Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Referat Gospodarki Odpadamij

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.7  - Dz. U. z 2012, poz.391 ze zmianami)

WYMGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o udzielenie zezwolenia, który winien zawierać :
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego nr identyfikacji podatkowej NIP

- kserokopia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu w zakresie usuwania odpadów ciekłych

- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem (załączyć wykaz sprzętu i środków technicznych, oraz ksero dowodów rejestracyjnych),
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia (podać termin rozpoczęcia i zakończenia działalności).

 2. przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną (ksero umowy na odbiór nieczystości płynnych przez zlewnię)

 3.przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości  podatkowych lub stwierdzające stan zaległości (druk z Urzędu Skarbowego)

 4. przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (druk z ZUS-u)

OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł – wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami – część III „Wydawanie zezwolenia” pkt 42)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od daty złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY
stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-12 16:02
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-16 14:37
WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-03 10:27
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-18 07:57

drukuj całą stronę

Banery

Stopka