Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Przedmiot działania

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) w zakresie zarządu drogami gminnymi:

- opracowywanie projektów planów rozwoju gminnej sieci drogowej,

- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

- pełnienie funkcji inwestora,

- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

- koordynacja robót w pasie drogowym,

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

- prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów,

- sporządzanie informacji o gminnych drogach publicznych,

- przeprowadzanie kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

- gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych,

- współdziałanie z właściwymi zarządami dróg w zakresie wprowadzania ograniczeń na drogach lub ich zamykania, jak też wyznaczania objazdów,

- współpraca z organami realizującymi zadania na rzecz obronności kraju.

 

2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- realizacja uchwalonych przez Radę Gminy programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

- planowanie oraz wykonawstwo remontów i modernizacji lokali mieszkalnych,

- wykonywanie bieżących napraw lokali i budynków w zakresie obciążającym wynajmującego,

- analiza potrzeb, planowanie i realizacja inwestycji w zakresie  budowy lokali socjalnych,

- współpraca przy sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom, w zakresie posiadanych danych technicznych o lokalu,

- organizowanie współzarządu nieruchomościami, w których część lokali gminnych została sprzedana najemcom,

- zawieranie umów najmu z osobami skierowanymi przez Wójta Gminy;

- naliczanie, pobieranie i rozliczanie czynszów najmu i opłat związanych z użytkowaniem lokali,

 

3) wnioskowanie w sprawie ustalania stawek czynszu najmu,

- prowadzenie ewidencji lokali i budynków,

- sporządzanie wymaganej sprawozdawczości.

 

4) w zakresie gospodarki komunalnej:

- utrzymywanie czystości i porządku na obszarach gminnych dróg, ulic, placów, zieleni gminnej i zadrzewień,

- utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz dbanie o estetykę wyglądu gminnych obiektów budowlanych oddanych w zarząd lub administrowanie,

- organizowanie obsługi obiektów gminnych, związanej z usuwaniem odpadów komunalnych,

- likwidowanie dzikich wysypisk śmieci oraz wyłapywanie bezpańskich psów i usuwanie padłych zwierząt,

- planowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji w zakresie oświetlenia miejsc publicznych, ulic i dróg,

- zawieranie i realizacja umów w zakresie konserwacji urządzeń i oświetlenia ulic, placów i dróg,

- planowanie, organizowanie, zlecanie i rozliczanie przewozów transportu zbiorowego,

- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawanie numerów nieruchomościom,

- prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali użytkowych,

- świadczenie innych usług o charakterze użyteczności publicznej.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2005-01-14 09:54

drukuj całą stronę

Banery

Stopka