Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

Gmina Lubicz dzieli się na 17 sołectw. Sołectwa tworzy się, łączy, dzieli lub znosi w drodze uchwał Rady, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami. Działania takie, winny uwzględniać uwarunkowania historyczne oraz czynić zadość społeczno – gospodarczemu ich przeznaczeniu. Łączenie, podział lub zniesienie istniejących obecnie sołectw może nastąpić, jeżeli – w wyniku przeprowadzonej konsultacji – pozytywnie wypowiedziała się w tych sprawach co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców zainteresowanych sołectw. Konsultacje w innych sprawach sołectw uważa się za przeprowadzone pozytywnie, jeżeli na Zebraniu wiejskim poświęconym danej sprawie przedstawione zagadnienie uzyskało poparcie zwykłej większości głosów osób obecnych na Zebraniu. Organizację i zakres działania sołectw określa Statut sołectwa. Terminy wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach ustala Rada Gminy, podejmując w tym zakresie uchwałę przed upływem kadencji tych organów. Kadencja organów sołectw trwa cztery lata i kończy się nie później niż w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy. Nowo wybrani sołtysi oraz członkowie rad sołeckich obejmują swoje funkcje w sposób i w terminach określonych w statutach sołectw. Stali mieszkańcy sołectw, uprawnieni do głosowania, wybierają sołtysów i rady sołeckie w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Do głosowania stosuje się zasady określone w Statucie Gminy Lubicz dla głosowania tajnego. Rada wyposaża sołectwa w mienie, niezbędne do wykonywania ich zadań. Zakres działania sołectwa, zasady przekazywania przez gminę składników mienia komunalnego do korzystania oraz rozporządzania dochodami z tego mienia, określa Statut sołectwa. Statut ten określa także organy sołectwa i zakres czynności, jakie mogą one dokonywać samodzielnie względem przekazanego mienia. Rada, w uchwale budżetowej, określa wysokość środków finansowych dla prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa, w ramach budżetu gminy. Podział i wydatkowanie środków finansowych sołectwa następuje na podstawie uchwały zebrania wiejskiego. Dla rozliczenia wydatków, dokonywanych w ramach środków finansowych sołectwa, służą faktury VAT ( inne dokumenty rozliczeniowe), wystawione dla urzędu gminy. Sołtysi uczestniczą w pracach Rady - na zaproszenie. Na sesjach, które są poświęcone sprawom finansowym sołectw, sołtysom przysługuje prawo składania wniosków, w zakresie przyznania sołectwu środków z budżetu gminy oraz mają oni obowiązek składania radzie informacji o sposobie wykorzystania przyznanych sołectwu w budżecie gminy środków oraz dochodów, uzyskanych z użytkowania mienia komunalnego. W innych sprawach, sołtysom przysługuje prawo głosu w dyskusji poświęconej zagadnieniom, będących przedmiotem rozpatrzenia przez Radę. Przewodniczący Rady powiadamia sołtysów o sesjach Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, określony Statutem Gminy Lubicz.


Harmonogram zebrań wiejskich w 2016 r.
dotyczących funduszu sołeckiego na 2017 r.

Lp.

Sołectwo

Data, godzina

Miejsce zebrania

Pracownik obsługujący
zebranie

1.

Brzezinko

05.09.2016 godz. 1600

Remiza OSP

Kamila Mróz

2.

Brzeźno

05.09.2016 godz. 1800

Świetlica wiejska

Teresa Truszczyńska

3

Gronowo

06.09.2016 godz. 1700

Szkoła Podstawowa

Sławomir Wroniecki

4

Młyniec Drugi

07.09.2016 godz. 1630

Świetlica wiejska

Dorota Kamińska

5

Młyniec Pierwszy

07.09.2016 godz. 1800

Remiza OSP

Barbara Wiertel
Marek Kwiatkowski

6

Jedwabno

08.09.2016 godz. 1630

Świetlica wiejska

Monika Rafińska

7

Lubicz Dolny

08.09.2016 godz. 1800

Sala gimnastyczna
SP

Agnieszka Lewandowska
Marcin Łowicki

8

Nowa Wieś

12.09.2016 godz. 1800

Świetlica wiejska

Dorota Woźniak

9

Złotoria

13.09.2016 godz. 1800

Remiza OSP

Wiesław Szymczak
Kamila Swobodzińska

10

Rogowo

12.09.2016 godz. 1600

Remiza OSP

Dorota Balejko

11

Rogówko

15.09.2016 godz. 1800

Remiza OSP

Iwona Gachewicz

12

Mierzynek

20.09.2016 godz. 1800

Świetlica wiejska

Katarzyna Widlińska

13

Grębocin

29.09.2016 godz. 1800

ZS Nr 2

Zbigniew Kopyciński
Magdalena Klugiewicz

14

Grabowiec

22.09.2016 godz. 1700

Świetlica wiejska

Barbara Flanz

15.

Lubicz Górny

26.09.2016 godz. 1800

ZS Nr 1

Sławomir Szczęśniak
Małgorzata Popławska

16

Krobia

27.09.2016 godz. 1800

Świetlica wiejska

Monika Lewandowska
Agnieszka Girszewska

17

Kopanino

30.09.2016 godz. 1700

Świetlica wiejska

Magdalena Lisewska


Harmonogram wyborczych zebrań wiejskich na terenie gminy Lubicz odbywających się od 26 stycznia do 25 marca 2015r.

Lp.

     Sołectwo

Data, godz.

zebrania

Miejsce zebrania

Przedstawiciel

Rady obsług. zebranie

Pracownicy Urzędu obsługujący zebranie

 1.

Brzezinko

26.01.2015 r.

godz. 18.00

remiza OSP

Bartosz Malicki

Małgorzata Duszyńska

Elżbieta Gulińska

 2.

Lubicz Górny

27.01.2015 r.

godz. 18.00

Zespół Szkół nr 1

Mariola Falkowska

Magdalena Borowska

Juliusz Przybylski

Zofia Heberlej

Wiesław Szymczak

 

3.

Brzeźno

29.01.2015 r.

godz. 18.00

Świetlica wiejska

Bartosz Malicki

Grażyna Dąbrowska

Teresa Truszczyńska

4.

Grabowiec

02.02.2015 r. godz. 18.00

Świetlica wiejska

Marek Gliszczyński

Barbara Wiertel

Anna Szurek

5.

Jedwabno

 

03.02.2015 r.

godz. 18.00

Świetlica wiejska

Danuta Staniszewska

 

Krystyna Szkodzińska

Marta Zielińska

6.

Rogówko

04.02.2015 r.

godz. 18.00

remiza OSP

Danuta Staniszewska

Aneta Bicz

Katarzyna Widlińska

7.

Krobia

05.02.2015 r.

godz. 18.00

świetlica wiejska

Jarosław Rybiński

Irena Nowakowska

Kamila Swobodzińska

8.

Młyniec Pierwszy

19.02.2015 r.

godz. 18.00

remiza OSP

w Młyńcu Pierwszym

Zbigniew Barcikowski

Sławomir Szczęśniak

Mirosław Górski

9.

Młyniec Drugi

20.02.2015 r. godz. 18.00

remiza OSP

w Młyńcu Pierwszym

Zbigniew Barcikowski

Dorota Kamińska

Bogdan Jasnowski

10.

Kopanino

23.02.2015 r.

godz. 18.00

Świetlica wiejska

Marek Gliszczyński

Magdalena Lisewska

Barbara Flanz

11.

Rogowo

26.02.2015 r.

godz. 18.00

remiza OSP

Bartosz Malicki

Dorota Balejko

Danuta Suchorzyńska

12.

Nowa Wieś

09.03.2015 r. godz. 18.00

Świetlica wiejska

Marek Gliszczyński

Dorota Woźniak

Małgorzata Górska

13.

Mierzynek

10.03.2015 r. godz. 18.00

Świetlica wiejska

Mariola Falkowska

Teresa Wilamowska

Monika Rafińska

14.

Gronowo

12.03.2015 r. godz. 18.00

Szkoła podstawowa

Karina Wroniecka

Agnieszka Klugiewicz - Lewicka

Sławomir Wroniecki

15.

Grębocin

16.03.2015 r. godz. 18.00

Zespół Szkół nr 2

Hanna Anzel

Jerzy Guranowski

Iwona Gachewicz

Zbigniew Kopyciński

16.

Złotoria

23.03.2015 r. godz. 18.00

remiza OSP

Maria Błaszczyk

Aldona Peregonczuk

Marian Kowalski

Ewelina Kowalska

17.

Lubicz Dolny

25.03.2015 r.

godz. 18.00

Sala gimnastyczna szkoły podstawowej

Teresa Klawińska

Ryszard Korpalski

Maria Wardalińska

Agnieszka Lewandowska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.