Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

UCHWAŁY RADY GMINY

§ 22.

1. Przedkładane Radzie projekty uchwał winny zawierać w szczególności:

1) tytuł,

2) podstawę prawną,

3) przedmiot regulacji,

4) w razie potrzeby określenie źródeł finansowania,

5) określać osobę odpowiedzialną za wykonanie uchwały,

6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały oraz ewentualnego czasu jej obowiązywania.

2. Potrzebę podjęcia uchwały uzasadnia jej wnioskodawca. Ponadto projekt uchwały, który może wywołać skutki finansowe dla budżetu gminy, powinien zawierać opinię skarbnika oraz opinię wójta, w przypadku gdy nie jest on wnioskodawcą.

3. Projekt uchwały składa się u przewodniczącego, najpóźniej na 14 dni przed terminem sesji. Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na odstępstwo od tego terminu.

4. Poprawki do projektu uchwały mogą być zgłaszane do chwili zakończenia dyskusji nad projektem.

5. Po podjęciu, uchwałę opatruje się numerem i datą. Numer składa się z cyfr rzymskich oznaczających kolejny numer sesji, łamanych przez cyfry arabskie oznaczające kolejny numer uchwały, łamanych przez dwie ostatnie cyfry roku.

§ 23.

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały, oprócz wójta, mogą wystąpić: każdy radny, komisje Rady i klub radnych, z zastrzeżeniem wyłączności wójta w sprawach budżetu Gminy.

2. Inicjatorzy podjęcia uchwały mogą złożyć jej założenia u wójta, który poddaje je procesowi uchwałodawczemu. Projekt ten w miarę możliwości powinien być wniesiony pod obrady na najbliższej sesji Rady.

3. Projekty uchwał wymagają opinii właściwych komisji Rady, a w miarę potrzeby wójta i skarbnika, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust.1 zdanie drugie i ust.2 niniejszego Statutu.

§ 24.

1. Uchwały Rady są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym związanym z porządkiem obrad, które odnotowuje się w protokole sesji.

2. Uchwały podpisuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, który prowadził obrady.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje się wraz z protokołami sesji.

drukuj ()

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.