Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
NAZWA REFERATU

Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1821)
2. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. (MP z 2017r. poz. 963)


WYMAGANE DOKUMENTY
1. Informacja o lasach:

- IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego,

- ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości leśnych (oryginał do wglądu).

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (Art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi podatkowemu informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.


FORMULARZE

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 08:57
  • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 14:01
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 08:58

drukuj całą stronę

Banery

Stopka