Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

GŁOSOWANIE

§ 17.

Po odczytaniu projektu uchwały przewodniczący udziela głosu w następującej kolejności:

1) Autorowi (referentowi sprawy) projektu,

2) wójtowi, w przypadku gdy nie jest on autorem projektu,

3) przedstawicielom komisji opiniujących projekt,

4) radnym zgłoszonym do dyskusji.

§ 18.

1. Pod głosowanie poddaje się całość projektu uchwały, jeżeli do chwili podejmowania tej czynności nie zaproponowano żadnych zmian albo poprawki pochodzą od autora projektu.

2. Jeżeli poprawki do projektu uchwały wnieśli radni niebędący autorami projektu – głosowaniu poddaje się każdą poprawkę z osobna, a następnie projekt uchwały uwzględniający przegłosowane wcześniej poprawki.

§ 19.

1.Głosowanie jawne odbywa się:

1) poprzez podniesienie ręki,

2) poprzez wywołanie, w porządku alfabetycznym – radnych po nazwisku i odnotowanie w protokole, czy radny oddał głos „ za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się” ( głosowanie imienne).

2. Wniosek o zarządzenie głosowania imiennego może być zgłoszony przez co najmniej 4 radnych.

3. Wyniki głosowania ogłasza niezwłocznie przewodniczący na podstawie protokołu. Wynik głosowania nie może być przedmiotem dyskusji na sesji.

§ 20.

1. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania, opatrzonych pieczęcią Rady. Karty zawierają, w kolejności alfabetycznej, nazwiska i imiona radnych - kandydatów na funkcje, o których mowa w art.19 ust.1 ustawy oraz z lewej strony przy każdym nazwisku miejsce na postawienie znaku „X”, celem oddania głosu na wybranego kandydata. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.19 ust.4 ustawy, karta do głosowania zawiera odpowiednio sformułowane pytanie oraz trzy oznaczone miejsca na wpisanie znaku „X” przy oddaniu głosu odpowiednio na „tak”, „nie” lub „wstrzymuję się”

2. Dla zapewnienia tajności głosowania każdy głosujący udaje się do specjalnie w tym celu wydzielonego miejsca na sali obrad, należycie osłoniętego od reszty sali.

3. Następnie radni, wyczytani w porządku alfabetycznym przez przewodniczącego obrad, wrzucają karty do przygotowanego pojemnika. Otwarcia pojemnika i przeliczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna.

§ 21.

1. Komisję skrutacyjną w składzie trzech osób powołuje Rada na danym posiedzeniu. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być przewodniczący obrad.

2. Kandydatów na członków komisji skrutacyjnej zgłaszają radni w ilości niezbędnej do jej działania. Głosowanie odbywa się nad pełnym składem komisji. W przypadku nie wyłonienia komisji w ten sposób, prowadzi się głosowanie nad poszczególnymi kandydatami.

3. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

drukuj ()

Banery

Stopka