Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


XXX Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 grudnia 2012r.


UCHWAŁA Nr XXX/353/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 grudnia 2012r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2012 r.


UCHWAŁA NR XXX/352/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny na okres dalszych 5 lat.


UCHWAŁA NR XXX/ 351/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXX/350/2012  RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXX/349/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.


Uchwała Nr XXX/348/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubicz.


XXIX Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 listopada 2012r.


UCHWAŁA Nr XXIX/347/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2012 r.


Uchwała Nr XXIX/346/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz. 


UCHWAŁA NR XXIX/345/2012  RADY GMINY LUBICZ  z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


UCHWAŁA NR XXIX/344/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 


UCHWAŁA NR XXIX/343/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”. 


UCHWAŁA NR XXIX/342/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.


Uchwała Nr XXIX/341/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 w Grębocinie. 


UCHWAŁA NR XXIX/340/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy „Wakacyjna” w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA NR XXIX/339/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej w miejscowości Lubicz Górny.


UCHWAŁA NR XXIX/338/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w miejscowości Lubicz Dolny.


Uchwała Nr XXIX/337/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA Nr XXIX/336/2012 RADY GMINY LUBICZ  dnia 30 listopada 2012 r.  w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.


UCHWAŁA Nr XXIX/335/2012 RADY GMINY LUBICZ  dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.


UCHWAŁA Nr XXIX/334/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowościach: Grabowiec, Józefowo, Kopanino, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Nowa Wieś, Złotoria.


UCHWAŁA Nr XIX/333/2012 RADY GMINY LUBICZ  z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA Nr XXIX/332/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA Nr XXIX/331/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA Nr XXIX/330/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA Nr XXIX/329/2012  RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA Nr XXIX/328/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r.  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria.


XXVIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 26 października 2012r.


Uchwała Nr XXVIII/327/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2027. 


UCHWAŁA Nr XXVIII/326/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2012 r.


UCHWAŁA Nr XXVIII/325/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26października 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XXVIII/324/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Tęczowa” w miejscowości Mierzynek.


UCHWAŁA NR XXVIII/323/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Barokowa” w miejscowości Mierzynek.


Uchwała Nr XXVIII/322/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 


UCHWAŁA NR XXVIII/321/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 


UCHWAŁA Nr XXVIII/320/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26października 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych. 


UCHWAŁA Nr XXVIII/319/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronowo.


UCHWAŁA Nr XXVIII/318/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina).


Uchwała Nr XXVIII/317/2012 Rady Gminy Lubicz  z dnia 26 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XXVIII/316/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.


UCHWAŁA NR XXVIII/315//2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 


UCHWAŁA NR XXVIII/314/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.


UCHWAŁA NR XXVIII/313/12 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012 r.   w sprawie obwodów głosowania.


UCHWAŁA NR XXVIII/312/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012 w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2011/12.


XXVII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 września 2012r.


UCHWAŁA Nr XXVII/311/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 września 2012r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2012 r.


UCHWAŁA Nr XXVII/310/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa.


UCHWAŁA NR XXVII/309/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA NR XXVII/308/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 września 2012 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy „Barwna” w miejscowości Mierzynek.


UCHWAŁA Nr XXVII/307/2012 RADY GMINY LUBICZ  z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.


UCHWAŁA NR XXVII/306/2012 RADY GMINY LUBICZ  z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.


 UCHWAŁA Nr XXVII/305/2012  RADY GMINY LUBICZ  z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA NR XXVII/304/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 września 2012 r.  w sprawie okręgów wyborczych.


UCHWAŁA Nr XXVII/303/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.


XXVI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 20 sierpnia 2012r.


Uchwała Nr XXVI/302/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2027.


UCHWAŁA Nr XXVI/301/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2012 r.


Uchwała Nr XXVI/300/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz hipoteką


UCHWAŁA Nr XXVI/299/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na wykup działek pod chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 552 na odcinku Grębocin - Papowo Toruńskie


UCHWAŁA Nr XXVI/298/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXVI/297/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXVI/296/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXVI/295/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXVI/294/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Zlotoria


UCHWAŁA Nr XXVI/293/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXVI/292/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino


UCHWAŁA Nr XXVI/291/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XXVI/290/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA Nr XXVI/289/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXVI/288/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXVI/287/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXVI/286/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXVI/285/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym


UCHWAŁA NR XXVI/284/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy „Strumykowa” w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XXVI/283/2012 RADY GMINY LUBICZ  dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie pomiędzy Gminą Lubicz a Gminą Miasta Toruń w zakresie zapewnienia utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych


UCHWAŁA NR XXVI/282/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Mierzynek ...., którego głównym najemcą jest ............................


UCHWAŁA Nr XXVI/281/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXVI/280/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r.  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXVI/279/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


XXV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 22 czerwca 2012r.


UCHWAŁA Nr XXV/278/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011-2021


UCHWAŁA Nr XXV/277/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 20012r.


UCHWAŁA NR XXV/276/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków


UCHWAŁA Nr XXV/275/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Toruńskiemu


UCHWAŁA Nr XXV/274/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa”


UCHWAŁA NR XXV/273/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2011 rok


UCHWAŁA NR XXV/272/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXV/271/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


UCHWAŁA Nr XXV/270/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr XXV/269/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA Nr XXV/268/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr XXV/267/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr XXV/266/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA Nr XXV/265/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii


UCHWAŁA NR XXV/264/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2011


UCHWAŁA NR XXV/263/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok


XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 25 maja 2012r.


UCHWAŁA Nr XXIV/ 262/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


UCHWAŁA Nr XXIV/261/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na wykup działek pod chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 552 na odcinku Grębocin - Papowo Toruńskie


UCHWAŁA Nr XXIV/260/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012r.


XXIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 kwietnia 2012r.


UCHWAŁA Nr XXIII/259/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012r.


UCHWAŁA NR XXIII/258/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Ustronna” w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXIII/257/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy  „Wiązowa”  w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXIII/256/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy „Syrenki” w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXIII/255/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Syrenki” w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XXIII/254/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Zielona Puszcza” w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XXIII/253/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Zielona Puszcza” w miejscowości Mierzynek


UCHWAŁA NR XXIII/252/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Świerkowa” w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XXIII/251/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XXIII/250/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA Nr XXIII/249/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XXIII/248/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Młyniec Pierwszy i Nowa Wieś


UCHWAŁA Nr XXIII/247/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/55/11 z dnia 25 lutego 2011 r.


UCHWAŁA Nr XXIII/246/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/54/11 z dnia 25 lutego 2011 r.


UCHWAŁA Nr XXIII/245/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/53/11 z dnia 25 lutego 2011 r.


UCHWAŁA Nr XXIII/244/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/52/11 z dnia 25 lutego 2011 r.


UCHWAŁA Nr XXIII/243/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/51/11 z dnia 25 lutego 2011 r.


UCHWAŁA Nr XXIII/242/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XXIII/241/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy


UCHWAŁA NR XXIII/240/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w roku 2012 i 2013


UCHWAŁA NR XXIII/239/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz


XXII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 marca 2012r.


UCHWAŁA NR XXII/238/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


UCHWAŁA NR XXII/237/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lubicz Dolny


Uchwała Nr XXII/236/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2021


UCHWAŁA Nr XXII/235/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012r.


UCHWAŁA NR XXII/234/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2011


UCHWAŁA NR XXII/233/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011


UCHWAŁA NR XXII/232/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz  z organizacjami pozarządowymi za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.


UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Rogówko


UCHWAŁA NR XXII/230/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego (wraz z gruntem) usytuowanego na działce nr 78/7 w Mierzynku, stanowiącego w całości przedmiot najmu


UCHWAŁA Nr XXII/229/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie udzielenia dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


UCHWAŁA NR XXII/228/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013


UCHWAŁA NR XXII/227/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu


UCHWAŁA Nr XXII/226/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo


UCHWAŁA Nr XXII/225/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezinko


UCHWAŁA Nr XXII/224/2012 RADY GMINY LUBICZ  z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


XXI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2012r.


UCHWAŁA Nr XXI/223/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012r.


UCHWAŁA Nr XXI/222/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XXI/221/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXI/220/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XXI/219/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu pomocy rzeczowej


UCHWAŁA NR XXI/218/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jasna”  w miejscowości Mierzynek


UCHWAŁA NR XXI/217/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012


UCHWAŁA NR XXI/216/2012  RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XXI/215/2012  RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2012 r.  w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w roku 2012 i 2013


UCHWAŁA NR XXI/214/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z o.o. w Lubiczu


XX Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 stycznia 2012r.


UCHWAŁA Nr XX/213/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy


Uchwała Nr XX/212/2012 Rady Gminy Lubicz  z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania


UCHWAŁA NR XX/211/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 - 2013


UCHWAŁA NR XX/210/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego


Uchwała Nr XX/209/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników


UCHWAŁA NR XX/208/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz


Uchwała Nr XX/207/2012 RADY GMINY LUBICZ  z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2021


UCHWAŁA Nr XX/206/2012 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Banery

Stopka