Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony
XXXII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 marca 2017r.


UCHWAŁA NR XXXII/411/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 


UCHWAŁA NR XXXII/410/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 


UCHWAŁA NR XXXII/409/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIX/510/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.


UCHWAŁA NR XXXII/408/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016


UCHWAŁA NR XXXII/407/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXII/406/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Fantazyjna” w miejscowości Krobia.


UCHWAŁA NR XXXII/405/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Hetmańska” w miejscowości Krobia i Mierzynek.


UCHWAŁA NR XXXII/404/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2017 roku.


Uchwała Nr XXXII/403/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXII/402/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XXXII/401/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2017 - 2019.


UCHWAŁA NR XXXII/400/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR XXXII/399/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR XXXII/398/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Lubickim Wodociągom sp. z o.o. części zadań dotyczących kultury fizycznej i turystyki.


UCHWAŁA NR XXXII/397/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


UCHWAŁA NR XXXII/396/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku


UCHWAŁA NR XXXII/395/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


UCHWAŁA Nr XXXII/394/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w  sprawie  obciążenia  służebnością  gruntową  nieruchomości  położonej  w miejscowości Lubicz Górny 


UCHWAŁA Nr XXXII/393/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 


UCHWAŁA Nr XXXII/392/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 
w miejscowości Złotoria 


UCHWAŁA NR XXXII/391/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 
w miejscowości Lubicz Dolny XXXI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017r.


UCHWAŁA NR XXXI/390/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 


UCHWAŁA NR XXXI/389/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 


UCHWAŁA NR XXXI/388/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


UCHWAŁA NR XXXI/387/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów


UCHWAŁA NR XXXI/386/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXI/385/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo


UCHWAŁA Nr XXXI/384/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR XXXI/383/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


UCHWAŁA NR XXXI/382/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


UCHWAŁA NR XXXI/381/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia  24 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 


UCHWAŁA NR XXXI/380/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowych taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z o.o. w Lubiczu XXX Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 stycznia 2017r.


UCHWAŁA NR XXX/379/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXX/378/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.


UCHWAŁA NR XXX/377/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.


UCHWAŁA NR XXX/376/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach  publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń-Złotoria-Osiek”


UCHWAŁA NR XXX/375/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o  zmianie  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Lubickich Wodociągów Sp. z o.o. 


UCHWAŁA NR XXX/374/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną


UCHWAŁA Nr XXX/373/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogówko


UCHWAŁA Nr XXX/372/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny 


UCHWAŁA NR XXX/371/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w spawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXX/370/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XXX/369/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017r. uchylająca  uchwałę  w  sprawie  udzielenia dotacji  celowej  Województwu  Kujawsko-Pomorskiemu  na  przygotowanie  i  realizację dróg dla  rowerów  w  ramach  zadania pn.”Poprawa  bezpieczeństwa  i  komfortu  życia mieszkańców  oraz  wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”.


UCHWAŁA NR XXX/368/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.