Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

KOMISJE RADY. POSTANOWIENIA WSPÓLNE.

§ 28.

1. Dla wykonania swoich zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje oraz wybiera ich skład osobowy.

2. Powołuje się następujące komisje stałe:

1) Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy,

3) Komisja Oświaty Zdrowia i Rodziny,

4) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki,

5) Komisja Samorządu i Porządku Publicznego.

§ 29.

1.Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i trzech członków. Jej przewodniczącego wybiera Rada.

2. Pozostałe komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Komisja może liczyć minimum trzy osoby.

3. Radny zobowiązany jest do pracy co najmniej w jednej stałej komisji. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.

§ 30.

1. Komisje działają zgodnie z rocznym planem pracy, który do końca stycznia każdego roku, przedkładają Radzie do zatwierdzenia.

2. Plany kontroli komisji winny zwierać wykaz kontrolowanych jednostek oraz przedmiot, zakres i terminy kontroli.

3. Poza planem pracy komisje mogą załatwiać sprawy doraźne i zlecone przez Radę lub przewodniczącego – w okresie między sesjami.

§ 31.

Komisje współpracują ze sobą w zakresie spraw będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania, w szczególności mogą odbywać wspólne posiedzenia oraz udostępniać wzajemnie posiadane materiały, analizy, opracowania, a także powoływać zespoły robocze dla rozwiązywania określonych problemów.

§ 32.

1. Komisje działają na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy swego składu.

2. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności – zastępca.

3. Wniosek o zwołanie posiedzenia komisji mogą również złożyć: przewodniczący Rady, wójt albo połowa składu komisji. We wniosku należy określić temat posiedzenia komisji.

§ 33.

1. Komisja lub jej przewodniczący mogą zaprosić na posiedzenie osoby, których obecność może być uzasadniona, ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

2. Komisja nie może odmówić wysłuchania osoby, jeżeli z wnioskiem o to zwróci się przewodniczący Rady lub wójt.

3. Komisja, w uzgodnieniu z wójtem, może korzystać z opinii ekspertów.

§ 34.

1. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

2. Z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji. W razie, gdy przedmiotem posiedzenia komisji było rozpatrywanie ustaleń przeprowadzonych kontroli, protokół z posiedzenia komisji powinien zawierać przyjęte przez komisję wyniki kontroli i zalecenia pokontrolne.

3. Przewodniczący komisji przekazuje uchwały komisji przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przedstawia je wójtowi i innym zainteresowanym organom. Wójt zobowiązany jest ustosunkować się do uchwał i wniosków komisji w ciągu 14 dni.

§ 35. Dla zbadania określonej sprawy lub przeprowadzenia kontroli przewodniczący komisji mogą powołać, spośród członków danej komisji, dwuosobowe zespoły.

§ 36. Komisje składają Radzie, raz w roku, sprawozdanie ze swej działalności, w terminach uzgodnionych z przewodniczącym Rady.

drukuj ()

Banery

Stopka