Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH
NAZWA REFERATU

Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r. poz. 888)
2. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.)
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. (MP z 2018 poz. 1005)


WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełnione formularze:

- DL-1 - deklaracja na podatek leśny,

- ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości leśnych (oryginał do wglądu).

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (Art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE

Deklaracje na podatek leśny należy składać do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Obliczony w deklaracji podatek wpłacać, bez wezwania na rachunek gminy w ratach proporcjonalnych (zaokrąglonych do pełnych złotych) za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.  


 


FORMULARZE

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2005-01-13 09:17
 • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 10:34
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2005-01-13 09:17

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca zgłoszenia należy dokonać na drukach deklaracji:

 • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-08-28 10:35
  • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-08-28 10:36
  • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-08-28 10:36
  • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-08-28 10:36
 • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-08-28 10:35

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubicz (adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, telefon kontaktowy: 56 621 21 00).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-08-28 10:36

drukuj całą stronę

Banery

Stopka