Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

NAZWA REFERATU
Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art.  2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz 1445 ze zm.) oraz art. 21 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm).
2. Uchwała Nr XXXIX/530/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2017r. poz. 4888).

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożona na formularzach:

- IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,

- ZN-1/A  Dane o nieruchomościach.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego (oryginał do wglądu).

4. Zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu lub oświadczenie o ich braku (dotyczy budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).


DODATKOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości i opłacają przedmiotowy podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

FORMULARZE

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-12 09:38
 • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 08:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-12 09:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-12 09:39

drukuj całą stronę

Banery

Stopka