Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: 1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, 2) organizacji urzędów i instytucji gminnych, 3) zasad zarządu mieniem gminy, 4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy te mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2017-09-01 08:15
Na tej stronie znajdują się wszystkie uchwały Rady Gminy kadencji (2006-2010, 2002-2006) usystematyzowane wg lat oraz spis uchwał Rad Gminy Lubicz poprzednich kadencji (od początku powstania samorządów) usystematyzowany wg kadencji i lat.
Aby znaleźć odpowiednią uchwałę:
- wejdź na link danego roku. Wtedy możesz znaleźć uchwałę po tytułach.
- albo skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie.
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2017-09-01 08:15

Banery

Stopka