Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

BaneryXV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 grudnia 2015r.


Uchwała Nr XVI/191/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 


UCHWAŁA NR XVI/190/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 r.


UCHWAŁA NR XVI/189/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubicz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.


UCHWAŁA NR XVI/188/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania pn. "opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków."


UCHWAŁA NR XVI/187/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. z o.o.


UCHWAŁA  NR XVI/186/2015 RADY  GMINY  LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych.”


UCHWAŁA NR XVI/185/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Lubicz Górny, ul. Lipnowska 43/10.


UCHWAŁA NR XVI/184/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w miejscowości Złotoria przy ul. Toruńskiej 52.


UCHWAŁA Nr XVI/183/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA Nr XVI/182/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu Dolnym. 


UCHWAŁA Nr XVI/181/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny.


UCHWAŁA Nr XVI/180/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny. 


UCHWAŁA Nr XVI/179/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin. 


UCHWAŁA Nr XVI/178/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


UCHWAŁA Nr XVI/177/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r.  w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/647/2014 z dnia 12 września 2014 r.


UCHWAŁA NR XVI/176/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ks. kan. Krzysztofa Stanowicza” w miejscowości Złotoria.


XV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 listopada 2015r.


Uchwała Nr XV/175/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XV/174/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 r.


UCHWAŁA NR XV/173/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.


UCHWAŁA NR XV/172/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 100850 C (4421141) oznaczonej symbolem 306 KLw jako ulica Świerkowa w Złotorii kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania. 


UCHWAŁA Nr XV/171/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin. 


UCHWAŁA NR XV/170/2015   RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r.   w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  i deklaracji  podatkowych.


UCHWAŁA Nr XV/169/2015 RADY  GMINY  LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na utrzymanie drogi rowerowej wybudowanej w ramach zadania objętego projektem: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Złotoria – Osiek".


UCHWAŁA  Nr XV/168/2015 RADY  GMINY  LUBICZ z  dnia 27 listopada 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Toruń na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie / ul. Kresowej w Toruniu o długości około 800,0 m.


Uchwała Nr XV/167/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na budowę zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych w Grabowcu.


Uchwała Nr XV/166/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym ul. Grębocka, od nr 35 do Grębocina, do wiaduktu autostradowego.


Uchwała Nr XV/165/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Lubiczu Górnym dla ulic: Handlowej, Spółdzielczej, Bankowej i Piaskowej."


UCHWAŁA NR XV/164/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XV/163/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Calineczki” w miejscowościach Grabowiec i Kopanino.

 


UCHWAŁA NR XV/162/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz.


UCHWAŁA Nr XV/161/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


UCHWAŁA NR XV/160/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin. 


UCHWAŁA Nr XV/159/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA Nr XV/158/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia  27 listopada 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lubicz Dolny.


UCHWAŁA Nr XV/157/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu Dolnym. 


UCHWAŁA NR XV/156/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


UCHWAŁA NR XV/155/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.”


UCHWAŁA NR XV/154/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”. 


UCHWAŁA NR XV/153/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyznawania i pozbawiania  nagród oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.


UCHWAŁA NR XV/152/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLI/482/05 w sprawie określenia wysokości opłat targowych.


UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 


UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.


UCHWAŁA NR XV/149/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.


XIV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 22 października 2015r.


UCHWAŁA NR XIV/148/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 r.


UCHWAŁA  Nr XIV/147/2015 RADY  GMINY  LUBICZ z  dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika  przy drodze powiatowej nr 2009 Lubicz Górny-Krobia w m. Krobia o długości 500 m. 


UCHWAŁA  Nr XIV/146/2015 RADY  GMINY  LUBICZ z  dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika  przy drodze powiatowej nr 2036 na odcinku Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m. Mierzynek o długości 300 m. 


UCHWAŁA Nr XIV/145/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo.


UCHWAŁA Nr XIV/144/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko.


UCHWAŁA NR XIV/143/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej w miejscowości Gronowo   .


UCHWAŁA Nr  XIV/142/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. z o.o.


UCHWAŁA Nr XIV/141/2015 RADY  GMINY  LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie Gminy Lubicz oraz na podstawie porozumienia międzygminnego.


UCHWAŁA NR XIV/140/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Promowa” w miejscowości Nowa Wieś.


UCHWAŁA NR XIV/139/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.


UCHWAŁA NR XIV/138/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Lubicz Górny, ul.                , którego głównym najemcą jest            .


UCHWAŁA Nr XIV/137/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


UCHWAŁA Nr XIV/136/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia i Złotoria.


UCHWAŁA Nr XIV/135/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA Nr XIV/134/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA Nr XIV/133/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA NR XIV/132/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 października 2015r. w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2014/15.


XIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 25 września 2015r.


UCHWAŁA NR XIII/131/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 r.


UCHWAŁA NR XIII/130/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.


UCHWAŁA Nr XIII/129/2015 RADY  GMINY  LUBICZ z dnia 25 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na zatrudnienie koordynatora do rozliczenia kosztów ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach zadania objętego projektem: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Złotoria – Osiek."


UCHWAŁA NR XIII/128/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 września 2015 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej w miejscowości Gronowo 70.


Uchwała NR XIII/127/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz.”


UCHWAŁA NR XIII/126/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA NR  XIII/125/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA NR XIII/124/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II.


UCHWAŁA Nr XIII/123/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria i Młyniec Drugi.


UCHWAŁA NR XIII/122/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronówko.


UCHWAŁA NR XIII/121/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.


UCHWAŁA NR XIII/120/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.


XII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 21 sierpnia 2015r.


UCHWAŁA Nr XII/119/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadań publicznych – wspólnego wykonania zadań inwestycyjnych.


UCHWAŁA Nr XII/118/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 


UCHWAŁA NR XII/117/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015r w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania.


UCHWAŁA NR XII/116/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Dojazdowa" w miejscowości Rogówko.


UCHWAŁA NR XII/115/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w miejscowości Mierzynek.


UCHWAŁA NR XII/114/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA Nr  XII/113/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

 


UCHWAŁA NR XII/112/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 r.


UCHWAŁA Nr XII/111/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA Nr XII/110/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Grębocinie. 


UCHWAŁA Nr XII/109/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Jedwabno.

 


UCHWAŁA Nr XII/108/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XII/107/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”. 


UCHWAŁA NR XII/106/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.


XI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 17 lipca 2015r.


UCHWAŁA Nr XI/105/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Nr IX/225/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Doliny Drwęcy’’. 

 


UCHWAŁA Nr XI/104/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz


UCHWAŁA Nr XI/103/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika  przy drodze powiatowej nr 2010 C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny o długości 202 m. 

 


UCHWAŁA Nr XI/102/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym ul. Grębocka, od nr 35 do Grębocina, do wiaduktu autostradowego.

 


UCHWAŁA Nr XI/101/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


UCHWAŁA Nr XI/100/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo.

 


UCHWAŁA Nr XI/99/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


UCHWAŁA Nr XI/98/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8Mpa.


X Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 19 czerwiec 2015r.


UCHWAŁA NR X/97/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


U/CHWAŁA NR X/96/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 r.


UCHWAŁA Nr X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca  2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.

 


UCHWAŁA Nr X/94/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR X/93/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”. 


UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA NR X/91/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi. 


UCHWAŁA Nr X/90/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kopanino.


UCHWAŁA Nr X/89/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kopanino.


UCHWAŁA Nr X/88/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.


UCHWALA NR X/87/2015 RADY GMINY LUBICZ  z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie  uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu


UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2014.


IX Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 maja 2015r.


Uchwała Nr IX/85/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 


UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 maja 2015r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 r.


UCHWAŁA Nr IX/83/2015 RADY  GMINY  LUBICZ  dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 

UCHWAŁA Nr IX/82/2015 RADY  GMINY  LUBICZ  dnia  29 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.


UCHWAŁA NR IX/80/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”. 


UCHWAŁA Nr IX/79/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.


UCHWAŁA Nr IX/78/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Kopanino.


UCHWAŁA Nr IX/77/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi.


UCHWAŁA Nr IX/76/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.


 UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.


UCHWAŁA NR  IX/74/2015 RADY GMINY  LUBICZ z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu  za 2014 rok.


VIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 kwietnia 2015r.


Uchwała Nr VIII/73/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 r.


UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”. 


UCHWAŁA Nr VIII/70/2015 RADY  GMINY  LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację projektu "przebudowa, remont drogi powiatowej Nr 2009 C Brzeźno – Młyniec – Lubicz Górny w km 0+000 – 3+450, o długości 3,450 km" w ramach powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa”.


UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Romantyczna” w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA NR VIII/68/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Zaułek” w miejscowości Grabowiec.


UCHWAŁA NR VIII/67/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Gajowa” w miejscowości Grabowiec.


UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu miejscowości Lubicz Górny.


UCHWAŁA Nr VIII/65/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny.


UCHWAŁA Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.


UCHWAŁA Nr VIII/63/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.


UCHWAŁA Nr VIII/62/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/50/2015 z dnia 27 marca 2015 r.


VII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 marca 2015r.


OBWIESZCZENIE Nr 2 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 r.


UCHWAŁA NR VII/60/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.


UCHWAŁA NR VII/59/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Lubicz w 2015 roku.


UCHWAŁA  NR VII/58/2015 RADY  GMINY  LUBICZ z  dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Toruń na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie / ul. Kresowej w Toruniu o długości około 800,0 m.


UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w miejscowości Złotoria przy ul.Toruńskiej 52.


UCHWAŁA NR VII/56/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w miejscowości Złotoria przy ul.Toruńskiej 52. 


UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie.


UCHWAŁA NR VII/54/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Złotorii.


UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wynajmu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA Nr VII/50/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.


UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 


VI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 3 marca 2015r.


Uchwała Nr Vl/48/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 657 Lubicz - Złotoria o długości około 300 m.


UCHWAŁA NR VI/47/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego.

 


V Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 13 lutego 2015r.


UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej


UCHWAŁA NR V/45/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Grębocinie


UCHWAŁA NR V/44/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 r. 


UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY  GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej.


Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.


UCHWAŁA  Nr V/40/2015 RADY  GMINY  LUBICZ z  dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę chodnika  przy drodze wojewódzkiej nr 657 – Lubicz - Złotoria o długości około 300,0 m.


UCHWAŁA Nr V/39/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie. 


UCHWAŁA Nr V/38/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek.


UCHWAŁA Nr V/37/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA Nr V/36/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.


UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia  13 lutego 2015 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w  roku 2015/16.


UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia  13 lutego 2015 r. w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z o.o. w Lubiczu.


IV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 stycznia 2015r.


OBWIESZCZENIE NR 1 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR IV/33/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko  - Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz. 


UCHWAŁA Nr IV/32/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


UCHWAŁA Nr IV/31/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2015 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i   Mierzynek.

 


UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”. 


Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lubicz.


UCHWAŁA  NR IV/28/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.


Uchwała Nr IV/27/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.


UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Banery

Stopka