Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektów:


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2017.MD    

GP.6733.2.2017.MD                                              Lubicz Dolny 2017.09.28

 

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 j.t.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 28.09.2017r. została wydana decyzja nr 9/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie  linii kablowych SN 15 kV,  nn i stacji transformatorowej słupowej STEK 20/400 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 217 i gospodarstwa rolnego na działce nr 168/16 w miejscowości Nowa Wieś. Inwestycja w części zlokalizowana będzie na działkach nr: 17/1, 168/7, 168/16, 168/17, 169/1, 171, 177/6, 177/8, 183/1, 178/1, 179/1, 189/3 i 217 obręb nr 0016 Nowa Wieś.

Z treścią decyzji można  zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 30, tel.566212104.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2017.MD    )

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-02 09:03


OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2017.MD     

GP.6733.8.2017.MD                                           Lubicz Dolny 2017.09.25

 

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 j.t.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 05.09.2017 r. została wydana decyzja nr 8/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie stacji bazowej  telefonii komórkowej operatora P4 , przewidzianego  do  realizacji  na  działce nr  256/4 położonej w miejscowości Młyniec Drugi.

Z treścią decyzji można  zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 35, tel.566212135.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2017.MD     )

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-02 09:03
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-02 08:57


OGŁOSZENIE Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

drukuj (


OGŁOSZENIE Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-19 16:39


O B W I E S Z C Z E N I E GP.6733.9.2017.MD  

GP.6733.9.2017.MD                                       Lubicz Dolny, 2017.09.11

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

                             o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2017r., poz.1073 j.t.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 07.09.2017r. na wniosek Lubickich Wodociągów sp. z o. o., ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny  reprezentowanej przez pełnomocnika Projektowanie Sieci Wodno-Kanalizacyjnych, Doradztwo, Nadzór i Kompleksowa Obsługa Inwestycji  mgr inż. Jan Kretkowski ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej , przewidzianego do realizacji na części działki nr 81 położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz

drukuj (


O B W I E S Z C Z E N I E GP.6733.9.2017.MD  )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-13 13:50


O B W I E S Z C Z E N I E GP.6733.10.2017.MD

GP.6733.10.2017.MD

 

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

                             o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

 

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2017r., poz.1073 j.t.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 05.09.2017r. na wniosek Lubickich Wodociągów sp. z o. o., ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny  reprezentowanej przez pełnomocnika Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Melbud” s.c, ul.Tramwajowa 12 87-100 Toruń  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej , przewidzianego do realizacji na  części działek nr 18 i 135 położonych w miejscowości Rogowo.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz

drukuj (


O B W I E S Z C Z E N I E GP.6733.10.2017.MD)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-13 13:50


OGŁOSZENIE

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

drukuj (


OGŁOSZENIE)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-13 09:02

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-13 09:02


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2015.EG     

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2015.EG  

Informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2017.MD

OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2017.MD


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.9.2015.WS

GP.6721.1.9.2015.WS                                                               Lubicz Dolny, 2017.07.03

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwałą Nr XXXV/446/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.9.2015.WS)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2017-07-04 11:43


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                                  Lubicz Dolny, 2017.07.03

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko uchwałą Nr XXXV/444/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2017-07-04 11:43
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-04 11:40


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                                   Lubicz Dolny, 2017.07.03

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwałą Nr XXXV/445/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2017-07-04 11:43
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-04 11:41


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS   

            GP.6721.1.3.2015.WS                                                                             Lubicz Dolny, 2017.06.12

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr L/602/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 35/1, 35/2, 36/2cz., 36/4cz., 37/4cz., 37/6, 38, 39, 40, 42/2, 42/3, 43cz., 44cz., 585/1, 585/2 i 612/2cz. w Lubiczu Dolnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.06.2017 r. do 28.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2017 r.

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS   )

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-06-14 08:28


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS   

GP.6721.1.3.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2017.06.12

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 28.06.2017 r. do 28.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 35/1, 35/2, 36/2cz., 36/4cz., 37/4cz., 37/6, 38, 39, 40, 42/2, 42/3, 43cz., 44cz., 585/1, 585/2 i 612/2cz. w Lubiczu Dolnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS   )

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-06-14 08:32


OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2017.WS

GP.6733.7.2017.WS                                                                             Lubicz Dolny, 2017.05.22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.05.2017 r. została wydana decyzja nr 7/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia (przyłącza) dla zasilania w energię elektryczną działek, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 33/28, 33/29, 33/30, 33/31, 33/32, 33/33, 33/34, 33/35 i 33/36 położonych w miejscowości Krobia.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2017.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-06-06 10:36
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-06 10:36


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2017.WS

GP.6733.5.2017.WS                                                                     Lubicz Dolny, 2017.05.22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.05.2017 r. została wydana decyzja nr 6/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego, przewidzianego do realizacji na działkach nr 71/11 i 71/12 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2017.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-06-06 10:36
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-06 10:36


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.05.29

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwałą Nr XXXIV/431/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:

- uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,

 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:15
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-02 11:19


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2017.WS  

GP.6733.6.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.05.10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.05.2017 r. została wydana decyzja nr 5/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV, budowie linii kablowej SN 15kV, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, budowie linii kablowych nn 0,4 kV wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działki nr 101/4 w Kopaninie oraz przebudowie zasilania w energię elektryczną istniejących odbiorców, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 101/4, 101/8 i 101/14 w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2017.WS  )

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-05-12 13:35


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.4.2015.WS

GP.6721.1.4.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2017.04.21

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia uchwałą Nr XXXII/395/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia
30 marca 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:

- uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,

 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

 

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.4.2015.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-04-24 12:17
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-26 14:04


OGŁOSZENIE GP.6733.7.2017.WS   

GP.6733.7.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.04.19

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 29.03.2017 r. na wniosek Pani Ewy Sochackiej zam. Toruń
ul. Konstytucji 3 Maja 15/24 działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla budowy linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 33/28, 33/29, 33/30, 33/31, 33/32, 33/33, 33/34, 33/35 i 33/36 położonych w miejscowości Krobia.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz, tel. 56-621-21-04.

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6733.7.2017.WS   )

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-04-20 13:33


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP

GP.6721.1.2017.PP                                                              Lubicz Dolny, 2017.04.12

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr XXIX/359/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego obszar części działki nr 406/46.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz:
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój nr 9, w terminie do dnia 12.05.2017 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

                                                                                                                     Wójt Gminy Lubicz

                                                                                                                       Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-04-18 14:10


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP    

GP.6721.1.2017.PP                                                              Lubicz Dolny, 2017.04.12

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr XXIX/359/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.,
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego obszar części działki nr 406/46.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 12.05.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

   

                                                                                                                     Wójt Gminy Lubicz

                                                                                                                       Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP    )

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-04-18 14:07
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-18 14:11


Obwieszczenie GP.6733.5.2017.WS

GP.6733.5.2017.WS                                                                                       Lubicz Dolny, 2017.04.11

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a      s i ę

o wszczęciu w dniu 21.03.2017 r. na wniosek Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 36A postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 71/11 i 71/12 położonych w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz, tel. 56-621-21-04.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-04-12 14:53


OBWIESZCZENIE GP.6733.9.2016.MD

GP.6733.9.2016.MD                                                            Lubicz Dolny 2017.03.27

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 27.03.2017 r. została wydana zmiana decyzji nr 2/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 18/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 78/1 ,164/4, 168/2, 185/1 i 185/2  w miejscowości Kopanino .

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 35  
tel.566212135

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.9.2016.MD)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-04-10 11:52


Obwieszczenie GP.6733.6.2017.WS     

GP.6733.6.2017.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2017.04.05

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 23.03.2017 r. na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział
w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu Plac Fr. Skarbka 7/9 reprezentowany przez SECO-PROJEKT Paweł Jeliński w Toruniu ul. Kard. Wyszyńskiego 4G/75 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej
SN-15kV, budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV STEK-20/250 wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi oraz przebudowie zasilania w energię elektryczną istniejących odbiorców energii elektrycznej, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 101/4, 101/8 i 101/14 położonych w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,

                              tel. 56-621-21-04.

drukuj (


Obwieszczenie GP.6733.6.2017.WS     )

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-04-06 11:58


Obwieszczenie GP.6733.4.2017.WS   

GP.6733.4.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.04.03

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31.03.2017 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej NN 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przewidzianej do realizacji na działkach nr 26/3, 26/14, 135, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10 i 25/11 w miejscowości Rogowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

tel. 56-621-21-04.

drukuj (


Obwieszczenie GP.6733.4.2017.WS   )

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-04-05 12:44


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2017.WS

GP.6733.1.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.03.30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.03.2017 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 41, 232/16 i 237 w miejscowości Gronowo gm. Lubicz oraz na działkach nr 171, 147/1, 147/2 i 93 w miejscowości Turzno gm. Łysomice.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.
tel. 56-621-21-04.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2017.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-04-03 09:56


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.02.27

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo uchwałą Nr XXXI/385/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
podsumowaniem zawierającym:

uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-28 15:54


ZAWIADOMIENIE GP.6733.4.2017.WS

GP.6733.4.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.02.21

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 17.02.2017 r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Grzegorza Chrapkowskiego - Pracownia Projektowa E.J. Czubaj s.c. w Bydgoszczy ul. Legnicka 18B w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4,kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 26/3, 26/14 i 135 w miejscowości Rogowo.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,

                              tel. 56-621-21-04.

drukuj (


ZAWIADOMIENIE GP.6733.4.2017.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-23 12:39


ZAWIADOMIENIE GP.6733.2.2017.WS

GP.6733.2.2017.WS                                                    Lubicz Dolny, 2017.02.20

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 15.02.2017 r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosławę Zielińską - Elmira Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych w Toruniu ul. Legionów 92 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV i NN oraz stacji transformatorowej słupowej STEK 20/400,w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 17/1, 168/7, 168/16, 171, 168/17, 169/1, 177/6, 177/8, 183/1, 178/1, 179/1, 189/3 i 217 w miejscowości Nowa Wieś.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,
tel. 56-621-21-04.

drukuj (


ZAWIADOMIENIE GP.6733.2.2017.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-21 11:52
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 11:54


ZAWIADOMIENIE GP.6733.9.2016.MD

GP.6733.9.2016.MD                                                    Lubicz Dolny, 2017.02.14

ZAWIADOMIENIE

                                   o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2016r., poz.778 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 06.02.2017r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku z/s w Toruniu ul. gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Chrapkowskiego- Pracownia Projektowa E.J.Czubaj.s.c. Bydgoszcz ul. Legnicka 18B, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianego do realizacji na działkach nr 18/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 164/4, 168/2, 185/1, 185/2 w miejscowości Kopanino i na działce nr 313/1 w miejscowości Złotoria.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz 

drukuj (


ZAWIADOMIENIE GP.6733.9.2016.MD)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-20 13:38
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 11:53


ZAWIADOMIENIE GP.6733.1.2017.WS

GP.6733.1.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.01.26

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 18.01.2017 r., na wniosek Biura Projektów Drogowych Patryk Schultz w Grudziądzu ul. Moniuszki 22/5 działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu ul. Polna 113, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo, przewidzianej do realizacji na działkach nr 41, 232/16 i 237 w miejscowości Gronowo gm. Lubicz oraz na działkach nr 171, 147/1, 147/2 i 93 w miejscowości Turzno gm. Łysomice.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,

                              tel. 56-621-21-04.

drukuj (


ZAWIADOMIENIE GP.6733.1.2017.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-17 11:45


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.02.14

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko i projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo,
Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XLIV/517/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. i Nr XLIV/518/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko obejmującego obszar działek nr 45/1, 45/2 i 45/6 w Brzezinku;
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, uchwalonego uchwałą
  Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 284), obejmującej obszar działek nr 56/8, 56/9, 56/10, 56/11
  i 109/8
  w Rogówku oraz działki nr 82/5 w Brzeźnie;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.02.2017 r. do 30.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę
i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego lub w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2017 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-15 11:28


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.02.14

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 28.02.2017 r. do 30.03.2017 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz
w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko obejmującego obszar działek nr 45/1, 45/2 i 45/6 w Brzezinku;
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, uchwalonego uchwałą
  Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 284), obejmującej obszar działek nr 56/8, 56/9, 56/10, 56/11
  i 109/8
  w Rogówku oraz działki nr 82/5 w Brzeźnie;

prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz:
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-15 11:28


Obwieszczenie

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-13 00:00

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-14 07:25


OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 
     

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-13 00:00
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 10:53

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-14 07:25

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-02-24 11:46


Obwieszczenie GP.6733.9.2016.MD

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych


Obwieszczenie GP.6733.8.2016.MD

o przebudowie pasa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny.


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXVI/291/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwalonego uchwałą Nr XLI/490/05 Rady


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS

  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 31.01.2017 r. do 03.03.2017 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


Obwieszczenie GP.6721.1.5.2015.BF

Informuję o uchwaleniu:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabowiec, dla działki nr 4/12 w miejscowości Grabowiec uchwałą Nr XXVIII/348/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r.
2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, dla obszaru leżącego przy ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym i obejmującego części działek nr 414/6, 414/10, 414/8 i 414/2 uchwałą Nr XXVIII/344/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r.


OBWIESZCZENIE

Informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 23.01.2017 r. do 23.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 8:00 do 15:00 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


Obwieszczenie

GP.6733.13.2016.MD                                          Lubicz Dolny 2016.12.29

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 29.12.2016 r. została wydana decyzja nr 7/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie stacji transformatorowej STEK 20/250 „Silno 14” oraz linii kablowych SN i nn do zasilania działek budowlanych w miejscowości Silno , przewidzianego do realizacji na działce nr 108 położonej w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 35  
tel.566212104

drukuj (


Obwieszczenie)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-01-02 14:23
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-03 10:26


Obwieszczenie

GP.6733.7.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2016.12.22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.12.2016 r. została wydana decyzja nr 6/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV i stacji transformatorowej słupowej STS „Młyniec 22” na działkach nr 15/2, 15/1, 11/1, 13/1, 16/1 i 17/1 w miejscowości Młyniec Drugi.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

 Z up. WÓJTA         
/-/ Marek Pilewski     
Kierownik Referatu    
Gospodarki Przestrzennej

drukuj (


Obwieszczenie)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-12-27 11:59


ZAWIADOMIENIE

GP.6733.13.2016.MD                                            Lubicz Dolny, 2016.12.07

ZAWIADOMIENIE

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2016r., poz.778 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 29.11.2016r. na wniosek Energa  Operator S.A. Oddział  w Toruniu ul. Gen. Bema   128 działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Kurzyńskiego reprezentującego Elektro Pro-Bud Grabowiec 17 86-300 Grudziądz  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej STEK 20/250 „Silno 14” oraz linii kablowych SN i nn do zasilania działek budowlanych w miejscowości Silno, przewidzianego do realizacji na działce nr 108 położonej w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz             

drukuj (


ZAWIADOMIENIE)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-12-16 13:09


ZAWIADOMIENIE

GP.6733.9.2016.MD                                                  Lubicz Dolny, 2016.12.12

 

ZAWIADOMIENIE

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2016r., poz.778 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 08.12.2016r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku z/s w Toruniu ul. gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Chrapkowskiego- Pracownia Projektowa E.J.Czubaj.s.c. Bydgoszcz ul. Legnicka 18B, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianego do realizacji na działkach nr 18/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 164/4, 168/2, 185/1, 185/2 w miejscowości Kopanino i na działce nr 313/1 w miejscowości Złotoria.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz 

drukuj (


ZAWIADOMIENIE)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-12-16 13:09


Obwieszczenie

Lubicz Dolny, 2016.12.12

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XIII/124/2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr XIV/137/2015 z dnia 22 października 2015 r., Nr XXVI/303/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XVIII/206/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr XXIII/265/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXV/289/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr XXV/290/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr XXIII/264/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXVI/304/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XXVI/305/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XXIV/282/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr XIV/144/2015 z dnia 22 października 2015 r.,  Nr XIV/145/2015 z dnia 22 października 2015 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II, dla obszaru obejmującego działkę nr 334/13 i część działki nr 325/16, położone w Młyńcu Drugim; 

2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego niżej wymienione obszary:

- u zbiegu ulic Kowalewskiej i Nad Strugą, na północ od ulicy Kowalewskiej,

- między ulicą Spółdzielczą, ulicą Rogowska oraz Strugą Toruńską;

3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, obejmującego niżej wymienione obszary:

- u zbiegu ulic Bankowej i Polnej, na wschód od ul. Polnej w Lubiczu Górnym,

- przy ulicy Warszawskiej, między ul. Nowowiejską i Komunalną w Lubiczu Górnym,

- działki nr: 41/5, 42/1, 43/6, 44/8, 41/9, 41/10, 41/11, 42/5, 43/5, 43/4, 43/5, 44/9, 44/10, położone w Lubiczu Górnym,

- ulicami: Lipnowską, Bankową, Sportową i Polną w Lubiczu Górnym;

4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia Lubicz Górny i Mierzynek, obejmującego niżej wymienione obszary:

- działki nr 168/19, 168/17, 168/14 i część działki nr 168/22, położone miejscowości w Krobia,

- działkę nr 148/14 położoną w miejscowości Krobia,

- działki nr 130/10 i 130/11, położone w miejscowości Krobia;

5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, dla obszaru obejmującego działki nr: 64, 73, 372, 72 i część działki nr 321/2, położone w miejscowości Złotoria;

6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko, dla obszaru obejmującego działkę nr 334;

7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo dla obszaru obejmującego działki nr  359, 203, 204, 344, 87/6, 87/7.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój nr 9, w terminie do dnia 05 stycznia 2017 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


Obwieszczenie)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-12-09 13:45
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 11:07


Obwieszczenie

 Lubicz Dolny, 2016.12.12.

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz

    Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 778 ze zm.) i uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XIII/124/2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr XIV/137/2015 z dnia 22 października 2015 r., Nr XXVI/303/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XVIII/206/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr XXIII/265/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXV/289/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr XXV/290/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr XXIII/264/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXVI/304/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XXVI/305/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr XXIV/282/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr XIV/144/2015 z dnia 22 października 2015 r.,  Nr XIV/145/2015 z dnia 22 października 2015 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II, dla obszaru obejmującego działkę nr 334/13 i część działki nr 325/16, położone w Młyńcu Drugim; 

2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego niżej wymienione obszary:

- u zbiegu ulic Kowalewskiej i Nad Strugą, na północ od ulicy Kowalewskiej,

- między ulicą Spółdzielczą, ulicą Rogowska oraz Strugą Toruńską;

3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, obejmującego niżej wymienione obszary:

- u zbiegu ulic Bankowej i Polnej, na wschód od ul. Polnej w Lubiczu Górnym,

- przy ulicy Warszawskiej, między ul. Nowowiejską i Komunalną w Lubiczu Górnym,

- działki nr: 41/5, 42/1, 43/6, 44/8, 41/9, 41/10, 41/11, 42/5, 43/5, 43/4, 43/5, 44/9, 44/10, położone w Lubiczu Górnym,

- ulicami: Lipnowską, Bankową, Sportową i Polną w Lubiczu Górnym;

4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia Lubicz Górny i Mierzynek, obejmującego niżej wymienione obszary:

- działki nr 168/19, 168/17, 168/14 i część działki nr 168/22, położone miejscowości w Krobia,

- działkę nr 148/14 położoną w miejscowości Krobia,

- działki nr 130/10 i 130/11, położone w miejscowości Krobia;

5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, dla obszaru obejmującego działki nr: 64, 73, 372, 72 i część działki nr 321/2, położone w miejscowości Złotoria;

6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko, dla obszaru obejmującego działkę nr 334;

7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo dla obszaru obejmującego działki nr  359, 203, 204, 344, 87/6, 87/7.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i do zmian planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 05.01.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

                                                                                                                                                             

drukuj (


Obwieszczenie)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-12-09 13:45
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 11:05


OBWIESZCZENIE

GP.6733.8.2016.MD                                                    Lubicz Dolny, 2016.11.21

OBWIESZCZENIE

                                   o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2016r., poz.778 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 18.11.2016r. na wniosek Powiatu Toruńskiego działającego przez pełnomocnika Pana Michała Jagodzińskiego reprezentującego firmę Jagodziński Projekt. Biuro Projektów Inwestycji Budowlanych  ul. Cisowa 2 87-213 Ryńsk wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na  przebudowie pasa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny od km 0+000(skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 464 w m. Turzno) do km 3+282 (m. Rogowo ok.700m przed wiaduktem autostradowym) długości 3282m, przewidzianego do realizacji na działkach nr 66/1, 67/1, 68/8, 69/1, 69/2, 69/7, 81/2, 81/3, 82/1, 82/2, 83/1, 83/3, 83/5, 83/6, 85/1, 85/4, 86/1,86/2, 93/1, 93/4, 94/1,94/2, 95/3,  95/4, 122/2 i 154/2 w  miejscowości Rogowo i nr 185/2, 185/5, 186/1, 187/12,188/1,189/4,189/5,190/1,192/1 i 193/1 położonych w miejscowości Turzno.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz 

drukuj (


OBWIESZCZENIE)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-11-24 13:33
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-24 13:33


Obwieszczenie

GP.6733.7.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2016.11.03

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu na wniosek Pana Piotra Rylskiego zam. Toruń, ul. Wschodnia 36, działającego na podstawie pełnomocnictwa ENERGA Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Generała Józefa Bema 128, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV i słupowej stacji transformatorowej STS, przewidzianej do realizacji na działkach nr 11/1, 13/1, 15/1, 15/2, 16/1 i 17/1 położonych w miejscowości Młyniec Drugi.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

Z up. W Ó J T A      
/-/ Marek Pilewski    
Kierownik Referatu   
Gospodarki Przestrzennej

drukuj (


Obwieszczenie)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-11-08 11:49


GP.6721.1.2014.WS                         

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 usta-wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Młyniec Drugi oraz Lubicz Dolny)


OGŁOSZENIE

Informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 03.10.2016 r. do 03.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z następującymi projektami:

1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa w miejscowości Młyniec Drugi,
2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

GP.6733.5.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2016.09.01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 01.09.2016 r. została wydana decyzja nr 5/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przekrycia rowu melioracyjnego, przewidzianej do realizacji na części działki nr 9 w granicach działki nr 3 położonych w miejscowości Jedwabno.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

Z up. W Ó J T A      
/-/ Marek Pilewski     
Kierownik Referatu    
Gospodarki Przestrzennej

drukuj (


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-09-02 13:58


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 08.08.2016 r. do 08.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z następującymi projektami

1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, dla działki nr 440 w Lubiczu Górnym (nr 4),

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-08-05 14:30

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabowiec, dla działki nr 4/12 w miejscowości Grabowiec (nr 5)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-08-05 14:31
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-05 14:32

3. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, dla obszaru leżącego przy ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym i obejmującego części działek nr 414/6, 414/10, 414/8 i 414/2 (nr 7)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-08-05 14:38

4. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny dla obszaru obejmującego działki nr 635/11 i 635/12 w miejscowości Lubicz Dolny (nr 9)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-08-05 14:34

5. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dla obszaru obejmującego działkę nr 565/10 w Grębocinie (nr 10)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-08-05 14:38
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-05 14:35

6. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, dla obszaru obejmującego działki nr 107/7 i 107/22 w miejscowości Lubicz Dolny (nr 13)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-08-05 14:38

7. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny, Mierzynek, dla obszaru obejmującego działki nr: 171/19, 171/18 i części działek nr 171/8, 171/9, 171/10 w miejscowości Krobia (nr 15)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-08-05 14:38


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


OBWIESZCZENIE

GP.6733.5.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2016.07.19

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a  s i ę

 

o wszczęciu w dniu 30.06.2016 r. na wniosek Pana Krzysztofa Nikiel zam.
Jedwabno 61 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przykryciu części rowu melioracyjnego o długości około 240 m, na działce nr 9 w miejscowości
Jedwabno.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

 

                                                                                                     Z up. W Ó J T A

                                                                                                  /-/ Marek Pilewski

                                                                                                 Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-07-21 09:52
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-21 09:52


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

GP.6733.3.2016.WS                                   Lubicz Dolny, 2016.07.06

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 06.07.2016 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia,

Pn = 150,0 - 350,0 kPa Dz 225 x 12,8 mm PE100 SDR17,6, przewidzianej do realizacji na działkach nr 541/2, 541/4 i 543/6 położonych w miejscowości Grębocin.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

 

                                                                                                      Z up. W Ó J T A

                                                                                                     /-/ Teresa Gryciuk

                                                                                                      Sekretarz Gminy

drukuj (


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-07-07 15:28


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś uchwałą Nr XXII/260/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwałą Nr XXII/259/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwałą Nr XXII/258/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec uchwałą Nr XXII/257/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r.


GP.6733.4.2016.MD                                          Lubicz Dolny 2016.05.25

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 25.05.2016 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego , przewidzianego  do  realizacji  na  działkach nr  60/1 60/2 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem: Urząd Gminy Lubicz Lubicz Dolny ul. Toruńska 21 Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 35   tel.566212135 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-06-06 11:08


 GP.6733.4.2016.MD                                        Lubicz Dolny, 2016.05.12

ZAWIADOMIENIE

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2015r., poz.199 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 21.04.2016r. z urzędu  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, przewidzianego do realizacji na działkach nr 60/1 i 60/2 położonych w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz, tel. 566212135

                                                                                   

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-05-17 11:20


GP.6733.2.2016.MD                                  Lubicz Dolny 2016.05.04

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 04.05.2016 r. została wydana decyzja znak GP.6733.2.2016.MD o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN15kV, nn i stacji transformatorowej słupowej STS 20/400 dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianego  do  realizacji  na  działkach nr  17/1, 168/1, 168/2, 168/4, 168/15, 168/16, 168/17, 169/1, 171, 177/6,177/8, 178/1,179/1,189/3 i 217 położonych w miejscowości Nowa Wieś.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 35  
tel.566212135

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-05-11 11:49
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-11 11:47


GP.6733.1.2016.MD                                      Lubicz Dolny 2016.04.25

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 25.04.2016 r. została wydana decyzja nr 2/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianego do realizacji na działce nr 23/4 w miejscowości Kopanino i na działkach nr 4/9, 3/8, 3/4, 2/16, 2/17, 2/15, 2/14, 2/13, 2/12, 2/11, 2/10, 2/9 i 2/8 w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lbicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 35  
tel.566212135

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-05-11 11:49
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-11 11:41

GP.6733.2.2016.MD                                                  Lubicz Dolny, 2016.04.06

Z A W I A D O M I E N I E

                                   o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2015r., poz.199 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 29.03.2016r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z/s w Toruniu ul. gen. Bema 128 reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Mirosławę Zielińską - Elmira Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych Toruń, Legionów 92, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych SN15kV, nn i stacji transformatorowej słupowej STS 20/400 dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianego do realizacji na działkach nr 17/1,168/1,168/2,168/4,168/15,168/16,168/17,169/1,171,177/6,177/8, 178/1,179/1,189/3 i 217 położonych w miejscowości Nowa Wieś.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz tel. 566212135 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-04-18 08:40


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo oraz projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Lubicz Dolny, Krobia i Mierzynek, Lubicz Dolny - Małgorzatowo oraz Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina)


GP.6733.1.2016.MD                                               Lubicz Dolny, 2016.03.08

Z A W I A D O M I E N I E

                                   o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2015r., poz.199 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 02.03.2016r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku z/s w Toruniu ul. gen. Bema 128 reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Chrapkowskiego- Pracownia Projektowa E.J.Czubaj.s.c. Bydgoszcz ul. Legnicka 18B, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działce nr 23/4 w miejscowości Kopanino i na działkach nr 4/9, 3/8, 3/4, 2/16, 2/17, 2/15, 2/14, 2/13, 2/12, 2/11, 2/10, 2/9 i 2/8 w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz
tel. 566212135 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-03-10 10:47

GP.6721.1.2014.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2016.03.02

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

informuję o uchwaleniu

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwałą Nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa uchwalonej uchwałą Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino uchwałą
  Nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny
  i Krobia uchwałą Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwałą Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.
 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo,
  Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwałą Nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentów,
 • uzasadnieniami zawierającymi informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniami zawierającymi:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozach,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentów w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

 

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-03-09 07:56


GP.6733.9.2015.WS                                         Lubicz Dolny, 2016.02.19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.02.2016 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN15 kV oraz odcinka linii napowietrznej SN 15 kV celem powiązania linii napowietrznych SN 15 kV relacji GPZ Toruń Bielawy - Lubicz i GPZ Toruń Bielawy - Kaszczorek 11, położonej w Toruniu na działkach nr 23, 24 i 25 obręb 62 oraz w miejscowości Nowa Wieś na działkach nr 195, 5/4, 5/3, 5/1, 8/16, 8/33 i 8/35.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski  

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-02-22 14:07


GP.6721.1.2014.WS                                                Lubicz Dolny, 2016.02.01

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi

Lubicz Górny i Krobia uchwałą Nr XVII/196/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-02-02 16:12


 GP.6721.1.2015.BF                                                            Lubicz Dolny, 2016.01.12.

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz

 

    Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j. ze zm.) i uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XVI/178/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dla całego obszaru objętego planem.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 15.02.2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski 

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-01-12 09:28
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-12 11:28

GP.6721.1.2015.BF                                                              Lubicz Dolny, 2016.01.12

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XVI/178/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dla całego obszaru objętego planem.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz : Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój nr 9, w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski 

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-01-12 09:28
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-12 11:31


GP.6721.1.2014.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2015.12.17

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś oraz projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz:
Nr XXVI/290/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r., Nr XLIII/508/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.,
Nr XLII/484/2013 z dnia 22 listopada 2013 r., Nr XLI/464/2013 z dnia 25 października 2013 r. i Nr L/606/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz
  z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820) obejmującej obszar działki nr 15/16 w Lubiczu Górnym,
 2. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
  Złotoria i części wsi Grabowiec uchwalonego uchwałą Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 9, poz. 192) obejmującej obszar działki nr 413/1 i części działki nr 413/2 w Złotori;
 3. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
  Nowa Wieś uchwalonego uchwałą Nr X/137/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 22, poz. 267) obejmującej obszar działek
  nr 77/6, 85/2, 186/25, 186/34, 186/50, 186/56, 186/57, 186/58 i 186/59 w Nowej Wsi,
 4. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz
  z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820) obejmującej obszar działek nr 72/9 i 72/13 w Krobi,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.12.2015 r. do 03.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w godz. 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2016 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-12-21 09:21

GP.6721.1.2014.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2015.12.17

 

OGŁOSZENIE

 

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 31.12.2015 r. do 03.02.2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30,
w godz. 800 do 1500 z:

 1. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820) obejmującej obszar działki nr 15/16 w Lubiczu Górnym,
 2. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec uchwalonego uchwałą Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 9, poz. 192) obejmującej obszar działki nr 413/1 i części działki nr 413/2 w Złotori;
 3. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś uchwalonego uchwałą Nr X/137/03 Rady Gminy Lubicz z dnia
  4 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 22, poz. 267) obejmującej obszar działek nr 77/6, 85/2, 186/25, 186/34, 186/50, 186/56, 186/57, 186/58
  i 186/59
  w Nowej Wsi,
 4. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820) obejmującej obszar działek nr 72/9 i 72/13 w Krobi,

prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz:
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 18 lutego 2016 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-12-21 09:21

Zawiadomienie

GP.6733.9.2015.WS                                                           

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

 

o wszczęciu w dniu 03.11.2015 r. na wniosek Firmy SECO-Projekt Paweł Jeliński z/s w Toruniu ul. Kardynała Wyszyńskiego 4g/75 działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-Operator SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej
SN 15 kV oraz odcinka linii napowietrznej SN 15 kV celem powiązania linii napowietrznych SN 15kV relacji GPZ Toruń Bielawy - Lubicz i GPZ Toruń Bielawy - Kaszczorek 11, przewidzianej do realizacji na działkach nr 23, 24 i 25 obręb nr 62 w Toruniu oraz na działkach nr 195, 5/4, 5/3, 5/1, 8/16, 8/33 i 8/35 w miejscowości Nowa Wieś.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

 

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-11-10 12:40


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi Kopanino oraz projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi: Grębocin, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny i Młyniec Drugi


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi Kopanino oraz projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi: Grębocin, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny i Młyniec Drugi


GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2015.09.28

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLV/539/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia w zakresie obejmującym obszar działki nr 40/13 położonej w miejscowości Lubicz Górny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.10.2015 r. do 06.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2015 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

 

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2015.09.28

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 22.04.2015 r. do 22.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia w zakresie działki nr 40/13 położonej w miejscowości Lubicz Górny, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 23 listopada 2015 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

 

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-09-28 08:04
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-28 08:06


GP.6733.6.2015.WS                                                              Lubicz Dolny, 2015.07.23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.07.2015 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej SN, linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej 20/160, linii kablowej niskiego napięcia i zabudowy szafki pomiarowej, na działkach nr 231/2, 158, 265/1, 265/2, 266/1, 267/1, 17/1 i 17/15 w miejscowości Młyniec Drugi.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-09-18 12:08

GP.6721.2.2014. WS                                                                           Lubicz Dolny, 2015.06.22

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr X/95/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 czerwca 2015 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-07-20 13:37
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-20 13:38
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-07-20 13:37


Lubicz Dolny, 2015.07.03

GP.6733.7.2015.WS

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 28.05.2015 r. na wniosek Firmy SECO-Projekt Paweł Jeliński z/s w Toruniu ul. Kardynała Wyszyńskiego 4g/75 działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-Operator SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej

SN 15 kV oraz odcinka linii napowietrznej SN 15 kV celem powiązania linii napowietrznych SN 15kV relacji GPZ Toruń Bielawy - Lubicz i GPZ Toruń Bielawy - Kaszczorek 11, przewidzianej do realizacji na działkach nr 23, 24 i 25 obręb nr 62 w Toruniu oraz na działkach nr 195, 5/4, 5/3, 8/40, 8/19, 8/16, 8/33 i 8/35 w miejscowości Nowa Wieś.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-07-06 14:54


GP.6733.5.2015.MD                                              Lubicz Dolny 2015.06.18

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015r. poz. 199 j.t.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 18.06.2016 r. została wydana decyzja o odmowie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach nr 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, 67/21, 67/22, 67/23, 67/24, 67/35, 67/36, 67/39, 67/40, 67/41, 67/42, 67/43, 67/44, 67/45, 67/46, 67/47,67/48, 67/49, 67/50,67/51, 67/52, 67/53,67/54,67/55,67/56 położonych w miejscowości Mierzynek.

Z treścią decyzji można  zapoznać się w:

Urzędzie Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 30   

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-06-30 14:48


GP.6733.2.2015.WS                                                              Lubicz Dolny, 2015.06.17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.06.2015 r. została wydana decyzja Nr 3/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, przewidzianej do realizacji na działce nr 49/2 położonej w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

 

Z up. W Ó J T A      
/-/ Marek Pilewski    
Kierownik Referatu   
Gospodarki Przestrzennej

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-06-24 09:03


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2015.WS

Zawiadamia się o wszczęciu w dniu 21.05.2015 r. na wniosek Pana Krzysztofa Jaroszewskiego zam. Bydgoszcz ul. Beskidzka 2/36 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN, napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 20/160, linii kablowej nn i zabudowy szafki pomiarowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 231/2, 158, 265/1, 265/2, 266/1, 267/1, 17/1 i 17/15 w miejscowości Młyniec Drugi.


OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko GP.6721.1.2015. BF

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-06-03 12:52
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-03 12:54


GP.6733.5.2015.MD                                              Lubicz Dolny, 2015.05.26

Z A W I A D O M I E N I E

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

 

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2015r., poz.199 j.t.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 18.05.2015 r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Pl.Fr.Skarbka 7/9 reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Ryszarda Michniewskiego zam. Toruń ul. Prosta 21/23/7,   wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach nr 67/14,67/15,67/16,67/17,67/18,67/19,67/20, 67/21,67/22, 67/23, 67/24, 67/35,67/36,67/39,67/40,67/41,67/42,67/43,67/44,67/45,67/46,67/47,67/48, 67/49,67/50,67/51,67/52,67/53,67/54,67/55,67/56 w miejscowości Mierzynek.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz
adres: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21 pokój 30, II piętro
tel.566212116 lub 566212104

Otrzymują:

1.Strony postępowania - wg załącznika   adresowego pozostającego w aktach organu

2.a/a.

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-06-02 14:48


OBWIESZCZENIE

dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Pana Marcina Majer BAZA Sp. z o.o. w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 53 działającego z upoważnienia P4 sp. z o.o. w Warszawie ul. Taśmowa 7 złożonego w dniu 19.03.2015 r., uzupełnionego w dniu 02.04.2015 r. oraz w dniu 24.04.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianego do realizacji na działce nr 49/2 położonej w miejscowości Kopanino.


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Grębocin


OBWIESZCZENIE

GP.6733.3.2015.WS                                       Lubicz Dolny, 2015.04.21

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21.04.2015 r. została wydana decyzja nr 2/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2035 Młyniec Pierwszy-Jedwabno-Toruń na działkę nr 84/6 przeznaczoną pod drogę, położonego na działkach nr 18 i 84/6, w miejscowości Jedwabno.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (


OBWIESZCZENIE)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-04-22 11:42


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz.


OBWIESZCZENIE

GP.6721.1.2015.BF


OGŁOSZENIE

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


GP.6733.2.2015.WS                                   Lubicz Dolny, 2015.04.03

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 19.03.2015 r. na wniosek Pana Marcina Majera BAZA sp. z o.o. w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 53 uzupełniony w dniu 02.04.2015 r. działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez P4 sp. z o.o. w Warszawie ul. Taśmowa 7 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianej do realizacji na działce nr 49/2 położonej w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-04-07 12:07
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-10 08:02


Lubicz Dolny, 2015.03.27

GP.6733.4.2015.WS

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 25.03.2015 r. na wniosek Pana Ryszarda Michniewskiego zam. Toruń ul. Prosta 21/23/7, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach na działkach nr 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, 67/21, 67/22, 67/23, 67/24, 67/25, 67/26, 67/27, 67/28, 67/29, 67/30, 67/31, 67/32, 67/33, 67/34, 67/35, 67/36, 67/37, 67/38, 67/39, 67/40, 67/41, 67/42, 67/43, 67/44, 67/45, 67/46, 67/47, 67/48, 67/49, 67/50, 67/51, 67/52, 67/53, 67/54, 67/55 i 67/56 w miejscowości Mierzynek.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-03-30 14:00


Lubicz Dolny, 2015.03.25

GP.6733.3.2015.WS

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 20.03.2015 r. na wniosek Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 36A postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2035 Młyniec Pierwszy-Toruń na działkę nr 84/6 przeznaczoną pod drogę, przewidzianej do realizacji na działkach nr 18 i 84/6 w miejscowości Jedwabno.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

 Sprawę prowadzi : Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-03-27 09:52
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-27 09:52


GP.6733.8.2014.WS                                                  Lubicz Dolny, 2015.02.17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.02.2015 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci kablowej nN wraz z przyłączami, na działkach nr 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17 i 1/18 w miejscowości Kopanino oraz na działce nr 112 w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-02-19 10:03
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-27 09:50


GP.6733.8.2014.WS                                           Lubicz Dolny, 2015.01.08

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 22.12.2014 r. na wniosek Pana Dariusza Michniewskiego zam. Toruń ul. Pająkowskiego 32, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii SN, stacji transformatorowej SN/nN i sieci kablowej nN z przyłączami, przewidzianej do realizacji na działce nr 112 w miejscowości Grabowiec oraz na działkach nr 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17 i 1/18 w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2015-01-12 14:59


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2014.WS

GP.6733.6.2014.WS                                            Lubicz Dolny, 2014.12.19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.12.2014 r. została wydana decyzja nr 5/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej poprzez realizację odcinka wodociągu PE DN 90 długości ok. 600 m, na działkach nr 43 i 59, na których są zlokalizowane drogi (odpowiednio: o kategorii gminnej i powiatowej) oraz fragmentach działek nr 44/4 i 69, nieobjętych ustaleniami obowiązującego mpzp, położonych w miejscowości Młyniec Pierwszy.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2014.WS)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2014-12-19 11:55


GP.6733.5.2014.MD                                       Lubicz Dolny 2014.10.07

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 07.10.2014 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej poprzez realizację odcinka wodociągu PE PN10 o średnicy 90mmm, długości 500m  na działkach nr 182, 266 i 278 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 30

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2014-10-16 10:42


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Na wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „MELBUD” s c. Marcin Grzelczyk, Piotr Szefler w Toruniu, ul. Tramwajowa 12 reprezentującego Lubickie Wodociągi sp. z o.o. Lubicz Dolny ul. Warszawska 1a, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody na działkach nr 182, 266 i 278 położonych w miejscowości Grabowiec.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej poprzez realizację odcinka wodociągu PE DN 110 na działkach nr 374/4 i 374/9 położonych w miejscowości Młyniec Drugi.


Z A W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzanie w roku 2014 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy Lubicz”.


OGŁOSZENIE

GP.6721.2.2014.WS                                              Lubicz Dolny, 2014.07.07

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Grębocin

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) i uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr L/598/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr L/597/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr L/599/2014 z dnia 30 maja 2014 r. i Nr L/600/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

1)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin obejmującego obszar działki nr 541/12 i części działek nr: 347/1, 349, 368/1, 369/1, 372/1, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 461/2, 463/6, 466/2, 541/4, 541/11, 781/4, 782, 783 i 934 położonych w miejscowości Grębocin;

2)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8 Mpa uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/325/96 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego z 1997 r. Nr 7, poz. 44) obejmującej obszar części działek nr: 446, 447, 448, 449, 455, 457, 466/2, 479/1, 521/1, 522/1, 523/1, 523/5, 526/3, 527/1, 541/6, 541/11, 545/6, 546/4, 549/1, 550/3 i 552/4 położonych w miejscowości Grębocin;

3)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 1848) obejmującej obszar części działek nr: 368/2, 370/9, 371, 372/2, 461/2 i 462 położonych w miejscowości Grębocin;

4)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarze wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwalonego uchwałą Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 284) obejmującej obszar części działek nr: 452/5, 463/6, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 464/5 i 464/9 położonych w miejscowości Grębocin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i do zmian planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 04.08.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

drukuj (


OGŁOSZENIE)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2014-07-09 11:33


OGŁOSZENIE

GP.6721.2.2014.WS                                             Lubicz Dolny, 2014.07.07

 

O G Ł O S Z E N I E

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr L/598/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr L/597/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr L/599/2014 z dnia 30 maja 2014 r. i Nr L/600/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

1)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin obejmującego obszar działki nr 541/12 i części działek nr: 347/1, 349, 368/1, 369/1, 372/1, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 461/2, 463/6, 466/2, 541/4, 541/11, 781/4, 782, 783 i 934 położonych w miejscowości Grębocin;

2)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8 Mpa uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/325/96 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego z 1997 r. Nr 7, poz. 44) obejmującej obszar części działek nr: 446, 447, 448, 449, 455, 457, 466/2, 479/1, 521/1, 522/1, 523/1, 523/5, 526/3, 527/1, 541/6, 541/11, 545/6, 546/4, 549/1, 550/3 i 552/4 położonych w miejscowości Grębocin;

3)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 1848) obejmującej obszar części działek nr: 368/2, 370/9, 371, 372/2, 461/2 i 462 położonych w miejscowości Grębocin;

4)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarze wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwalonego uchwałą Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 284) obejmującej obszar części działek nr: 452/5, 463/6, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 464/5 i 464/9 położonych w miejscowości Grębocin.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz : Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój nr 9, w terminie do dnia 4 sierpnia 2014 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (


OGŁOSZENIE)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2014-07-09 11:33


O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

 

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) i uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XLI/464/2013 z dnia 25 października 2013 r., Nr XLII/484/2013 z dnia 22 listopada 2013 r., Nr XLIII/506/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. i Nr L/606/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820), obejmującej obszar działki nr 15/16 w Lubiczu Górnym i tereny w rejonie ulic: Dolina Drwęcy, Makowa, Osikowa i Długa oraz obszar działek nr 72/9 i 72/13 w Krobi.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 09.07.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                 Wójt Gminy Lubicz

                                                                              Marek Olszewski

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XLI/464/2013 z dnia 25 października 2013 r., Nr XLII/484/2013 z dnia 22 listopada 2013 r., Nr XLIII/506/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. i Nr L/606/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820), obejmującej obszar działki nr 15/16 w Lubiczu Górnym i tereny w rejonie ulic: Dolina Drwęcy, Makowa, Osikowa i Długa oraz obszar działek nr 72/9 i 72/13 w Krobi.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 9 lipca 2014 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

                                                                                              Wójt Gminy Lubicz

                                                                           Marek Olszewski

 

 

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2014-06-12 11:42
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-12 11:44


Obwieszczenie

GP.6721.3.2011.WS                                            Lubicz Dolny, 2014.06.03
GP.6721.4.2011.WS

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo przez Radę Gminy Lubicz uchwałą: Nr L/593/2014 i Nr L/595/2014 z dnia 30 maja 2014 r.


OBWIESZCZENIE

GP.6733.1.2014.WS                               Lubicz Dolny 2014.05.05

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.05.2014 r. została wydana decyzja nr 2/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, przewidzianej do realizacji na działce nr 41/7 położonej w miejscowości Jedwabno.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2014-05-07 12:36


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS


GP.6721.3.2011.WS                      Lubicz Dolny, 2014.02.21

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XI/111/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLII/485/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu o publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo w zakresie obejmującym obszar działek nr 2008/3 i 398/1 w miejscowości Lubicz Dolny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.03.2014 r. do 07.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2014 r.

W Ó J T

(-) Marek Olszewski            

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2014-02-21 13:28
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 13:31


GP.6721.3.2011.WS                              Lubicz Dolny, 2014.02.21

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 06.03.2014 r. do 07.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo w zakresie działek nr 2008/3 i 398/1 w miejscowości Lubicz Dolny, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

W Ó J T

(-) Marek Olszewski            

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2014-02-21 13:30


Lubicz Dolny, 2014.01.29

GP.6721.4.2011.WS

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 12.02.2014 r. do 14.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo w zakresie działek nr: 414/2 cz., 414/6 cz., 414/8 cz., 414/10 cz., 418 cz., 420/3, 420/7, 420/8, 420/9, 420/10, 420/24 cz., 420/26, 420/27 cz., 420/30 cz., 420/31 cz., 420/32 cz., 420/34, 420/35, 420/39, 420/40, 424/9 cz., 424/11 cz., 424/13 cz., 424/14 cz., 430/1 cz., 431/1 cz., 433/9 cz. i 2008/19 cz. w miejscowości Lubicz Dolny, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 14 marca 2014 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

       WÓJT

          (-)

Marek Olszewsk

drukuj (


)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2014-01-31 13:01


GP.6733.2.2013.MD                                 Lubicz Dolny 2014.01.08

 

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 08.01.2014 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na dla zamierzenia polegającego na powiązaniu linią energetyczną kablową 15kV pomiędzy ST Lampusz 2  i ST Nowa Wieś 1 na działce nr 413/8 w miejscowości Lubicz Dolny i części działki nr 47/13 położonej w miejscowości Nowa Wieś.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 30  

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2014-01-16 07:49


GP.6733.4.2013.WS                                 Lubicz Dolny, 2013.11.04

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 04.11.2013 r. została wydana decyzja nr 5/CP/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny, przewidzianej do realizacji na działce nr 68/8 położonej w miejscowości Rogowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2013-11-29 10:03


GP.6733.3.2013.WS                        Lubicz Dolny, 2013.10.22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Poz. 647) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.10.2013 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej poprzez realizację odcinka wodociągu PE DN 110 PN 10 wraz z hydrantami p.poż. na działce nr 45/21 położonej w miejscowości Mierzynek.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2013-11-29 10:00
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-29 10:22

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.