Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

NAZWA REFERATU
Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art.  2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz 716 ze zmianami) oraz 
  art. 21 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613, ze zmianami).
2. Uchwała Nr XXVII/321/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 3862).

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożona na formularzach:

- IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,

- ZN-1/A  Dane o nieruchomosciach.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego (oryginał do wglądu).

4. Zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu lub oświadczenie o ich braku (dotyczy budowli związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej).

OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).


DODATKOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości i opłacają przedmiotowy podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

FORMULARZE

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2003-08-12 09:38
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-10 11:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-12 09:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-12 09:39

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.