Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ DLA PODATNIKÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
NAZWA REFERATU
Referat podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 67 § 1a, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8
poz. 60 ze zm.)
2. art. 1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) oraz §1 pkt 5 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawach szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis (Dz. U Nr 94, poz. 900)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek podatnika,
2. informacja o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech
kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy

3. Rozliczenie dochodów za rok poprzedni lub sprawozdanie finansowe ? do wglądu

4. Zaświadczenie o dochodach innych wspólnie zamieszkujących osób

5. W przypadku długotrwałej choroby ? zaświadczenie o stanie zdrowia

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ? należy wnieść odwołanie w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym
-jest to decyzja uznaniowa.
Wniosek o umorzenie odsetek winien być złożony w dniu wpłaty zaległości podatkowej.
Stosownie do art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U.
Z 2003r.Nr 15, poz.148 ze zm.) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz
przedsiębiorców, którym zostały umorzone zaległości podatkowe poprzez wywieszenie
wykazu w siedzibie urzędu gminy.

Umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek jest instytucją nadzwyczajną, w tym sam wypadki uzasadniające uwzględnienie wniosku muszą posiadać tę samą cechę.

Zatem za umorzeniem zaległości podatkowej muszą przemawiać wypadki spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu. Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych każdorazowo badana jest zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny zobowiązanych.

W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie umorzenia odsetek czy zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty.

FORMULARZE
wniosek indywidualny + informacja o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2003-08-18 14:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-18 16:56
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-18 14:42

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.