Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:         dz. nr 107/22, obręb Lubicz Dolny,  KW TO1T/00031351/1

Powierzchnia:                                  0,0297 ha

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana                                                                                             

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

Zagospodarowanie nieruchomości: polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Cena w zł (z VAT):                          26.700,00 zł

Forma przekazania nieruchomości:        sprzedaż bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: część dz. nr 406/45, obręb Grębocin

KW T01T/00024797/7

Powierzchnia: 0,0240 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W mpzp teren przeznaczony pod drogę.

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 180,00 zł + + 23%VAT

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie. 

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBICZ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 487 w Krobi o powierzchni 1068 m2

Położenie : przy ulicy Jodłowej

Cena wywoławcza(z VAT) : 44.000

Księga wieczysta: TO1T/00032094/8

 

Wyżej wymieniona nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nad nieruchomością przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, co mimo przeznaczenia w planie miejscowym, ogranicza możliwość jej zabudowy.

***

Sprzedaż nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu przetargu. Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie okresu co najmniej 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

***

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele zbywanych nieruchomości pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

***

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj ()

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Górny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 259, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00028657/2

Powierzchnia: 0,1200 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Lubicz, będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego.                                                                                   

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny przeznaczone pod zabudowę związaną z obsługą transportu drogowego, z przeznaczeniem uzupełniającym pod zabudowę związaną z usługami na rzecz komunikacji i zabudowę produkcyjno-usługową.                 

Cena nieruchomości: Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 76.740,00 zł. Na poczet ceny, zgodnie z art.69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 44.739,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego stanowi różnicę między ceną prawa własności nieruchomości, a kwotą równą wartości prawa użytkowania wieczystego i wynosi 32.001,00 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI)

  • autor: S.Szcześniak, data: 2017-05-16

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Górny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 401, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00027778/9

Powierzchnia: 0,1360 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Lubicz, będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego.                                                                                    

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny przeznaczone pod zabudowę usługową i związaną z nieuciążliwą działalnością gospodarczą, z przeznaczeniem uzupełniającym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z przeznaczeniem  dopuszczalnym pod zabudowę produkcyjno-usługową.             

Cena nieruchomości: Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 95.690,00 zł. Na poczet ceny, zgodnie z art.69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 55.338,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego stanowi różnicę między ceną prawa własności nieruchomości, a kwotą równą wartości prawa użytkowania wieczystego i wynosi 40.352,00 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI)

  • autor: S.Szcześniak, data: 2017-05-16

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Krobia, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 9/6, obręb Krobia,  KW T01T/00032093/1

Powierzchnia:                                 6,4432 ha

Opis nieruchomości:                     Nieruchomość niezabudowana

Użytki: RIVa (0,6292 ha), RIVb (3,3927 ha), RV (0,7987 ha), RVI (0,7828 ha), PsIV (0,6234 ha), W (0,1828 ha), N (0,0336)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:   Użytkowanie rolnicze.  Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

Wysokość czynszu dzierżawnego:  2.700,00 zł/rocznie

Okres trwania umowy:                   3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI)

  • autor: S.Szcześniak, data: 2017-05-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.