Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

NAZWA REFERATU
Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.)
2. Art. 21 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)
3. Uchwała Nr XXXIX/530/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2017r. poz. 4888)

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełnione formularze:

- DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości,

- ZN-1/A  - dane o nieruchomościach.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

3. Zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu lub oświadczenie o ich braku.

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego (oryginał do wglądu).


OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (Art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).


DODATKOWE INFORMACJE
Deklaracje na podatek od nieruchomości należy składać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Obliczony w deklaracji podatek wpłacać, bez wezwania na rachunek gminy w ratach proporcjonalnych (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. 

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.FORMULARZE

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-08-12 09:46
  • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 08:27
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-12 09:46

drukuj całą stronę

Banery

Stopka