Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

UCHWAŁY RADY GMINY

§ 22.

1. Przedkładane Radzie projekty uchwał winny zawierać w szczególności:

1) tytuł,

2) podstawę prawną,

3) przedmiot regulacji,

4) w razie potrzeby określenie źródeł finansowania,

5) określać osobę odpowiedzialną za wykonanie uchwały,

6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały oraz ewentualnego czasu jej obowiązywania.

2. Potrzebę podjęcia uchwały uzasadnia jej wnioskodawca. Ponadto projekt uchwały, który może wywołać skutki finansowe dla budżetu gminy, powinien zawierać opinię skarbnika oraz opinię wójta, w przypadku gdy nie jest on wnioskodawcą.

3. Projekt uchwały składa się u przewodniczącego, najpóźniej na 14 dni przed terminem sesji. Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na odstępstwo od tego terminu.

4. Poprawki do projektu uchwały mogą być zgłaszane do chwili zakończenia dyskusji nad projektem.

5. Po podjęciu, uchwałę opatruje się numerem i datą. Numer składa się z cyfr rzymskich oznaczających kolejny numer sesji, łamanych przez cyfry arabskie oznaczające kolejny numer uchwały, łamanych przez dwie ostatnie cyfry roku.

§ 23.

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały, oprócz wójta, mogą wystąpić: każdy radny, komisje Rady i klub radnych, z zastrzeżeniem wyłączności wójta w sprawach budżetu Gminy.

2. Inicjatorzy podjęcia uchwały mogą złożyć jej założenia u wójta, który poddaje je procesowi uchwałodawczemu. Projekt ten w miarę możliwości powinien być wniesiony pod obrady na najbliższej sesji Rady.

3. Projekty uchwał wymagają opinii właściwych komisji Rady, a w miarę potrzeby wójta i skarbnika, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust.1 zdanie drugie i ust.2 niniejszego Statutu.

§ 24.

1. Uchwały Rady są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym związanym z porządkiem obrad, które odnotowuje się w protokole sesji.

2. Uchwały podpisuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, który prowadził obrady.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje się wraz z protokołami sesji.

drukuj ()

Banery

Stopka