Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
NAZWA REFERATU
Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016r. poz. 617, ze zmianami)
2. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015r. poz. 613 ze zm.)
3. Uchwała Nr XXVII/320/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.  (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 3861)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Informacja o gruntach:

- IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego,

- ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych (oryginał do wglądu).

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu informacje w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg.


FORMULARZE

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.