Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

NAZWA REFERATU
Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, ze zmianami)
2. Art. 21 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 ze zm.)
3. Uchwała Nr XXVII/321/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 3862)

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełnione formularze:

- DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości,

- ZN-1/A  - dane o nieruchomościach.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

3. Zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu lub oświadczenie o ich braku.

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego (oryginał do wglądu).


OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (Art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).


DODATKOWE INFORMACJE
Deklaracje na podatek od nieruchomości należy składać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. Obliczony w deklaracji podatek wpłacać, bez wezwania na rachunek gminy w ratach proporcjonalnych (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 styczniaObowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.FORMULARZE

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2003-08-12 09:46
  • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2017-01-10 11:17
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-12 09:46

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.