Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Grębocinie:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 471, obręb Grębocin; KW T01T/00117634/6

Powierzchnia: 0,5900 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana;          Użytki : RIIIb

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp częściowo tereny  aktywizacji gospodarczej, częściowo tereny komunikacji drogowej.

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: Użytkowanie rolnicze; Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 245,00 zł

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj ()

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych w Lubiczu Dolnym:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:  dz. nr 412/1, obręb Lubicz Dolny, KW TO1T/00028971/9

Powierzchnia: 1,3500 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana,          Użytki : LsVi, Ls 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp teren przeznaczony pod tereny lasów i zalesień; Ośrodek strzelecki; Najem na rzecz wnioskodawcy.

Wysokość rocznego czynszu najmu: 1.350,00 zł + VAT

Okres trwania umowy: 10 lat

Roczny czynsz najmu płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

drukuj ()

Wójt Gminy Lubicz 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.11.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Nowej Wsi:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 22, obręb Nowa Wieś,  KW T01T/00032101/1

Powierzchnia: 0,3900 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Użytki : PsV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Użytkowanie rolnicze;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 165,00 zł

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj ()

Wójt Gminy Lubicz

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

 

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 322/20, obręb Grębocin

KW T01T/00039184/5

 

Powierzchnia:                                 0,5000 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

Użytki: RV

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp tereny sportu i rekreacji, usług oświaty, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny zabudowy usługowej;

Zagospodarowanie nieruchomości
po zawarciu umowy: użytkowanie rolnicze

 

Cena wywoławcza czynszu

dzierżawnego:                                206,00 zł/rocznie

 

Wadium pieniężne:                                   20,00 zł

 

Okres trwania umowy:                   10 lat

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie. Wysokość kolejnych rat rocznych stanowić będzie zwaloryzowana, w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim, kwota wylicytowana w przetargu.

 

      Termin, miejsce i warunki przetargu:

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016 r. o godzinie 10.20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej, w terminie do dnia 23.09.2016 r. na konto Urzędu Gminy nr 07 9491 0003 0010 0000 0114 0008 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone
    po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
    od zamknięcia przetargu.
  4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

- osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

 

drukuj ()

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.07.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Grębocinie:

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: część dz. nr 322/20, obręb Grębocin, KW T01T/00039184/5

Powierzchnia:                        0,50 ha

Opis nieruchomości:             Nieruchomość niezabudowana

Użytki:                                   RV                                                                                                 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny sportu i rekreacji, usług oświaty, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny zabudowy usługowej;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy:  użytkowanie rolnicze

Wysokość rocznego czynszu najmu:                                206,00 zł

Okres trwania umowy:                                                      10 lat

Roczny czynsz najmu płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

drukuj ()

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Krobi:

 

 

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Krobia, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 274/2, obręb Krobia

KW TO1T/00032090/0

 

Powierzchnia:                                 0,1300 ha

 

Opis nieruchomości:                                 Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:              W mpzp tereny wód powierzchniowych;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń.

                       

Wysokość rocznego czynszu

dzierżawnego:                                1131,00 zł + 23%VAT

 

Okres trwania umowy:                   3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

<<<<<^>>>>>

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Lubiczu Dolnym:

 

 

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 107/26, obręb Lubicz Dolny

KW T01T/00031351/1

 

Powierzchnia:                                 0,0086 ha

 

Opis nieruchomości:                                 Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:              W mpzp tereny przeznaczone pod zieleń parkową;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń.

                       

Wysokość rocznego czynszu

dzierżawnego:                                95,00 zł + 23%VAT

 

Okres trwania umowy:                   3 lata

 

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

<<<<<^>>>>>

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Lubiczu Dolnym:

 

 

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 187/7, obręb Lubicz Dolny

KW T01T/00050241/6

 

Powierzchnia:                                 0,0060 ha

 

Opis nieruchomości:                                 Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:              W mpzp tereny urządzeń kanalizacji (przepompownia ścieków), dopuszczalne: zieleń izolacyjna;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń.

                       

Wysokość rocznego czynszu

dzierżawnego:                                63,00 zł + 23%VAT

 

Okres trwania umowy:                   3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.