Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

NAZWA REFERATU
Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art.  2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz 1170 ze zm.) oraz art. 21 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm).
2. Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2018r. poz. 6234).

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożona na formularzach:

- IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,

- ZN-1/A  Dane o nieruchomościach.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego (oryginał do wglądu).

4. Zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu lub oświadczenie o ich braku (dotyczy budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).


DODATKOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości i opłacają przedmiotowy podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

FORMULARZE

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-12 09:38
 • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 09:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-12 09:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-12 09:39

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca zgłoszenia należy dokonać na drukach informacji:

 • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-08-28 09:58
  • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-08-28 09:55
  • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-08-28 09:55
  • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-08-28 09:55
  • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-08-28 09:55
 • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-08-28 09:58

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubicz (adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, telefon kontaktowy: 56 621 21 00).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-08-28 10:01

drukuj całą stronę

Banery

Stopka