Menu

Ułatwienia dostępu

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców

Podstawa prawna

- art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182),
- art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U.  Nr 195, poz. 1153 z późn. zm.).
 
I.Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL – wzór w załączeniu.

II.Wymagane opłaty
Opłata budżetowa za udostępnienie danych - 31 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku:
- płatne na nr konta: 

BS Grębocin

NR 07 94910003 0010 0000 0114 0008


III. Termin i tryb realizacji
Odpowiedzi na wniosek udziela się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie  14 dni.
W przypadku jeżeli nie zostaną spełnione warunki określonych w art. 46 ustawy z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) organ odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych.


IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych jednostkowych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni.

V. Uwagi
1. Informacji adresowej udziela się podmiotowi, jeżeli uwiarygodni interes prawny   w otrzymaniu danych.
2. Osobom i jednostkom organizacyjnym, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
3. Organy uprawnione do nieodpłatnego uzyskania danych osobowych: administracja publiczna, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, straż gminna (miejska), komornicy sądowi (w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego, Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych) oraz państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
4.  Odpłatnie udostępnia się dane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub interes faktyczny oraz jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.
5. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.  

 
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2003-08-08 14:02
  • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2015-04-28 13:51
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-08 14:02

drukuj całą stronę

Banery

Stopka