Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

NAZWA REFERATU

Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892)
2. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018r. poz. 800 ze zm.)
3. Uchwała Nr XXXVIII/499/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2017r. poz. 4264).

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Informacja o gruntach:

- IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego,

- ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych (oryginał do wglądu).

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu informacje w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg.


FORMULARZE

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 08:26
  • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 13:59
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 08:27

drukuj całą stronę

Banery

Stopka