Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Informacja dla mężów zaufania

W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r  na terenie gminy Lubicz obwodowe komisje wyborcze rozpoczynają pracę w lokalach wyborczych o godzinie 600 


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 kwietnia 2014r.

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 61 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXVIII/313/12 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r w sprawie obwodów głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.


Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.


Sprawdzanie spisu wyborców

Spis wyborców jest udostępniany w dniach od 5 do 19 maja 2014 r. w godzinach pracy urzędu w budynku Urzędu Gminy przy ul. Toruńskiej 24  -  I piętro pokój nr 6.

Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców.


Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0050.1.34.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.26.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 maja 2014r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0050.1.29.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.26.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 maja 2014r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Zarządzenie Nr 0050.1.28.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.26.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 maja 2014r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


ZARZĄDZENIE  Nr 0050.1.26.2014 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia  5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Wykaz miejsc na terenie gminy Lubicz
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

l.p.

Miejscowość

Miejsce na urzędowe obwieszczenia

1.

 Brzeźno

Tablice sołeckie – 2 szt

2.

 Brzezinko

Tablica sołecka  - 2 szt

3.

 Grabowiec

Tablica sołecka – 2 szt

4.

 Grębocin

tablice sołeckie:

          - ul. Dworcowa

- ul. Kowalewska,

- ul. Lampkowskiego,

- ul. Owocowa

- ul. Poprzeczna

- ul. Spółdzielcza

5.

 Gronowo

tablice sołeckie – 2 szt

6.

 Gronówko

tablica sołecka 

7.

 Jedwabno

tablice sołeckie – 2 szt

8.

 Kopanino

tablice sołeckie:

- ul. Aleja Dębów,

- ul. Przy Lesie

9.

 Krobia

tablice sołeckie:

- ul. Dolina Drwęcy – 2 szt

- ul. Poligraficzna

10.

 Lubicz Dolny

tablice sołeckie:

- ul. Dworcowa - 2 szt

- ul. Klonowa,

- ul. Toruńska – 2 szt;

- ul. Tulipanowa -osiedle mieszkan.

- ul. Sosnowa

11.

 Lubicz Górny

 Tablice sołeckie:

          - ul. Bankowa 2 szt

-  ul. Lipnowska

-  ul. Piaskowa,

-  ul. Polna  ,

-  ul. Rzemieślnicza

12.

 Mierzynek

tablice sołeckie – 4 szt

13.

 Młyniec Pierwszy

tablice sołeckie : 

- ul. Gronowska,

- ul. Toruńska

14.

 Młyniec Drugi

tablice sołeckie – 2 szt

15.

 Józefowo

tablica sołecka

16.

 Nowa Wieś

tablice sołeckie – 4 szt

17.

 Rogowo

tablice sołeckie – 2 szt

18.

 Rogówko

tablice sołeckie – 2 szt

19.

 Złotoria

tablice sołeckie:

          - ul. Leśna,

- ul. Lipowa,

- ul. Toruńska,

- ul. Pomorska

 


Informacja dla komitetów wyborczych o miejscu zgłaszania kandydatówna członków obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Lubicz informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21 w pokoju nr 23 (I piętro) do dnia 2 maja 2014r w godzinach pracy Urzędu  (tel. 56 621-21-14)

                                                                                      Pełnomocnik d/s wyborów
                                                                                           Hanna Burczyńska


UCHWAŁA NR XXVIII/313/12 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.


UCHWAŁA Nr XLVII/560/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania.


Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

             Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r Nr 21, poz. 112 z późn. zm)  wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 1. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
 2. lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 3. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 4. terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
 5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
 6. warunkach oraz formach głosowania

                W/w informacje wyborca uzyska w Urzędzie Gminy Lubicz   przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 23 (I piętro) lub pod nr telefonu 56  621-21-14 oraz adresem email burczynska@lubicz.pl.

Informacji udzieli Pani Hanna Burczyńska – kierownik Referatu Organizacyjnego.

               Informacja przekazywana jest wyborcy niepełosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Wszystkie informacje dot. wyborów zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014”


Informacja o możliwości otrzymania informacji i zaświadczenia o prawie do głosowania

       Zgodnie z art. 32  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2011r Nr 21, poz. 112 z późn. zm) wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 

       Informację o możliwości otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania można uzyskać telefonicznie pod nr 56 678-27-08 lub 56 674-40-14.

       Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiczu przy  ul. Toruńskiej 24  (budynek B), w godzinach pracy Urzędu w pokojach nr 5 i 6 (I piętro). 


Informacja o możliwości głosowania przez pełnomocnika

           Zgodnie z art. 54  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2011r Nr 21, poz. 112 z późn. zm) wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz  wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

         Wnioski o ustanowienie pełnomocnictwa można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiczu przy ul. Toruńskiej 24 (budynek B), w godzinach pracy urzędu w pokojach nr 5 i 6 (I piętro). Można pobrać tam również druki wniosków.


Dz.U.2011.157.936

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Banery

Stopka