Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Informacja

Informuję, że na terenie Województwa Kujawsko–Pomorskiego  nie został określony termin wprowadzenia zakazu palenia paliwem stałym w kotłowniach lokalnych. Zgodnie z wprowadzoną w sierpniu 2015 nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w ramach tzw. "ustawy smogowej" sejmiki wojewódzkie za pomocą uchwał będą mogły określać rodzaj i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania i parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń do spalania. Sejmiki też będą mogły uchwalić  zakaz stosowania określonych instalacji, w których następuje spalanie a także granice obszaru objętego ograniczeniami. Sejmik będzie mógł również ustalić czas obowiązywania ograniczeń w ciągu roku oraz określić rodzaje podmiotów bądź  instalacji, które będą wyłączone z ograniczeń lub zakazów. 

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2016-10-24 13:23


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Lubiczu wraz z  Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Chełmży organizują wyjazd szkoleniowy  dla  rolników.

1.Ochrona środowiska - estetyzacja zagrody wiejskiej,  

Wyjazd - szkolenie odbędzie się w dniu 23 września 2016  r.(piątek),

Zgłoszenia przyjmuje P. Danuta Suchorzyńska Ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska do dnia 22 09.2016 r.

Organizatorzy

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2016-09-19 14:39


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceWójt Gminy Lubicz działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 t.j.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej”.

Banery

Stopka