Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony


XIX Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 grudnia 2011r.


UCHWAŁA Nr XIX/205/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011r.


UCHWAŁA NR XIX/204/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR XIX/203/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne ,,Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym prowadzone przez Gminę Lubicz


UCHWAŁA NR XIX/202/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym


UCHWAŁA NR XIX/201/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w roku 2011 i 2012


UCHWAŁA NR XIX/200/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy „Makowa” w miejscowości Grębocin.


 

UCHWAŁA NR XIX/199/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Złotoria.


XVIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 listopada 2011r.


UCHWAŁA Nr XVIII/198/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011r.


UCHWAŁA NR XVIII/197/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XVIII/196/2011  Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie pomiędzy Gminą Lubicz a Gminą Miasta Toruń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego


UCHWAŁA Nr XVIII/195/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


UCHWAŁA NR XVIII/194/2011 RADY GMINY LUBICZ  z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu


UCHWAŁA NR XVIII/193/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012” 


XVII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 14 listopada 2011r.


UCHWAŁA Nr XVII/192/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011r.


Uchwała Nr XVII/191/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz hipoteką


 

UCHWAŁA NR XVII/190/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne ,,Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym prowadzone przez Gminę Lubicz


UCHWAŁA NR XVII/189/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 


UCHWAŁA NR XVII/188/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 14 listopada 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku


UCHWAŁA NR XVII/187/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego


XVI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 października 2011r.


UCHWAŁA NR XVI/186/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2011R. w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2010/11


UCHWAŁA Nr XVI/185/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011r.


UCHWAŁA Nr XVI/184/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.


UCHWAŁA Nr XVI/183/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń na zakup ubrań koszarowych dla funkcjonariuszy PSP w Toruniu.


UCHWAŁA Nr XVI/182/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2011r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronowo.


UCHWAŁA NR XVI/181/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna" w miejscowości Mierzynek.


UCHWAŁA NR XVI/180/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wrzosowa” w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA NR XVI/179/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.


XV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 11 października 2011r.


UCHWAŁA Nr XV/178/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011 r.
 


UCHWAŁA  NR XV/177/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem komunalnym mieszkalnym , stanowiącym jeden lokal mieszkalny  , położonej w Mierzynku 27
 


UCHWAŁA Nr XV/176/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz


XIV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 września 2011r.


Uchwała Nr XIV/175/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2021


UCHWAŁA Nr XIV/174/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011 r.


UCHWAŁA Nr XIV/173/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
 


UCHWAŁA  Nr XIV/172/2011 RADY GMINY LUBICZ z  dnia 30 września 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Toruńskiemu na realizację powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa”.
 


UCHWAŁA Nr XIV/171/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
 


UCHWAŁA Nr XIV/170/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
 


UCHWAŁA  Nr XIV/169/2011 RADY  GMINY  LUBICZ z  dnia 30 września 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Kujawsko-Pomorskiemu  na budowę chodnika ul. Grębocka Lubicz Dolny – Grębocin,  przy drodze wojewódzkiej Nr 552.
 


UCHWAŁA  Nr XIV/168/2011 RADY  GMINY  LUBICZ z  dnia 30 września 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Kujawsko-Pomorskiemu  na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 w Grębocinie.


UCHWAŁA  Nr XIV/167/2011 z  dnia 30 września 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Kujawsko-Pomorskiemu  na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 654 w Złotorii.


UCHWAŁA Nr XIV/166/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA XIV/165/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały o sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w miejscowości Lubicz Górny.
 


UCHWAŁA Nr XIV/164/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria
 


UCHWAŁA Nr XIV/163/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
 


UCHWAŁA Nr XIV/162/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia
 


UCHWAŁA Nr XIV/161/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
 


UCHWAŁA Nr XIV/160/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin
 


UCHWAŁA Nr XIV/159/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria
 


UCHWAŁA Nr XIV/158/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wynajmu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
 


UCHWAŁA Nr XIV/157/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
 


UCHWAŁA NR XIV/156/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowiec
 


UCHWAŁA Nr XIV/155/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jedwabno
 


UCHWAŁA Nr XIV/154/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezinko
 


UCHWAŁA Nr XIV/153/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XIV/151/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogówko


UCHWAŁA NR XIV/150/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo


UCHWAŁA NR XIV/149/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XIV/148/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopanino


UCHWAŁA NR XIV/147/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś


UCHWAŁA NR XIV/146/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR XIV/145/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XIV/144/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mierzynek


UCHWAŁA NR XIV/143/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR XIV/142/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krobia.


UCHWAŁA NR XIV/141/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeźno


UCHWAŁA NR XIV/140/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Młyniec Pierwszy.


XIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 22 sierpnia 2011r.


UCHWAŁA Nr XIII/139/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011 r.


UCHWAŁA NR XIII/138/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”


UCHWAŁA NR XIII/137/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne ,,Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym prowadzone przez Gminę Lubicz


UCHWAŁA NR XIII/136/2011  RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA Nr XIII/135/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym i na czas nieokreślony powierzchni dachu szkoły na rzecz operatora sieci komórkowej Play - P4 sp. z o.o.


UCHWAŁA Nr XIII/134/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22sierpnia 2011r. w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym i na czas nieokreślony powierzchni dachu szkoły na rzecz operatora telekomunikacyjnego Netia S.A.


UCHWAŁA NR XIII/133/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Rodzinna” w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XIII/132/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Zimowa” w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XIII/131/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lubicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


UCHWAŁA Nr XIII/130/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w miejscowości Rogówko


UCHWAŁA NR XIII/129/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr XIII/128/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w miejscowości Lubicz Górny


XII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 lipca 2011r.


UCHWAŁA NR XII/127/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011r.


Uchwała Nr XII/126/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2021


UCHWAŁA NR XII/125/2011 RADA GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r.w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych bez dalszego biegu


UCHWAŁA Nr XII/124/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych na zlecenie gminy Lubicz


UCHWAŁA Nr XII/123/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r.w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych na zlecenie gminy Lubicz


UCHWAŁA Nr XII/122/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r.w sprawie ustalenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA Nr XII/121/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/93/95 Rady Gminy Lubicz z dnia 8 marca 1995r.


UCHWAŁA Nr XII/120/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r.w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA Nr XII/119/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr XII/118/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Wieś


UCHWAŁA Nr XII/117/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XII/116/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA Nr XII/115/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny.


XI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 27 czerwca 2011r.

Uchwała Nr XI/114/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2021


UCHWAŁA NR XI/113/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011 r.


UCHWAŁA Nr XI/112/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym i na czas nieokreślony powierzchni dachu szkoły na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o


UCHWAŁA Nr XI/111/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo


UCHWAŁA Nr XI/110/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo


UCHWAŁA Nr XI/109/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XI/108/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XI/107/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Piękna zagroda”


X Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 15 czerwca 2011r.


Uchwała Nr X/106/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2021


UCHWAŁA NR X/105/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011r.


UCHWAŁA NR X/104/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Złotoria – Osiek – etap I”


UCHWAŁA NR X/103/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2010 rok


UCHWAŁA NR X/102/2011 RADA GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: powołania zespołu do spraw wyboru ławników sądowych
 


UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Bukowa" w miejscowości Krobia.
 


UCHWAŁA NR X/100/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś
 


UCHWAŁA NR X/99/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
 


UCHWAŁA Nr X/98/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
 


IX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 13 maja 2011r.

UCHWAŁA NR IX/97/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Złotoria i Grębocin


UCHWAŁA NR IX/96/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR IX/95/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011r.


VIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2011 r.


UCHWAŁA NR VIII/94/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011r.


UCHWAŁA Nr VIII/93/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 w Grębocinie.


UCHWAŁA Nr VIII/92/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA Nr VIII/91/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR VIII/90/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków


UCHWAŁA NR VIII/89/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.


UCHWAŁA Nr VIII/88/2011  RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 - 2013


UCHWAŁA Nr VIII/87/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr VIII/86/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr VIII/85/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA Nr VIII/84/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr VIII/83/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr VIII/82/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA Nr VIII/81/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA Nr VIII/80/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria


VII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2011 r.


UCHWAŁA NR VII/79/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011r.


Uchwała Nr VII/78/2011 RADY GMINY LUBICZ  z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2021


UCHWAŁA NR VII/77/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz


Uchwała NR VII/76/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Grabowiec


UCHWAŁA NR VII/75/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jastrzębia” w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR VII/74/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy „Nad Drwęcą” drodze wojewódzkiej nr 657 w miejscowości Nowa Wieś


UCHWAŁA NR VII/73/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Sadowa” w miejscowości Lubicz Dolny
 


UCHWAŁA NR VII/72/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012


UCHWAŁA NR VII/71/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2010.


UCHWAŁA NR VII/70/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010


UCHWAŁA NR VII/69/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VII/68/2011 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


VI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 25 lutego 2011 r.


UCHWAŁA NR VI/67/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011r.
 


UCHWAŁA NR VI/66/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji programu zdrowotnego w 2011 roku


UCHWAŁA NR VI/65/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


UCHWAŁA NR VI/64/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego


UCHWAŁA NR VI/63/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR VI/62/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego


UCHWAŁA NR VI/61/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR VI/60/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VI/59/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia
 


UCHWAŁA NR VI/58/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś


UCHWAŁA NR VI/57/11  RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011 r.  w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR VI/56/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 luty 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR VI/55/11  RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 luty 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego części wsi Krobia i Mierzynek


UCHWAŁA NR VI/54/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek


UCHWAŁA NR VI/53/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 luty 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo


UCHWAŁA NR VI/52/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 luty 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR VI/51/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR VI/50/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w roku 2011 i 2012


UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla "Lubickich Wodociągów" Spółki z o.o. w Lubiczu


V Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2011 r.


UCHWAŁA Nr V/47/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia  31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lubicz


UCHWAŁA  NR V/46/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA Nr V /45/ 11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia  drogi do kategorii dróg gminnych
 


UCHWAŁA NR V/44/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania nazwy „Aleja Flisaka” ciągowi pieszo – jezdnemu w miejscowości Złotoria.
 


UCHWAŁA NR V/43/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania nazwy „Ustronna” ulicy w miejscowości Kopanino.


UCHWAŁA Nr V/42/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2011r.w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia
 


UCHWAŁA Nr V/41/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2011 r.   sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
 


UCHWAŁA Nr V/40/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2021


UCHWAŁA Nr V/39/11 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.