Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

NAZWA REFERATU
Referat Gospodarki Przestrzennej

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zmianami)

Rzporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 poz. 2663)

WYMAGANE DOKUMENTY
Etap pierwszy : wstępny projekt podziału, dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział), wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów), kopia mapy ewidencyjnej, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była dla nieruchomości wydana i obowiązuje w dniu skladania wniosku o podział.

Etap drugi : projekt podziału nieruchomości sporzadzony przez uprawnionego geodetę i przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

OPŁATA
 Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 punkt 1 lit. „h” ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z KPA, zależnie od tempa prac geodezyjnych między etapami

TRYB ODWOŁAWCZY
Etap pierwszy : zażalenie na postanowienie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy

Etap drugi : odwołanie od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy

DODATKOWE INFORMACJE
W postępowaniu występują niekiedy szczególne wypadki, w których tryb postępowania jest nieco odmienny, informacje zawarte tutaj dotyczą spraw typowych

FORMULARZE
Brak

 • autor informacji: Sławomir Szczęśniak
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2003-06-14 22:17
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-11 08:19

drukuj całą stronę

Banery

Stopka