Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOŻENIE ZAPŁATY PODATKU NA RATY, ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ DLA PODATNIKÓW NIE BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

NAZWA REFERATU
Referat podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
Art.48 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek podatnika.

2. Zaświadczenie o dochodach współwłaścicieli.

3. W przypadku pozostawania bez pracy - decyzje z Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku bądź o pozostawaniu bez prawa do zasiłku.

4. Zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy finansowej.

5. W przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenie o stanie zdrowia.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacji podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć na raty zapłatę podatku oraz odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe - jest to decyzja uznaniowa.

 

Stosowanie do art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. 

Za odroczeniem lub rozłożeniem na raty należności/zaległości podatkowej muszą przemawiać wypadki niezależne od sposobu postępowania podatnika bądź spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu. Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych każdorazowo badana jest zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny zobowiązanych.

W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty.

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-08-19 08:22
  • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 11:04

drukuj całą stronę

Banery

Stopka