Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ZASADY OBRADOWANIA RADY GMINY

§ 7.

1.Rada obraduje na sesjach - zwyczajnych i nadzwyczajnych, w tym uroczystych. Sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa ustawowej liczby radnych.

2. Do form działania Rady należą również posiedzenia komisji.

3. Sesje nadzwyczajne zwołuje się na podstawie art. 20 ust.3 ustawy. Wniosek o zwołanie sesji w tym trybie powinien zawierać proponowany porządek obrad i projekty uchwał.

§ 8.

1. Sesje przygotowuje, z zastrzeżeniem § 7 ust.3 oraz zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących, wyznaczony przez przewodniczącego. W razie nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, sesję prowadzi (przygotowuje) wiceprzewodniczący starszy wiekiem.

2. Przewodniczący ustala porządek obrad oraz miejsce i godzinę rozpoczęcia sesji.

3. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad i innymi z materiałami sesyjnymi, przewodniczący doręcza radnym, co najmniej na 7 dni przed jej terminem . Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, określony niniejszym Statutem.

4. W lokalu, w którym odbywa się sesja należy zapewnić miejsce dla radnych oraz osób zaproszonych i dla publiczności.

§ 9.

1. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń, w zależności od zakresu spraw będących przedmiotem obrad.

2. Na wniosek przewodniczącego, radnych lub wójta - Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad na posiedzeniu dodatkowym.

3. Podstawę wniosków, o których mowa w ust.2., mogą stanowić okoliczności powodujące niemożliwość rozpatrzenia na danym posiedzeniu całości spraw objętych porządkiem obrad, z powodu:

1) potrzeby uzupełnienia materiałów lub poddania ich dodatkowej analizie,

2) dużej ilości dyskutantów

3) innych, nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających Radzie właściwe obradowanie i rozstrzygnięcie spraw.

4. Dodatkowe posiedzenie powinno się odbyć, najpóźniej w ciągu 14 dni od poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący podaje do wiadomości radnych datę i godzinę dodatkowego posiedzenia

§ 10.

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły: „Otwieram sesję (posiedzenie) Rady Gminy Lubicz”

2. Po otwarciu sesji przewodniczący, na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność obrad. W przypadku braku quorum - zamyka obrady.

3. Zakończenie obrad Rady przewodniczący stwierdza przez wypowiedzenie formuły „ Zamykam sesję (posiedzenie) Rady Gminy Lubicz”

§ 11.

1. Porządek obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady powinien obejmować:

1) otwarcie sesji,

2) stwierdzenie quorum,

3) złożenie ślubowania przez radnych,

4) złożenie ślubowania przez wójta,

5) wybór przewodniczącego,

6) wybór wiceprzewodniczących.

2. Do czasu wyboru przewodniczącego, pierwszą sesję prowadzi najstarszy wiekiem obecny na sali obrad radny, zwany przewodniczącym- seniorem.

3. Do zadań i uprawnień przewodniczącego - seniora należy:

1) otwarcie sesji,

2) sprawdzenie obecności,

3) przeprowadzenie ślubowania radnych,

4) przeprowadzenie ślubowania wójta,

5) przeprowadzenie wyborów do komisji skrutacyjnej,

6) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na przewodniczącego rady,

7) przedstawienie radzie kandydatów na przewodniczącego rady,

8) nadzór nad przebiegiem wyboru przewodniczącego,

9) przekazanie nowo wybranemu przewodniczącemu dalszego prowadzenia obrad sesji.

§ 12.

1. Na początku każdej sesji, po stwierdzeniu quorum, przewodniczący odczytuje porządek obrad i pyta, czy są wnioski w sprawie jego zmiany (tj. rozszerzenia, zdjęcia z porządku lub zmiany kolejności jego punktów). W porządku obrad przewodniczący uwzględnia projekty uchwał wniesionych przez wójta w trybie art.20 ust.5 ustawy.

2. Każdy zgłoszony wniosek w sprawie zmiany porządku obrad poddaje się pod głosowanie, przy czym zmiany można wprowadzić bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

3. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji,

2) informację wójta z wykonania uchwał Rady oraz jego działalności między sesjami,

3) informacje przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami,

4) informację przewodniczącego rady o działalności między sesjami,

5) interpelacje, wnioski i zapytania,

6) rozpatrzenie projektów uchwał i głosowanie,

7) wolne wnioski.

§ 13.

1. Przedmiotem wystąpień i procedury na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.

2. Głosu udziela się według kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub dotyczy wniosku o charakterze formalnym.

§ 14.

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i przestrzeganiem porządku obrad.

2. Przewodniczący może mówcy zwrócić uwagę na odbieganie od przedmiotu dyskusji lub znaczne przewlekanie swojego wystąpienia. Po dwukrotnym upomnieniu mówcy, przewodniczący może odebrać mu głos.

§ 15.

1.Przewodniczący może utworzyć listę mówców.

2. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem sesji lub listą mówców jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania, względnie skonkretyzowania błędnie zrozumianego, bądź nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy.

3. Radny ma prawo, zwłaszcza w przypadku zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji lub odebrania mu głosu, złożyć treść swojego wystąpienia na piśmie do protokołu sesji, o czym przewodniczący powinien zawiadomić Radę.

4. Wnioskami formalnymi są w szczególności wnioski dotyczące:

1) zarządzenia przerwy,

2) stwierdzenia quorum,

3) dokonania zmiany w porządku obrad,

4) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania projektu,

5) odesłania projektu uchwały do komisji Rady lub wójta,

6) przerwania posiedzenia, bądź zakończenia sesji,

7) ustalenia porządku głosowania,

8) głosowania bez dyskusji lub zakończenia dyskusji,

9) ograniczenia czasu wypowiedzi lub czasu dyskusji,

10) ponownego przeliczenia głosów lub powtórzenia głosowania,

11) zarządzenia głosowania imiennego,

12) zamknięcia listy kandydatów – w przypadku wyborów na określone funkcje,

13) dopuszczenia do głosu osoby spoza organów gminy,

14) sprawdzenia listy obecności.

5. Nad wnioskami formalnymi nie prowadzi się dyskusji i Rada rozstrzyga je niezwłocznie, po ich zgłoszeniu przez wnioskodawcę.

6. Wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może dotyczyć uchwały budżetowej, sprawozdania finansowego z wykonania budżetu, nie udzielenia wójtowi absolutorium, odwołania przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady oraz zmian w Statucie.

§ 16.

Po zamknięciu dyskusji przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.

drukuj ()

Banery

Stopka