Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH
NAZWA REFERATU
Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617, ze zmianami).
2. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 ze zm.)
3. Uchwała Nr XXVII/320/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 3861)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełnione formularze:

- DR-1 - deklaracja na podatek rolny,

- ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych (oryginał do wglądu).


OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (Art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Deklaracje na podatek rolny należy składać w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. Obliczony w deklaracji podatek wpłacać, bez wezwania na rachunek gminy w ratach proporcjonalnych (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.


FORMULARZE

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.