Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego Lubicz
Adres: 87-162 Lubicz Dolny ul. Toruńska 24, tel. 56 6782708
e-mail: usc@lubicz.pl

Podstawa prawna

  • ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz 1264 ),
  • ustawa z dnia 16.XI.2006 r. o opłacie skarbowej ( t. jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1282)
  • kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju: - podanie - dowód osobisty wnioskodawcy / do wglądu / - zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie księgi stanu cywilnego, - oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, - inne dokumenty np. . protokoły z przesłuchań świadków.

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą: - wniosek, - dowód osobisty wnioskodawcy / do wglądu / - zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i z USC Łodzi-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu, podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR, - oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu - inne dokumenty np. protokoły przesłuchań świadków

II. Opłaty administracyjne:           bez opłat


III.Opłata skarbowa:
39 zł. - od wydanej decyzji

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
1 miesiąc - wydanie decyzji administracyjnej.  Wniosek należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

V. Jednostka odpowiedzialna
Urzędu Stanu Cywilnego Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 24

VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia

VI. Uwagi
Wniosek  składa się osobiście, za pośrednictwem poczty. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie na konto Urzędu Gminy Lubicz, nr konta 07949100030010000001140008.

 

 

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-08-08 13:18
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-17 12:58

drukuj całą stronę

Banery

Stopka