Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
Poniżej wyszczególniono obiekty wraz z podaniem miejscowości, numeru ewidencyjnego i daty wpisu.


Kościół p.w. Ignacego Loyoli
Od XVI wieku wieś Młyniec Drugi należała do toruńskich benedyktynek. W 1611 r., za rządów ksieni Magdaleny Mortęskiej wzniesiono tu kaplicę. Jeszcze w 1 połowie XVII wieku wieś została zakupiona przez jezuitów, którzy w 1750 roku wznieśli zachowany do dzisiaj drewniany kościół.


Pozytyw organowy z Młyńca
Osobliwością zabytkowego kościoła drewnianego pod wezwaniem św. Ignacego z Loyoli w Młyńcu, obok pochodzącego z czasu budowy kościoła wyposażenia w postaci późnobarokowych ołtarzy, ambony, chrzcielnicy, konfesjonałów i obrazów są również organy.

Kościół Parafialny Rzymsko - Katolicki p.w. św. Wojciecha w Złotorii
Kościół wraz z ogrodzeniem i kapliczką znajdują się w północnej części wsi przy rozwidleniu dróg prowadzących z Torunia do Lubicza i do Grabowca

Zespół osadniczy w Gronowie
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gronowie położony jest w obrębie dużego kompleksu leśnego porastającego płat sandru rozciętego przez rynny subglacjalne.

Pałac w Gronowie
Historia założenia podworskiego w Gronowie sięga czasów średniowiecza - dawna własność zakonu krzyżackiego, później królewszczyzna

Ruiny Zamku w Złotorii
Pierwsze umocnienia w Złotorii wznieśli bracia dobrzyńscy, którzy szukali obronnych punktów podczas swoich wypraw chrystianizacyjnych na ziemię dobrzyńską

Rejestr zabytków
Rejestr zabytków, znajdujących się na terenie województwa, prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Wydaje on z urzędu lub na wniosek właściciela obiektu decyzję o wpisie zabytku do rejestru.

Konserwacja zabytków
Wszelkie sprawy związane z konserwacją zabytków reguluje ustawa z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, określająca przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków, a także finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, oraz organizację organów ochrony zabytków.

Banery

Stopka