Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

KOMISJA REWIZYJNA

§ 37.

Celem działań kontrolnych komisji rewizyjnej jest dostarczenie Radzie informacji, niezbędnych dla oceny działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw, jak również zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usunięciu tych zjawisk.

§ 38.

1. Dla wykonania funkcji kontrolnej komisja rewizyjna – w zależności od potrzeby – działa w pełnym składzie lub przewodniczący komisji wyznacza zespół kontrolny w składzie dwóch członków komisji.

2. Przewodniczący wystawia członkom zespołu kontrolnego pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie zawiera ponadto termin, przedmiot, zakres kontroli.

§ 39. Podstawą działań kontrolnych komisji rewizyjnej jest zatwierdzony przez Radę roczny plan kontroli. Poza planem komisja może prowadzić kontrolę:

1) na doraźne zlecenie Rady,

2) na wniosek przewodniczącego Rady,

3) na wniosek wójta, dotyczący doraźnej kontroli gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 40.

Komisja rewizyjna wykonuje kontrole w oparciu o kryteria: legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w przypadku zadań własnych - także celowości.

§ 41.

1. Do obowiązków zespołu kontrolnego komisji rewizyjnej należy:

1) ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów tj: dokumentów, danych z ewidencji, dowodów rzeczowych, sprawozdawczości, oględzin itp.,

2) sporządzenie protokołu kontroli.

2. Kontrolującym, w celu wykonania powyższych obowiązków, przysługuje prawo:

1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanej jednostki, wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce, związanych z jej działalnością, z zastrzeżeniem przepisów o postępowaniu z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową oraz o ochronie danych osobowych,

2) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,

3) żądania złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub opinii od wszystkich -właściwych w sprawie - osób,

4) sporządzania wystąpień oraz wniosków pokontrolnych.

§ 42.

1. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imiona i nazwiska kontrolujących,

3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) ustalenia poczynione w toku kontroli,

6) dane osób udzielających wyjaśnień,

7) wnioski i uwagi wynikające z kontroli,

8) datę i miejsce sporządzenia protokołu,

9) podpisy kontrolujących i kierownika jednostki kontrolowanej.

2. Protokół kontroli otrzymują:

1) kierownik jednostki kontrolowanej,

2) przewodniczący Rady,

3) przewodniczący komisji rewizyjnej,

4) wójt.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć do przewodniczącego komisji rewizyjnej wyjaśnienie do ustaleń kontroli w terminie 14 dni od podpisania protokołu kontroli.

§ 43.

1. O przyjęciu lub odrzuceniu protokołu kontroli decyduje komisja rewizyjna, na posiedzeniu zwołanym niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w § 42 ust.3 Statutu.

2. Nie podejmuje się żadnych czynności w sprawie w przypadku odrzucenia protokołu kontroli.

3. Uchwała o przyjęciu protokołu kontroli powinna zawierać wnioski pokontrolne oraz określać termin ich realizacji.

§ 44.

Postanowienia statutu dotyczące postępowania kontrolnego komisji rewizyjnej stosuje się do kontroli wykonywanych przez inne komisje Rady.

§ 45.

1. Wójt przedkłada komisji rewizyjnej sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z częścią opisową, najpóźniej 30 dni przed terminem sesji poświęconej tej sprawie.

2. Komisja wydaje opinię w sprawie wykonania budżetu oraz przyjmuje wniosek w sprawie udzielenia lub nie udzielenia wójtowi absolutorium, najpóźniej na 10 dni przed terminem sesji.

3. Przed wydaniem opinii lub przyjęciem wniosku, o którym mowa w ust.2 - komisja wysłucha wójta oraz skarbnika gminy.

4. Opinię w sprawie wykonania budżetu wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia wójtowi absolutorium przedstawia na sesji rady przewodniczący komisji rewizyjnej lub w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego.

drukuj ()

Banery

Stopka