Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

NAZWA REFERATU
Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 9 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.)
2. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)
3. Uchwała XXXVIII/500/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2017r. poz. 4265)

WYMAGANE DOKUMENTY
Deklaracja na podatek od środków transportowych

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany są obowiązane:
składać w terminie do dnia 15 lutego, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania na rachunek budżetu gminy. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym.

FORMULARZE
deklaracja na podatek od środków transportowych + załącznik do deklaracji DT-1

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-12 09:56
 • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 08:28
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-12 09:56
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2005-07-28 13:17

drukuj całą stronę

Banery

Stopka