Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony


REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI - INFORMACJE

L.P

Imię i nazwisko pracownika

Funkcja

1

Dorota Kamińska

Kierownik

2

Aneta Bicz

Podinspektor

3

Katarzyna Widlińska

Podinspektor

4 Maciej Markowski

Pomoc administracyjna

Kontakt:

Telefon: 56  621 21 28

mail: go(at)lubicz .pl

odpady(at)lubicz .pl

Fax: 56  621 21 20


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2017 R.

 • Odpady komunalne - harmonogramy na rok 2016


Harmonogram kontroli w 2017 roku


Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów zmieszanych w Jedwabne

Od września 2016 r. nastąpi zmiana w harmonogramie wywozu odpadów zmieszanych w miejscowości Jedwabno. Termin wywozu ulegnie przesunięciu z czwartku na środę. Pierwszy wywóz po zmianie nastąpi 14 września 2016 r.


Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów zmieszanych w Grębocinie

Informujemy, że od 1 lipca 2016 r. ulegną zmianie terminy wywozu odpadów zmieszanych (z pojemników zielonych) w Grębocinie. Z wtorku na piątek zostają przełożone odbiory na następujących ulicach: Przydatki, Karwowskiego, Kowalewska nr 21, 21A, 23, 23A, 23C, 32, 34, 34A oraz 38.


Harmonogram kontroli posesji

Plan kontroli na rok 2016

Referat Gospodarki Odpadami

 1. Kontrole wykonawcy odbioru odpadów komunalnych
 1. Kontrola posesji pod kątem wstawienia przez firmę MPO wymaganych pojemników na odpady Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin, Krobia, Złotoria, Nowa Wieś – posesje ze zgłoszeń od stycznia do marca 2016 – maj
 2. Kontrola posesji pod kątem poprawności segregacji odpadów komunalnych – maj – (wybrane 80 posesji) Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin, Krobia, Złotoria, Nowa Wieś, październik – (wybrane 80 posesji) Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Józefowo, Jedwabno, Gronowo, Gronówko, Rogowo, Rogówko, Grabowiec, Mierzynek
 1. Kontrole posesji pod kątem wywiązywania się z obowiązku podłączenia do kanalizacji sanitarnej – etap III - kwiecień
 1. Grębocin
 2. Złotoria
 3. Krobia
 1. Kontrole prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami ciekłymi
 1. Gronowo (wybranych 20 posesji) – kwiecień
 2. Grabowiec (wybranych 50 posesji) – kwiecień, maj
 3. Młyniec Pierwszy (wybranych 50 posesji) – czerwiec
 4. Młyniec Drugi (wybranych 50 posesji) – lipiec
 1. Kontrola planowa pod kątem zgodności ilości osób zamieszkujących ze wskazanymi w deklaracji – posesje wybrane losowo
 1. Lubicz Dolny – 10 posesji – sierpień
 2. Grębocin – 10 posesji – sierpień
 3. Młyniec Drugi – 10 posesji – wrzesień
 4. Gronowo – 10 posesji – wrzesień
 5. Złotoria – 10 posesji – październik
 6. Kopanino – 10 posesji – październik
 1. Kontrola podatkowa nie planowana – do 10 posesji w ciągu roku     w miarę potrzeby.


Informacja o utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy Lubicz w roku 2015

W roku 2015 gmina Lubicz uzyskała i w całości wykorzystała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy       Lubicz”. 

Kwota dofinansowania wyniosła 53.462,76 zł.  W ramach tej kwoty zdjęto z budynków i poddano utylizacji wyroby azbestowe z 16 posesji, natomiast odebrano zdjęte przez właścicieli posesji  i poddano utylizacji wyroby azbestowe z 13 posesji. Dzięki tym działaniom gmina osiągnęła efekt ekologiczny w postaci mniejszej o 65,839 T ilości materiałów zawierających azbest.


Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2014

I.Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznycznych     i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II.          Zagadnienia ogólne

 1. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. odbiór odpadów z posesji zamieszkałych odbywał się na podstawie umowy zawartej przez gminę Lubicz           z przedsiębiorstwem MPO z Torunia w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
 2. Odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. odbywał się na dotychczasowych zasadach.  Według sprawozdań przekazywanych przez przedsiębiorców wpisanych na terenie gminy Lubicz do Rejestru Działalności Regulowanej usługi te świadczyło w znacznej mierze przedsiębiorstwo MPO Toruń, oraz sporadycznie Gentor Toruń.
 3. W gminie Lubicz działał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zorganizowany na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Lubiczu Górnym            z dojazdem od miejscowości Nowa Wieś. Punkt został uruchomiony 1 lipca 2013 r. Wówczas zatrudnione były 3 osoby po 1/3 etatu. Od 1 kwietnia 2014 r. zatrudnione były do obsługi punktu 2 osoby po 1/2 etatu. Na utwardzonej powierzchni ustawione są kontenery z przeznaczeniem na następujące frakcje odpadów segregowanych:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło opakowaniowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • opony,
 • opakowania farb, lakierów, rozpuszczalników, środków czystości i innych chemikaliów z częścią zawartości,
 • przeterminowanych leków,
 • baterii i akumulatorów.
 1. Dodatkowo działały wyznaczone apteki, które przyjmowały przeterminowane leki       w następujących lokalizacjach:

a) Lubicz Górny – ul. Bankowa 3

b) Lubicz Górny – ul. Paderewskiego 3

c) Lubicz Górny – ul. Lipnowska 58

d) Złotoria – ul. Toruńska 62

e) Grębocin – ul. Karwowskiego 5

 1. Działały również punkty w wyznaczonych sklepach i budynkach użyteczności publicznej, gdzie można było oddać przeterminowane baterie i akumulatory:
 • Sklepy przemysłowe:

a)Lubicz Górny – DELIKATESIK ul. Polna 4

b)Lubicz Górny – NETTO ul. Bankowa 1

c)Złotoria – STOPA ul. Toruńska 58

 • Budynki użyteczności publicznej:

a)   Lubicz Dolny – UG ul. Toruńska 21

b)   Lubicz Dolny – S.P ul. Szkolna 7

c)   Lubicz Górny – Z.S nr 1 ul. Piaskowa 23

d)  Grębocin – Z.S nr 2 ul. Szkolna 4

e)  Złotoria – S.P ul. Pomorska 9/11

     f)  Gronowo – S.P

 1. W Referacie Gospodarki Odpadami były zatrudnione 4 osoby. Osoby te wykonywały wszystkie obowiązki związane z organizacją gospodarki odpadami od działań edukacyjnych poprzez przyjęcie deklaracji od mieszkańca do windykacji należności. Do obliczeń bilansowania się systemu liczone będą jednak tylko trzy etaty biurowe, ponieważ pracownicy referatu posiadają jeszcze inne obowiązki niż tylko obsługa systemu gospodarki odpadami. Jest to m.in. kontrola i organizacja funkcjonowania gospodarki nieczystościami ciekłymi, obsługa procesu likwidacji azbestu z terenu gminy oraz czynności księgowe. Z tego względu do obliczeń przyjęto 3 stanowiska administracyjne i jeden etat (2 x 0,5 etatu) obsługi PSZOK.

III.Ocena możliwości organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

1.Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Lubicz nie ma możliwości prawnych ani technicznych przetwarzania wymienionych wyżej frakcji odpadów komunalnych. Gmina Lubicz jest położona w bezpośrednim   sąsiedztwie gminy Miasta Toruń, na terenie którego zgodnie ze wskazaniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jest zorganizowany RIPOK, który przyjmuje wyżej wymienione frakcje odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne są dosortowywane na sortowni,           a odzyskane odpady surowcowe są zagospodarowywane. Na terenie RIPOK             w Toruniu znajduje się również kompostownia, która przerabia odpady zielone na nawóz  o handlowej nazwie „Torhum”.

2.Możliwość bezpośredniego gospodarowania odpadami surowcowymi pochodzącymi   z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rada Gminy Lubicz, analizując stan gospodarki odpadami za roku 2013 na początku 2014 r. podjęła decyzję o zachowaniu obecnego sposobu gospodarowania odpadami surowcowymi. Zgodnie z zawartą umową cały strumień odpadów, łącznie              z odpadami surowcowymi jest przekazywany do RIPOK w Toruniu. Stan taki musi obowiązywać do 31 grudnia 2015 r.

Należy jednak przeanalizować, czy inne działania nie przyniosłyby efektów      w postaci bilansowania się systemu gospodarki odpadami przy zachowaniu obecnych stawek i zniżek. Z tego względu sprawdzono aktualne ceny surowców wtórnych, oraz niezbędne nakłady w celu ich bezpośredniej sprzedaży.

 Szacunkowe ceny z I kwartału 2015 r.:

- szkło białe – ok. 0,02 zł/kg

- szkło kolorowe – ok. 0,01 zł/kg

- butelki pet  – 0,5 zł/ kg

- folie bezbarwne – 0,8 zł/kg

- papier gazetowy – 0,25 zł/kg

- karton – 0,1 zł/kg

- złom stalowy – 0,64 zł/kg

- złom aluminiowy – 4,5 zł/kg

- opony – 0,7 zł/kg

Ilości, które gmina zbiera w ciągu roku jako odpady wyselekcjonowane  u źródła (za rok 2014) to:

Szkło – 242,5 Mg

Plastik – 4,3 Mg

Makulatura – 2,7 Mg

Metale – 0,5 Mg

Opony – 13,9 Mg

Zmieszane odpady opakowaniowe (żółte worki) – 389,8 Mg

Założenia:

1.Proporcja szkła białego do korowego 2:1 czyli białe:161,7 Mg, kolorowe: 80.8 Mg;

2.Proporcja w odpadach PCV: folie: butelek PET: innych 1:1:4 czyli: folie: 0,86 Mg, butelki PET: 0,86 Mg, inne 2,88 Mg;

3.Proporcja w odpadach makulatury: papier gazetowy do kartonu 1:1 czyli: papier gazetowy 1,35 Mg, karton: 1,35 Mg;

4.Proporcja w odpadach metali: złom stalowy do złomu aluminiowego 8: 2 czyli: złom stalowy: 0,4 Mg, złom aluminiowy: 0,1 Mg;

5.Proporcje w odpadach opakowaniowych zmieszanych :

a.Plastik 40%, czyli 155,92 Mg, a w tym folie: 31,2 Mg, butelki PET 31,2 Mg, inne: 93,52 Mg;

b.Makulatura 20%, czyli: 77,96 Mg, a w tym: papier gazetowy 38,98 Mg, tektura 38,98 Mg;

c.Metal (z żółtych worków proporcja złom stalowy do złomu aluminiowego 6 do 4) 10%, czyli: 38,98 Mg, a w tym: złom stalowy 23,4 Mg, złom aluminiowy: 15.6 Mg;

d.Opakowania wielomateriałowe 30% czyli: 116,94 zł.

6.Ilość odzyskanych surowców wtórnych czystych, zdatnych do sprzedaży to 70% odebranych surowców.

Ilości handlowe odpadów rocznie:

1.Szkło białe: 161,7 Mg x 0,7 = 113,19 Mg

2.Szkło kolorowe: 80,8 Mg x 0,7 = 56,56 Mg

3.folie PCV: 0,86 Mg + 31,2 Mg = 32, 06 Mg x 0,7 = 22,44 Mg

                        4. butelki PET: 0,86 Mg + 31,2 Mg = 32,06 Mg x 0,7 = 22,44 Mg

5.papier gazetowy: 1,35 Mg + 38,98 Mg = 40,33 Mg x 0,7 = 28,23 Mg

6.karton: 1,35 Mg+ 38,98 Mg = 40,33 Mg x 0,7 = 28,23 Mg

7.złom stalowy: 0,4 Mg + 23.4 Mg = 23,8 Mg x 0,7 = 16,66 Mg

8.złom aluminiowy: 0,1 + 15,6 Mg = 15,7 Mg x 0,7 = 10,99 Mg

9.opony: 13,9 Mg x 0,7 = 9,73 Mg

Potencjalne przychody ze sprzedaży rocznie:

1.szkło białe: 113.190 Mg x 0,02 zł/kg = 2.263,80 zł

2.szkło kolorowe: 56.560 kg x 0,01 zł/kg = 565,60 zł

3.folie: 22.440 kg x 0,8 zł/kg = 17.952 zł

4.butelki PET: 22.440 kg x 0,5 zł/kg = 11.220 zł

5.papier gazetowy: 28.230 kg x 0,25 zł/kg = 7.057,50 zł

6.karton: 28.230 kg x 0,1 zł/kg = 2.823 zł

7.złom stalowy: 16.660 kg x 0,64 zł = 10.662,40 zł

8.złom aluminiowy: 10.990 kg x 4,4 zł/kg = 49.455 zł

9.opony: 9.730 kg x 0,7 zł/kg = 6.811 zł

RAZEM ROCZNIE: 108.810,30 zł

Aby jednak sprzedać surowce, należy je przygotować do sprzedaży. Sam odbiór odpadów sprzed posesji kosztowałby więcej niż przychody ze sprzedaży, bo szacunkowo około 35.000 zł/miesięcznie tj. 420.000 zł/rok. Odpady trzeba co najmniej posegregować na frakcje handlowe. Można to zrobić w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, ale wymagane są dodatkowe nakłady na halę do segregacji odpadów, wagę, belownicę oraz co najmniej jeszcze dwa etaty robotnicze. Orientacyjna cena hali stalowej to ok. 150.000 zł., wagi ok. 50.000  zł, belownicy 70.000 zł. Inne mniejsze wydatki – ok. 50.000 zł. Dwa robotnicze etaty to min. 50.000 zł. Razem ok. 370.000 zł. Jest to więc inwestycja, która zwróciłaby się w zbyt długim okresie czasu.

Lepszą metodą w związku z tym byłaby zmiana zasad segregacji odpadów. Należałoby oddzielnie zbierać makulaturę, oddzielnie butelki pet, oddzielnie pozostałe odpady plastiku, metal, oddzielnie szkło – najlepiej białe i kolorowe odrębnie oraz opakowania wielomateriałowe. Poziom tej segregacji musiałby być bardzo wysoki,      a surowce czyste. Być może taką zbiórką mogłaby się zająć „Lubiczanka”. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów można by gromadzić w kontenerach odpady do momentu ich odbioru przez nabywcę. Może również udałoby się sprzedać surowce z odbiorem u źródła, co byłoby zdecydowanie korzystniejsze.

Jest jednak kilka niebezpieczeństw w takim działaniu. Mieszkańcy musieliby wykazać bardzo dużą kulturę i dyscyplinę segregacji, co na obecnym etapie świadomości mogłoby być jeszcze trudne. Ponadto odbiorca odpadów surowcowych musiałby dać gwarancję osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, ponieważ gmina jest zobligowana go osiągnąć. W przypadku przekazania odpadów do RIPOK, taka gwarancja jest, a jeśli poziom nie zostanie osiągnięty są przewidziane kary umowne, które w razie potrzeby pokryją kary nałożone na gminę. W przypadku sprzedaży odpadów surowcowych mogłoby to być trudne do wyegzekwowania, ponieważ odbiorcy indywidualni, jako mniejsze podmioty, mogliby mieć problem      z uzyskaniem takich gwarancji bankowych, czy ubezpieczeniowych, a wątpliwym jest, czy chcieliby zamrozić gotówkę, jako to zabezpieczenie.

Ze wstępnej analizy wyraźnie wynika, że działanie inwestycyjne realizowane tylko przez naszą gminę nie będzie racjonalne i nie zwróci się w krótkim okresie czasu. Być może inwestycja realizowana przez kilka ościennych gmin przyniosłaby korzystniejszy efekt.

Jednak z uwagi na konieczność osiągania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, określonych poziomów recyklingu oraz z uwagi na dbałość                   o zachowanie, a w dalszej perspektywie obniżenie stawki opłaty od mieszkańców trzeba rozważyć inne działania, które pozwolą na realizację tych celów.

Być może jedną z takich metod jest stworzenie możliwości inwestycyjnych dla partnerów prywatnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na przetwarzaniu odpadów surowcowych, tworzenie miejsc odzysku przedmiotów, które po naprawie można zagospodarować powtórnie itp. Można również przeanalizować możliwość organizacji systemu odzysku odpadów surowcowych do spółki z innymi gminami w rejonie. Może formuła PPP byłaby tu bardziej odpowiednia. Dodatkowym argumentem przemawiającym za zasadnością takiego działania jest możliwość stworzenia na terenie gminy„zielonych” miejsc pracy.

3.Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2013 przed rozpoczęciem funkcjonowania nowego systemu został utwardzony teren pod utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadanie to zostało wykonane siłami własnymi Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. W roku 2014 wyposażono punkt w gaśnicę oraz instrukcję pożarową, a także regulamin PSZOK zlokalizowane na tablicach umieszczonych na słupkach przy wjeździe do PSZOK.

Na chwilę obecną nie ma więcej potrzeb inwestycyjnych na terenie PSZOK chyba, że Rada Gminy zdecyduje się na indywidualne gospodarowanie odpadami surowcowymi przez gminę. Na pewno niezbędna będzie jednak przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, której projekt został wykonany w roku 2014.

Jeśli Rada Gminy wyrazi chęć rozważenia możliwości indywidualnego gospodarowania odpadami surowcowymi, będzie należało zlecić opracowanie techniczno-ekonomiczne wariantowania tego rozwiązania pokazującego nakłady  i czas zwrotu poniesionych nakładów.

4.Analiza potrzeb organizacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

4.1Liczba mieszkańców.

a)liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12.2014 r. – 19.247 osób;

b)liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących, objętych deklaracjami – 16.544 osoby;

c)ilość właścicieli posesji zamieszkałych, w stosunku do których prowadzone było postępowanie wyjaśniające lub postępowanie administracyjne prowadzące do ustalenia wysokości opłaty  – 3.

4.2Właściciele nieruchomości niezamieszkałych.

370 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych ma zawarte umowy, o których mowa w art. 6 ust. 1. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to wynik zdecydowanie korzystniejszy niż w roku 2013, gdzie jedynie 138 nieruchomości niezamieszkałych miało zawarte umowy. Może to być efektem akcji edukacyjnej oraz przeprowadzanych kontroli.

4.3Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Lubicz w roku 2014.

Łączna ilość właścicieli nieruchomości, od których były odbierane odpady komunalne to 4.460.

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych w gminie Lubicz w roku 2014 to 6.325,60 Mg

Z tego masa odpadów ulegających biodegradacji to 656,9 Mg. Osiągnięty poziom ograniczenia masy tych odpadów kierowanych do składowania to 49,98% wobec wymaganych nie więcej niż 50% w 2014 r. Zatem w tym zakresie gmina Lubicz osiągnęła poprawne wyniki, jednak na granicy.

Masa odpadów surowcowych czyli papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła to 642,7 Mg. Osiągnięty poziom recyklingu tych frakcji to 24,62% wobec wymaganych za rok 2014  minimum 14%. Jest to bardzo dobry wynik.

Masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych to 214,6 Mg. Osiągnięty poziom recyklingu to 55 % wobec wymaganych za rok 2014 minimum 38%. Jest to również bardzo dobry wynik.

Wśród masy odpadów wykazanych powyżej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrał w roku 2014 r. łącznie 175,2 Mg selektywnie gromadzonych odpadów.

4.4 Nielegalne wysypiska odpadów.

W roku 2014 zlikwidowano 9 nielegalnych wysypisk odpadów. Łącznie zebrano  z tych terenów 14,0 Mg odpadów.

4.5 Wnioski.

Za rok 2014 gmina Lubicz osiągnęła wszystkie wymagane rozporządzeniem poziomy recyklingu. Należy jednak sukcesywnie podnosić poziom świadomości mieszkańców, gdyż wymagane poziomy rosną aż do 2020 r. Aby je osiągać należy podnosić poziom i jakość segregacji.

Należy również dokonać analizy możliwości techniczno organizacyjnych                   i ekonomicznych samodzielnego gospodarowania przez gminę odpadami surowcowymi.

Na terenie gminy pojawiały się nadal nielegalne wysypiska odpadów. Może to świadczyć o tym, że jeszcze nie wszystkie posesje objęte zostały systemem. Może to dotyczyć jedynie takich miejsc, gdzie deklaracja jest złożona na daną ilość osób, ale pod tym samym adresem występują jeszcze inne osoby np. lokatorzy. Takie przypadki są wyłapywane sukcesywnie. Może to również być spowodowane wyrzucaniem nielegalnym odpadów przez mieszkańców sąsiednich gmin. Jeden taki przypadek został udowodniony, a sprawca został pouczony z powiadomieniem jego pracodawcy. Trzeba nadal obserwować i diagnozować takie sytuacje, co sprawi, że system będzie coraz bardziej szczelny.

IV.Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Przeprowadzono analizę bilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane do obliczeń uzyskano z systemu w grudniu 2014 r.

Sprawdzenie bilansowania się systemu gospodarki odpadami w gminie Lubicz w roku 2014

(Przypisy – odpisy) za 12 miesięcy:

1.Z deklaracji, usług dodatkowych, kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych od  16.544  mieszkańców gminy zamieszkujących na stałe

    2.492.284,71 zł

      1.1 W tym zaległości płatnicze na koniec roku 2014 wynosiły 93.030,13 zł, co stanowi 3,7% wszystkich należności.

Wydatki za 12 miesięcy:

1.   MPO umowa (z usługami dodatkowymi)              2.250362,90  zł

2.Zadanie inwestycyjne – utwardzenie placu na PSZOK 40.304,44 zł (do rozliczenia 4,5%  w skali roku) 1.813,70 zł

3.Oprogramowanie komputerowe: 10.000 zł (do rozliczenia w okresie 2 lat tj. za rok 5.000 zł)

4.Wydatki administracyjno biurowe (w tym wynagrodzenia trzech stanowisk

administracyjnych i dwa razy po pół etatu robotniczego) – 256.982,98 zł 

 

Razem : 2.514.159,58 zł

           

Opracowała: Grażyna Buczeń

 

 


Utylizacja eternitu - dofinansowanie

Mieszkańcy gminy, którzy planują demontaż i przekazanie do utylizacji eternitu z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na swoich posesjach mogą skorzystać z dofinansowania do kosztów związanych z wykonaniem tych robót. Środki finansowe będą dotacją celową, którą planuje uzyskać Gmina Lubicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.    

Aby z nich skorzystać należy spełnić następujące warunki:

1. Zgłosić zamiar rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - remont istniejących budynków do Starostwa Powiatowego w Toruniu ul. Towarowa 4-6           w terminie natychmiastowym;

2. Złożyć wniosek do Wójta Gminy Lubicz z prośbą o dofinansowanie do kosztów tych robót     i załączyć odpowiedź od Starostwa Powiatowego w Toruniu, którą otrzymają Państwo na złożone zgłoszenie opisane w punkcie 1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do Urzędu Gminy w Lubiczu ul. Toruńska 21 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego każdego roku.

Wnioski złożone po tym terminie lub nie kompletne będą mogły uczestniczyć w programie dofinansowania na kolejny rok.

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania na ten cel przez gminę Lubicz.

 

Referat Gospodarki Odpadami


Informacja o dopuszczalnej zawartości pojemnika na odpady zmieszane przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów

 1. W sołectwach – Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Grębocin, Nowa Wieś                   i Złotoria:
 • Zabrudzone, w szczególności zatłuszczone odpady opakowaniowe typu woreczki foliowe, pojemniki z resztkami zawartości organicznej np. kubeczki z resztką masła, butelki z resztką oleju itp.,
 • Tacki styropianowe po żywności,
 • Pampersy, podpaski, zużyte ręczniki papierowe, ściereczki jednorazowe itp.,
 • Popiół (zimny) w ilości nie większej niż ½ pojemnika 120l lub 1/3 pojemnika 240 l,
 • Niewielkie ilości potłuczonego szkła np. szklanka, lustro,
 • Odchody zwierzęce,
 • Kości, resztki mięsa…
 1. W sołectwach pozostałych:
 • Wszystkie odpady jak wyżej,
 • Odpady zielone – resztki obiadowe, obierki, skoszona trawa, liście, drobne gałązki, chwasty…

Nie wolno wrzucać: gruzu, odpadów budowlanych, ziemi, wszystkich odpadów, których dotyczy zbiórka selektywna, a w szczególności baterii, akumulatorków, elektroodpadów, świetlówek i żarówek energooszczędnych, chemii budowlanej itp.

Wszystkie te odpady – odpowiednio posegregowane można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W przypadku stwierdzenia przez pracowników firmy wywożącej odpady niewłaściwej zawartości pojemnika, mają prawo odmówić jego odbioru do momentu doprowadzenia zawartości do obowiązujących zasad. 


KONTROLA POSESJI

                 W gminie Lubicz pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz wraz     z pracownikiem Lubickich Wodociągów będą przeprować  kontrole posesji pod kątem spełnienia obowiązku podłączenia do kanalizacji sanitarnej, posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków lub posiadania szczelnego zbiornika bezodpływowego wraz z kompletem dokumentów tj. umową           i rachunkami na wywóz ścieków. Zgodnie z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami)  pracownicy mają prawo do wejścia na teren posesji w godzinach 600 - 2200, kontroli posiadania urządzeń do odprowadzania nieczystości ciekłych, kontroli dokumentów stanowiących dowód na przekazywanie ścieków specjalistycznym firmom wywozowym, kontroli ilości zamieszkujących osób, rachunków za wodę.

 Pracownicy będą posiadali identyfikatory ze zdjęciami.

 


INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA GOSPODARKĘ ODPADAMI

Bardzo prosimy naszych mieszkańców, aby przy uiszczaniu opłaty za gospodarkę odpadami wpisywali w tytule miesiąc lub miesiące, za które opłata jest uiszczana. Prosimy również, aby wpłaty realizowane były z konta bankowego osoby, która składała deklarację. Podyktowane jest to wymogami ordynacji podatkowej.


INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW ZIELONYCH

Odpady zielone z pojemników koloru brązowego (oraz worków – dla osób, które jeszcze nie otrzymały brązowych pojemników lub mają więcej odpadów zielonych) w sołectwach: Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Grębocin, Złotoria, Nowa Wieś będą odbierane   w każdą sobotę od kwietnia do końca listopada.


Mapa dojazdu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • Mapyo2014Google


Regulamin PSZOK

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

zlokalizowanego na terenie gminy Lubicz

 1. Zasady ogólne:
 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Lubicz, zwanego dalej PSZOK.
 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne   z gospodarstw domowych wytworzone przez mieszkańców gminy Lubicz, z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku          – z zastrzeżeniem pkt-u II 9 i) Regulaminu.
 3. Odpady w PSZOK-u gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach  w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i p. poż. (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz poleceń pracownika punktu.
 5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 1. Ustalenia szczegółowe:
 1. W PSZOK nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.
 2. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1800 oraz         w każdą sobotę w godzinach 900-1400 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK.
 4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
 5. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK. 
 6. W przypadku przywiezienia odpadów przez przedsiębiorcę dostarczającego odpady     w imieniu mieszkańca, przedsiębiorca zobowiązany jest do napisania oświadczenia od kogo pochodzą dostarczone odpady.
 7. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Lubicz po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Lubicz lub po potwierdzeniu faktu złożenia w gminie Lubicz deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
 8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest osobiście umieścić je w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika.
 9. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Lubicz:

a)              odpady z papieru,

b)              odpady z tworzyw sztucznych,

c)              odpady z metali,

d)              odpady opakowań wielomateriałowych,

e)              odpady szklane,

                  f)              odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach                                         z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21)  w tym:                                               rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki                                         ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy, Lampy                                         fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć urządzenia                                               zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje                                             niebezpieczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza                                           i żywice zawierające substancje niebezpieczne, baterie                                                   i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne                                           zawierające niebezpieczne składniki.

g)              odpady wielkogabarytowe,

h)              zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i)                 komunalne odpady budowlane za wyjątkiem odpadów                                    zawierających azbest (np. eternit), przy czym ilość tych                              odpadów jest limitowana do 1 m3 na gospodarstwo domowe na                      rok nieodpłatnie Każda ilość powyżej 1 m3 jest odpłatna ( cena                      1 m3 wynosi 150 zł ),

j)                 zużyte opony,

k)               odpady zielone.

 1. Wymaga się, aby odpady niebezpieczne znajdowały się w oryginalnych, zamykanych opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.
 2. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym. Przyjęcie takich odpadów będzie możliwe jedynie po złożeniu oświadczenia określającego pochodzenie odpadów z określonego gospodarstwa domowego na terenie gminy Lubicz. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie skutkowało zawiadomieniem odpowiednich organów.

III. Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu: 56 621 21 28.
 2. Skargi i wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy urzędu,             w Referacie Gospodarki Odpadami – pok. 21 – I piętro Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej www.lubicz.pl


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Lubicz działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Lubiczu Górnym (wjazd od Nowej Wsi) na terenie oczyszczalni ścieków (zjazd od drogi wojewódzkiej 657). Zjazd jest oznakowany.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 1000 do 1800, w soboty od 900 do 1400.

W punkcie przyjmowane są od mieszkańców gminy nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • Papier, karton
 • Tworzywa sztuczne
 • Metale
 • Bioodpady – trawa, liście, gałęzie
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Odpady budowlane (nieodpłatnie do 1 m3/ gospodarstwo domowe/rok)
 • Opony
 • Przeterminowane leki
 • Baterie, akumulatorki, świetlówki
 • Chemia budowlana – farby, lakiery, rozpuszczalniki w oryginalnych opakowaniach
 • Tekstylia
 • Elektroodpady

W przypadku chęci oddania większej ilości odpadów budowlanych niż 1 m3 koszt każdego następnego m3 wynosi 150 zł. 


Elektroodpady

Na terenie gminy Lubicz można oddawać elektroodpady w następujących miejscach:

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym na terenie oczyszczalni ścieków,
 2. Sklepy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3. Firma „Karat” w Lubiczu Dolnym (przy rondzie na granicy z Toruniem).

Elektroodpadów nie wolno wrzucać do pojemnika ogólnego. Dotyczy to również osób, które nie zadeklarowały selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ są to odpady niebezpieczne. Odpady te mogą trwale zdegradować środowisko, zatruć ziemię i wody gruntowe. Ich wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt jest bardzo negatywny i długotrwały. Może powodować wiele groźnych chorób, łącznie z nowotworami.


Firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców gminy Lubicz

Na terenie gminy Lubicz odpady komunalne – segregowane i niesegregowane odbiera od mieszkańców wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87 – 100 Toruń. Umowa obowiązuje do końca grudnia 2018 r.

Odpady zagospodarowywane są w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 87-100 Toruń, ul. Kociewska 37. Znajduje się tam składowisko odpadów nie nadających się do odzysku, sortownia odpadów, kompostownia i zakład produkcji TORHUMU, zakład przerobu odpadów budowlanych, magazyn odpadów niebezpiecznych, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie składowiska znajduje się również instalacja do uzysku biogazu. W pobliżu funkcjonuje również cmentarz dla zwierząt domowych „Tęczowy Las”

W roku 2012 osiągnięte zostały w naszej gminie następujące poziomy recyklingu i przygotowania do powtórnego wykorzystania:

 1. Odpady ulegające biodegradacji: 14,9%
 2. Odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, papier, szkło: 22,8%
 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe: 70,1%

W roku 2013  osiągnięte zostały następujące poziomy recyklingu i przygotowania do powtórnego wykorzystania:

1. Odpady ulegające biodegradacji: 62,5%

2. Odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, papier, szkło: 29,4%

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe: 73,2 %

W roku 2014 osiągnięte zostały w naszej gminie następujące poziomy recyklingu i przygotowania do powtórnego wykorzystania:

 1. Odpady ulegające biodegradacji: 49,98%
 2. Odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, papier, szkło: 24,62%
 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe: 55%


INFORMACJA

Przeterminowane leki można oddać w następujących aptekach:

 1. Apteki:

a) Lubicz Górny – ul. Bankowa 3

b) Lubicz Górny – ul. Paderewskiego 3

c) Lubicz Górny – ul. Lipnowska 58

d) Złotoria – ul. Toruńska 62

e) Grębocin – ul. Karwowskiego 5

 

Zużyte baterie można oddać w następujących placówkach:

 1. Sklepy przemysłowe:
 1. Lubicz Górny – DELIKATESIK ul. Polna 4
 2. Lubicz Górny – NETTO ul. Bankowa 1
 3. Złotoria – STOPA ul. Toruńska 58
 1. Budynki użyteczności publicznej:

a) Lubicz Dolny – UG ul. Toruńska 21

b) Lubicz Dolny – Sz.P ul. Szkolna 7

c) Lubicz Górny – Z.S nr 1 ul. Piaskowa 23

d) Grębocin – Z.S nr 2 ul. Szkolna 4

e) Złotoria – Sz.P ul. Pomorska 9/11

      f)  Gronowo – Sz.P


INFORMACJA - AZBEST

Informujemy, że rada gminy Lubicz przyjęła gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013 – 2032.

Zgodnie z programem dofinansowaniu może podlegać: rozbiórka, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W związku z tym prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie na rok 2017. Wnioski będą przyjmowane od mieszkańców gminy Lubicz, którzy zamierzają dokonać wymiany dachu lub elewacji azbestowej w roku 2017. Do wniosku należy dołączyć decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie w starostwie powiatowym robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Termin przyjmowania wniosków upływa 20 lutego 2017 r. Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu gminy po tym terminie, będą mogły uczestniczyć w programie na kolejny, 2018 rok. Prosimy zatem o terminowe składanie wniosków.

Uruchomienie programu jest uzależnione od pozyskania środków z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na to zadanie. Po uzyskaniu promesy gmina wyłoni wykonawcę i tylko usługi zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych zrealizowane przez tego wykonawcę będą podlegały refundacji. Dlatego prosimy nie zlecać tych usług na własną rękę.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela referat gospodarki odpadami urzędu gminy pok. 1 (parter) – tel. 56 621 21 28.


UWAGA MIESZKAŃCY !

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Lubicz

We wrześniu i październiku bieżącego roku na terenie naszej Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Lubicz znajduje się 273 200 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 3 005 200 kg tych wyrobów.


Informacja

Przypominamy, że w sołectwach Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Złotoria, Nowa Wieś, Grębocin odbiór bioodpadów odbywa się do końca listopada każdego roku. Po tym terminie bioodpady można wrzucać do pojemnika ogólnego na odpady zmieszane. Wznowienie odbioru bioodpadów z brązowych pojemników nastąpi w w roku 2016 roku 2 kwietnia.


INFORMACJA

Przypominamy mieszkańcom, że z ostatnim dniem każdego miesiąca upływa termin płatności każdej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z posesji zamieszkałych. Jednocześnie informujemy, że odsetki z tytułu spóźnienia się z płatnością wynoszą 8% w skali roku.

Jednocześnie przypominamy wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, że powinni mieć oddzielne umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Lubicz (wykaz dostępny na stronie internetowej urzędu) na odbiór odpadów komunalnych, niezależnie od odbioru odpadów powstających w toku produkcji. Zamieszkiwanie na posesji, na której prowadzona jest działalność gospodarcza i złożenie przez właściciela deklaracji do gminy, nie zwalnia z tego obowiązku. Począwszy od września pracownicy urzędu gminy będą przeprowadzali kontrole posiadania tych umów oraz faktur na wywóz odpadów komunalnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Równocześnie prowadzone będą kontrole posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych i posiadania faktur za te usługi.


INFORMACJA

 

Informujemy, że gdyby zdarzały się przypadki nie odebrania odpadów zmieszanych lub segregowanych sprzed posesji, należy w nieprzekraczalnym terminie trzech dni od terminu odbioru zgłosić ten fakt pracownikom Urzędu Gminy  – tel. 56 621 21 28 lub mailem:  odpady@lubicz.pl.

Przypominamy aby odpady w pojemnikach lub workach wystawiać przed posesję do drogi publicznej od godziny 600 w dniu ich wywozu. Odpady nie wystawione na czas mogą zostać nie odebrane.

        


INFORMACJA

Pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz będą przeprowadzać rutynowe kontrole posesji pod kątem spełnienia obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej gospodarki odpadami oraz pod kątem prawidłowości informacji zawartych w złożonych deklaracjach. Zgodnie z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) mają prawo do wejścia na teren posesji w godzinach 600 - 2200, kontroli posiadania pojemników na odpady komunalne, kontroli dokumentów stanowiących dowód na przebywanie osób poza miejscem stałego pobytu, kontroli ilości zamieszkujących osób, żądania informacji i przesłuchiwania świadków.


OGŁOSZENIE

INFORMACJĘ O ZAPOTRZEBOWANIU NA POJEMNIK (W PRZYPADKU BRAKU NA POSESJI) LUB NA WYMIANĘ POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE NALEŻY ZGŁASZAĆ PRACOWNIKOM URZĘDU GMINY TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. W ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ ADRES POSESJI, NAZWISKO I IMIĘ OSOBY, KTÓRA SKŁADAŁA DEKLARACJĘ I INFORMACJĘ O ZAPOTRZEBOWANIU NA POJEMNIK ODPOWIEDNIEJ WIELKOŚCI – 60L, 120L, 240L LUB W PRZYPADKU BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH – KONTENERÓW 1100L . W PRZYPADKU WYMIANY - Z JAKIEJ POJEMNOŚCI, NA JAKĄ POJEMNOŚĆ CHCEMY WYMIENIĆ.

ZGŁOSZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES URZĘDU GMINY ODPADY@LUBICZ.PL LUB DOSTARCZYĆ DO URZĘDU GMINY (POK.21)

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.