Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ DLA PODATNIKÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
 

NAZWA REFERATU
Referat podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 67 § 1a, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.)
2. art. 1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2018 poz. 362 z poźn. zm.) 


WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek podatnika,
2. informacja o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech
kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

3. Rozliczenie dochodów za rok poprzedni lub sprawozdanie finansowe - do wglądu.

4. Zaświadczenie o dochodach współwłaścicieli.

5. W przypadku długotrwałej choroby  - zaświadczenie o stanie zdrowia. 

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym -jest to decyzja uznaniowa.

 

Wniosek o umorzenie odsetek winien być złożony w dniu wpłaty zaległości podatkowej.
 

Stosownie do art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2019 poz. 900 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. 

Umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek jest instytucją nadzwyczajną, w tym sam wypadki uzasadniające uwzględnienie wniosku muszą posiadać tę samą cechę.

Za umorzeniem zaległości podatkowej muszą przemawiać wypadki spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu. Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych każdorazowo badana jest zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny zobowiązanych.

W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie umorzenia odsetek czy zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty.

FORMULARZE
wniosek indywidualny + informacja o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę; 

załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 2014, poz. 1543) 

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-08-18 14:42
  • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 08:18

drukuj całą stronę

Banery

Stopka