. balustrady mostowe, ogrodzenia)

- zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych

Aktualnie prowadzimy prace w okolicach Słupska, Olsztyna. W drugiej połowie roku planujemy roboty bliżej Torunia. Zainteresowani pracami na obszarze Polski prosimy o kontakt:

Strabag Sp. z o.o.

Oddział Mostowy Północny

87 – 100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 26

Tel. 056 657 12 40, faz 056 657 12 47

Jerzy Witulski, tel. 691 460 565


Otwarty konkurs
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 w zakresie: WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI POZASZKOLNEJ

Otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych>
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009

Informacja o wynikach naboru

Na  opiekuna- wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Lubiczu Górnym w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Dariusz Dobrzyński.


Informacja o wynikach naboru

Na  opiekuna- wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Gronowie w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Łukasz Falkowski.


Program uczeń na wsi
Wójt Gminy Lubicz informuje, że w miesiącu sierpniu zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2008 R.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2008 R.

Zadanie – „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

Dotację w wysokości 20 000 zł. przyznano Klubowi Sportowemu „FLISAK”
ul. Sportowa 4, 87 – 124 Złotoria.
 


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie uchwały Nr XX/184/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lubicz (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 78 poz.1284) Wójt Gminy Lubicz ogłasza: otwarty konkurs  ofert na wykonanie zadań  w zakresie wspierania  rozwoju sportu kwalifikowanego


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 informuje, że zakończyły się Negocjacje Ustne przeprowadzone w dniu             17 kwietnia 2008 r. na sprzedaż autobusu marki Ikarus oraz samochodu ciężarowego marki Star z następującym wynikiem:
- autobus marki Ikarus - 1.200 zł.
- samochód ciężarowy marki Star - 1.000 zł.
Nabywcą obu pojazdów jest Pan Mariusz Wilczyński 


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
informuje,

że II Przetarg Ustny na sprzedaż przyczepy rolniczej marki Sanok D – 46 , przystosowanej do przewozu osób, przeprowadzony w dniu 16 kwietnia 2008 r. wygrał Pan Krzysztof Walterski, który wylicytował najwyższą cenę tj. 550 zł.
 

 • autor: Wójt gminy Lubicz, data: 17.04.2008

SESJA RADY GMINY LUBICZ
Dnia 23 kwietnia 2008 r. (środa) o godz.9.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz odbędzie się sesja Rady Gminy Lubicz.

Negocjacje ustne na sprzedaż autobusu i samochodu ciężarowego
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21

Ogłasza negocjacje ustne na sprzedaż:

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2008

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2008 W ZAKRESIE: PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIALANIA PATOLOGIOM SPOLECZNYM

OGŁOSZENIE
dot. przetargu na sprzedaż:
1. Przyczepy rolniczej przystosowanej do przewozu osób,
2. Autobusu

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lubicz
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI POZASZKOLNEJ

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lubicz
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FI ZYCZNEJ I SPORTU

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lubicz
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 w zakresie:
PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

SESJA RADY GMINY LUBICZ
Dnia 11 lutego 2008 r. (poniedziałek ) o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz odbędzie się sesja Rady Gminy Lubicz

KOMUNIKAT

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko ? Pomorski decyzją z dnia 16 sierpnia 2007 r. przekazał Gminie Lubicz z rezerwy celowej środki finansowe w kwocie 40.404 zł., z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży w 2007 r.  - "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".

W ramach programu we wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów potrzebujących pomocy edukacyjnej.

Środki finansowe dla Gminy na realizację programu przyznano na podstawie wniosku przygotowanego i złożonego do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przez Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty Kultury i Sportu.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDANIA PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2007 ZWIĄZANEGO Z KRZEWIENIEM KULTURY FIZYCZNEJ I ROZWOJEM SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY POPRZEZ WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE ORGANIZOWANE LUB PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE Z UPOWAŻNIENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

NABÓR OFERT
nabór ofert na wykonanie zadania związanego z krzewieniem kultury fizycznej i rozwojem sportu wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy poprzez współzawodnictwo sportowe, organizowane lub prowadzone przez jednostki działające z upoważnienia polskiego związku sportowego.

OGŁOSZENIE
Zawiadamia się, że w październiku 2007 r. Rada Gminy Lubicz dokona wyboru 1 ławnika do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2007 W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Zadanie - " Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym "

Dotację przyznano niżej podanym organizacjom pożytku publicznego :
1/ Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego HUFIEC TORUŃ ul. Rynek Staromiejski 7 dotacja w wys. 4.200 zł
2/ Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Lubiczu Górnym ul. Polna 18, - dotacja w wysokości 3.000 zł ,
3/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Toruniu ul. Przedzamcze 3 - dotacja w wysokości 30.000 zł (zajęcia w świetlicy środowiskowej w Gronowie i Grębocinie-20.000 zł ), (zajęcia w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lubiczu Górnym - 10.000 zł)
4/ Oddział Parafialny Akcji Katolickiej w Gronowie, 87-162 Lubicz - dotacja w wysokości 1.500 zł
5/ Oddział Akcji Katolickiej w Grębocinie ul. Kowalewska 4 - dotacja w wysokości 4.300 zł.


Lubicz, dnia 25.04.2007 r.

drukuj (


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU)


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDANIA ZWIĄZANEGO Z KRZEWIENIEM KULTURY FIZYCZNEJ I ROZWOJEM SPORTU

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2007 PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA
WYKAZ podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym przyznano dotację na realizację zadań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

WYKAZ ZADAŃ Z DZIEDZINY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
WYKAZ zadań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.


OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/CP/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianego do realizacji na działce nr 611/34 położonej w miejscowości Grębocin.


INFORMACJA
Wykaz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym przyznano dotację na realizację zadań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

Ceny wody i ścieków w 2006 roku.

Elwik sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą XLVI/541 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 marca 2006r., od 1 kwietnia 2006 roku wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z w/w taryfą ceny wody i ścieków od 1 kwietnia 2006 roku będą kształtować się na następującym poziomie:

1 m3 wody                2,00 PLN netto + 7% VAT = 2,14 PLN brutto

1 m3 ścieków           3,00 PLN netto + 7% VAT = 3,21 PLN brutto

 

drukuj (


Ceny wody i ścieków w 2006 roku.)

 • autor: Prezes Zarządu-Wojciech Kasprzak, data: 13.03.2006

WYKAZ

Stosownie do treści art.16 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do  wiadomości publicznej wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym zostały umorzone zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie wyższej niż 100 zł. - za IV kwartał 2005r.

 

drukuj (


WYKAZ)

 • autor: Wójt Gminy Lubicz - Marek Olszewski, data: 20.02.2006

WYKAZ

Stosownie do treści art.16 a  ustawy  z  dnia  26 listopada 1998r.  finansach  publicznych (Dz. U. z 2003r.  Nr 15,  poz.148, ze zm.)   Wójt  Gminy  Lubicz   podaje do  wiadomości publicznej  wykaz podatników podatku rolnego i leśnego, którym zostały umorzone zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100zł .  -  w roku 2005

drukuj (


WYKAZ)

 • autor: Wójt Gminy Lubicz -Marek Olszewski, data: 20.02.2006

INFORMACJA

 

 

INFORMACJA

 

                        

           Wójt Gminy Lubicz niniejszym informuje, że w dniu 30 września 2005 r, dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania realizowaną od kwietnia b.r. inwestycję drogową w miejscowości Lubicz pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 100785 o nazwie Tulipanowa, odcinek od Kolejowej do ulicy Dworcowej”.

Wymieniona inwestycja obejmowała swym zakresem: wykonanie nawierzchni o łącznej grubości 6 cm (5 cm warstwa ścieralna) na długość 699,5 m i szerokość 6,0 m wraz z krawężnikiem betonowym i wjazdami, chodniki 1,5 m po obu stronach, wykonanie oświetlenia na odcinku 230 mb – 7 lamp. Zakładany w umowie zakres rzeczowo - finansowy inwestycji został zrealizowany w 100%.

            Projekt Nr Z/2.04/III/3.1/114/04/V/14/04 o nazwie Tulipanowa,  odcinek od Kolejowej do ulicy Dworcowej realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 3 – Rozwój Lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą  Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubicz.

 

Finansowanie Wydatków kwalifikacyjnych w ramach projektu przedstawiało się następująco:

            - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 75%

            - ze  środków budżetu państwa – 10%

            - ze środków beneficjenta – 15%

                    

drukuj ()

 • autor: Wójt Gminy Lubicz - Marek Olszewski, data: 30.09.2005

Informacja dotycząca usuwania odpadów stałych na terenie sołectwa Złotoria

Usuwanie odpadów stałych na terenie sołectwa Złotoria
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje mieszkańców sołectwa Złotoria, że z dniem 1 września 2005 r. zostanie zlikwidowany pojemnik kielichowy na odpady stałe ustawiony obecnie u zbiegu ulic Lipowa i Leśna (przy pętli autobusowej).


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Banery

Stopka