Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ZAMELDOWANIA LUB WYMELDOWANIA

 

NAZWA REFERATU
Samodzielne stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Akt Stanu Cywilnego

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. Nr 32 poz. 176 z 1984 r. z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z pózn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek w sprawie zameldowania/wymeldowania osoby
załączniki: dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy, orzeczenia sadowe: o eksmisji, o sposobie korzystania z mieszkania)

OPŁATA
10 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z KPA

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

DODATKOWE INFORMACJE

 

Na wniosek strony posiadającej uprawnienia do lokalu organ gminy wydaje decyzje w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad miesiąc i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.