Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH
NAZWA REFERATU

Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1821)
2. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. (MP z 2017 poz. 963)


WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełnione formularze:

- DL-1 - deklaracja na podatek leśny,

- ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości leśnych (oryginał do wglądu).

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (Art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE

Deklaracje na podatek leśny należy składać do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Obliczony w deklaracji podatek wpłacać, bez wezwania na rachunek gminy w ratach proporcjonalnych (zaokrąglonych do pełnych złotych) za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.  


 


FORMULARZE

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 09:17
  • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 14:01
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-01-13 09:17

drukuj całą stronę

Banery

Stopka