Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH


NAZWA REFERATU

Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892).
2. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)
3. Uchwała Nr XXXVIII/499/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2017r. poz. 4264)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełnione formularze:

- DR-1 - deklaracja na podatek rolny,

- ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych (oryginał do wglądu).


OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (Art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Deklaracje na podatek rolny należy składać w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Obliczony w deklaracji podatek wpłacać, bez wezwania na rachunek gminy w ratach proporcjonalnych (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.


FORMULARZE

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 08:39
  • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 13:59
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 08:40

drukuj całą stronę

Banery

Stopka