Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LUBICZ NA LATA 2006-2015

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz na lata 2006-2015 został przyjęty przez Radę Gminy Lubicz na sesji w dniu 7 lipca 2006 r. uchwałą nr L/598/06.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz ma ambicje być najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju Gminy odniesione do trendów stymulowanych przez Politykę Strukturalną Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Lokalnego został utworzony w celu efektywnego korzystania z funduszy strukturalnych przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych programów operacyjnych odnoszących się do środków wsparcia Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje lata 2006-2015. Okres ten podyktowany jest dostosowaniem perspektywy rozwoju Gminy do oferty dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013, z perspektywą wydatkowania środków do roku 2015 (zgodnie z unijną zasadą „n+2”).

Plan Rozwoju Lokalnego powstawał w procesie uspołecznionym  - jego najbardziej  istotne elementy związane z propozycjami konkretnych działań i priorytetami rozwojowymi były konsultowane ze społecznościami wchodzącymi w skład Gminy oraz proponowane przez samych mieszkańców.

Propozycje padały podczas zebrań wiejskich, organizowanych w okresie grudnia 2005 r. – kwietnia 2006 roku.

Nad Planem pracował zespół ekspertów Urzędu Gminy Lubicz oraz Radni Rady Gminy – tworzący Komitet d.s. Planu Rozwoju Lokalnego, powołany przez radę Gminy, na wniosek Wójta,  w dniu 14 grudnia 2005 roku.

Najważniejszym jednak elementem uspołecznienia procesu tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego było zorganizowanie, przeprowadzenie i uwzględnienie w pracach wyników badań ankietowych w Gminie Lubicz.

Badania zostały przeprowadzone w okresie stycznia- marca 2006 roku, we wszystkich sołectwach Gminy.

Ostatnim wreszcie, aczkolwiek niezwykle istotnym, elementem kształtującym powstawanie Planu Rozwoju Lokalnego, stało się wejście Gminy Lubicz w skład terytorium aktywności Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie toruńskie”, finansowanej ze środków unijnej inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich LEADER+ (4 stycznia 2006 roku).

Banery

Stopka