Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 0152/ORG/14/08 w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie Budowy placu zabaw w Grębocinie (doposażenie)


Wyniki postępowania

Wyniki postępowania o zamówienie wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Lubicz


Zaproszenie do składania ofert

ROŚ.271.4.2013.MG                                Lubicz, 2013.09.25

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Lubicz


Zapytanie ofertowe

Na podstawie Zarządzenia Nr 0152/ORG /14/08 w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie Budowy placu zabaw w Grębocinie.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć artystycznych, uwzględniających promocję zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym, odbywających się w świetlicy środowiskowej w Lubiczu Górnym w okresie od września do grudnia 2013 roku w łącznym wymiarze 400 godzin (liczba godzin w miesiącu może ulegać zmianie w zależności od potrzeb)


Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę węgla dla Urzędu Gminy Lubicz.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy węgla


Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup  sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Lubicz.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę do Urzędu Gminy Lubicz (Lubicz Dolny ul. Toruńska 21) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.


Zapytanie ofertowe

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2.31.2011 w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie Urządzenie boiska sportowego w Brzeźnie – w ramach środków z funduszu sołeckiego.


ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE BUDOWY ROWU MELIORACYJNEGO

Na podstawie Zarządzenia Nr 0152/ORG/14/08 w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, Gmina Lubicz zwraca się zapytaniem ofertowym w sprawie budowy rowu melioracyjnego otwartego na długości 138 m w miejscowości Złotoria gm. Lubicz


Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2013/2014 oraz na przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego. Dowóz do szkół będzie realizowany na trzech trasach: a) do SP w Złotorii z uwzględnieniem dowozu do Gim. nr 1 w Lubiczu Górnym dla około 160 uczniów, średnio dziennie 183 km, b) do ZS nr 1 w Lubiczu Górnym i SP nr 1 w Lubiczu Dolnym dla około 220 uczniów, średnio dziennie 217 km, c) do ZS nr 2 w Grębocinie z uwzględnieniem SP w Gronowie i SP w Młyńcu dla około 180 uczniów, średnio dziennie 195 km


OGŁOSZENIE - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grębocin I etap

Numer ogłoszenia: 98459 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98243 - 2013 data 04.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48566212100, fax. +48566782122.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.
 • W ogłoszeniu jest: 422013,67.
 • W ogłoszeniu powinno być: 420000,00.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.
 • W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty: 422013,67 Oferta z najniższą ceną: 422013,67 / Oferta z najwyższą ceną: 422013,67 Waluta: PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty: 422013,67 Oferta z najniższą ceną: 420000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 420000,00 Waluta: PLN..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.6.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Cena wybranej oferty: 420000,00 Oferta z najniższą ceną: 420000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 420000,00 Waluta: PLN..

Lubicz: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grębocin I etap,
Numer ogłoszenia: 98243 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 499014 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48566212100, faks +48566782122.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grębocin I etap,.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty nieprzewidziane w zakresie wymiany gruntu niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. Wykonanie robót nieprzewidzianych w kontrakcie podstawowym a koniecznych w celu prawidłowego wykonania robót art. 67 ust.1 pkt 5 litera b ustawy pzp, szczegółowe uzgodnienia zawarte w protokole konieczności nr 1/04.2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Lider, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOINSTAL, Marian Gachewicz ul. Warszawska 1a, 87-162 Lubicz, ul. Warszawska 1a,, 87-162 Lubicz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 422013,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 422013,67

 • Oferta z najniższą ceną: 422013,67 / Oferta z najwyższą ceną: 422013,67

 • Waluta: PLN.


Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych", realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz.


Zapytanie ofertowe

Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie zakupu i montażu elementów sportowych i rekreacyjnych w ramach Funduszy Sołeckich.


Unieważnia postępowanie

Wójt Gminy Lubicz unieważnia postępowanie dotyczące zaproszenia do składania ofert na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz z uwagi na złożenie przez jednego oferenta 2 ofert oraz przekroczenie wysokości budżetu w jednej pozycji w przypadku drugiego oferenta.


Zapytanie cenowe

Usługa transportowa dla uczestników projektu „Aktywni niepełnosprawni w gminie Lubicz” współfinansowanego z EFS. Usługa dotyczy przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów – około 12 osób na trasie Lubicz Górny, Lubicz Dolny – Grębocin i z powrotem.


USŁUGI GEODEZYJNE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Lubicz zaprasza do składania ofert na wykonanie usług geodezyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości położonych w Grębocinie, Krobi i Złotorii, zgodnie z planem miejscowym i koncepcją podziału.

Szczegóły w załącznikach poniżej


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na usługę edukacyjną dla uczniów SP nr 2 w Lubiczu Górnym (ZS nr 1)- prowadzenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/13 w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.2. POKL - zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zgrożonych ryzykiem dysleksji (grupa 1e)


Protokół

z otwarcia ofert na zakup komputerów przenośnych i rzutnika multimedialnego wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz

Do dnia 26.04.2013 r. do godziny 10.00 wpłynęło 5 ofert, od następujących oferentów:

 1. Tryton sp. z o.o., Szosa Lubicka 13, 87-100 Toruń
 2. MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń
 3. CONTEXT Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 155, 87-100 Toruń
 4. INFOCOMP Sp. z o.o., ul. Sz. Chełmińska 191, 87-100 Toruń
 5. TEST-SYSTEM s.c., ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Jedna oferta wpłynęła po terminie, w dniu 29.04.2013r., została odrzucona, bez otwarcia koperty.

 

Zestawienie ofert:

         Produkt

 

 

 

 

 

 


Oferent

Notebook do prowadzenia zajęć logopedycznych dla SP w Gronowie

Notebook do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matemat. dla SP w Lubiczu Dolnym oraz z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla SP w Złotorii

Rzutnik multimedialny do prowadzenia zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla SP w Złotorii

Laptop do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla SP w Młyńcu Pierwszym


Tryton sp. z o.o

Lenovo Idea Pad G 580-
1730,00 zł
brutto

Lenovo Idea Pad G 580-
3460,00 zł
brutto

Vivitek D 519-


1960,00 zł
brutto

Lenovo Idea Pad G 580-
1730,00 zł

brutto


MAK Sp. z o.o

Lenovo G580 -

1675,26 zł
brutto

Lenovo G580 -

3350,52 zł
brutto

PJ BENQ MX518 DLP– 1749,06 zł
brutto

Lenovo G580 -

1675,26 zł

brutto


CONTEXT Sp. z o.o

ASUS K55DR-SX028H-
1819,17 zł
brutto

ASUS K55DR-SX028H-
3638,34 zł
brutt
o

BENQ MX660P -
 

2108,22 zł
brutto

ASUS K55DR-SX028H-
1819,17 zł
brutto


INFOCOMP Sp. z o.o.

Lenovo G580 -
1758,90 zł
brutto

Lenovo G580 -
3517,80 zł
brutto

Vivitek D 519-

1943,40 zł

brutto

Lenovo G580 -
1758,90 zł
brutto


TEST-SYSTEM s.c.

Sony SVE171-


2121,41 zł
brutto

Sony SVE171-


4242,82 zł

brutto

Sony VPL-DX140
1928,48 zł
brutto

Sony SVE171-


2121,41 zł
brutto

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił - MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń.

 

Uwaga!

Z powodu zakończenia rozpatrywania ofert w dniu 30.04.2013 r., dostawa powinna nastąpić najpóźniej do dnia 10.05.2013 r. do siedziby Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, ul. Piaskowa 23, p. 108-109, tel. 884-808-953, Lubicz.

Brygida Bogdanowicz-Kopeć

Dyrektor ZEASiP w Lubiczu


OGŁOSZENIE

Lubicz Dolny, 30 kwietnia 2013 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2013 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym 


OGŁOSZENIE

Lubicz Dolny, 29 kwietnia 2013 r.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ


Uwaga!

W związku z kończącym się terminem naboru wniosków o przyznanie płatności na rok 2013 godziny pracy Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu ulegają zmianie:

06.05.2013r. - 10.05.2013r. 7:00 - 20:00 
13.05.2013r. - 15.05.2013r. 6:00 - 22:00
Informacja
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r informujemy, że dnia 2 maja 2013r. Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu będzie nieczynne.
Dnia 11 maja 2013 roku (sobota) Biuro Powiatowe będzie czynne.
W dniach od 06.05.2013 do 15.05.2013 w godzinach 8.00-15.00 będzie możliwość skorzystania z usług doradców ODR.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz.


Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu została wybrana pani Malwina Stachowska zam. w Toruniu.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Malwina Stachowska spełnia wszelkie kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zakresie księgowości, w tym księgowości budżetowej, co ułatwi realizację zadań określonych na stanowisku księgowego w ZEASiP w Lubiczu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą wymaganą do prawidłowego wykonywania obowiązków.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty wybrano kandydaturę pani Malwiny Stachowskiej.

Lubicz, 2013-04-26
 


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Usługa edukacyjna dla uczniów SP nr 2 w Lubiczu Górnym (ZS nr 1)- prowadzenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/13 w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.2. POKL - zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (grupa 1 e).


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby UG Lubicz o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.31.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2011 roku Urząd Gminy Lubicz zaprasza do złożenia oferty na
zakup komputerów przenośnych i rzutnika multimedialnego wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz:

ZAPYTANIE CENOWE - SPRZĘT AGD

Przedmiot zamówienia:

Blender – 2 szt.
Mikser elektryczny – 2 szt.
Grill elektryczny- 1 szt.
Piekarnik elektryczny wolnostojący – 2 szt.


ZAPYTANIE CENOWE - USŁUGA CATERINGOWA

Usługa cateringowa w formie przygotowania i dowozu ciepłego posiłku dla uczestników projektu „Aktywni niepełnosprawni w gminie Lubicz” współfinansowanego z EFS. Danie w formie gorącego posiłku jednodaniowego o charakterze drugiego dania. Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym (pudełko styropianowe, zamykane, trójdzielne) z kompletem sztućców jednorazowych, serwetek oraz napojem w opakowaniu jednorazowym.


Informacja o wynikach naboru

Informuję, że na ogłoszony konkurs na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu wpłynęło 7 ofert, z których 2 nie spełniają wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 23.04.2013 r.

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
Brygida Bogdanowicz-Kopeć


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należało będzie wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych, pomoc w poruszaniu się i w korzystaniu ze środków publicznego transportu, towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych - udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp., wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań, pomoc w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej w życiu codziennym, społecznym, rodzinnym, towarzyszenie podczas realizacji warsztatów, poradnictw specjalistycznych, wyjazdów integracyjnych, szkoleniach zawodowych i staży. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Do głównych zadań asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin przejawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.


Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w Zespole
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu


 

Dyrektor ZEASiP w Lubiczu informuje, że nie został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu w wymiarze ¾ etatu z uwagi na brak ofert. Do końca terminu, czyli do piątku 29 marca 2013 do godziny 12.00 nie wpłynęła żadna oferta na ww. stanowisko.

Brygida Bogdanowicz-Kopeć


Lubicz Dolny, 2 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2013 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

 

 

 

Dotację w wysokości 19.000,00 zł przyznano – Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lubiczu”.

 

Dotację w wysokości 2.500,00 zł przyznano -  Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie pn. „Program profilaktyczny prowadzony podczas obozu 5 Lubickiej Drużyny Harcerek Grań i 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy  im. A. Małkowskiego”.

 

Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano -  Klubowi Sportowemu „Krobia” na zadanie pn. „Lubicka Liga Orlika”.

 

Dotację w wysokości 1.500,00 zł przyznano - Stowarzyszeniu Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko na zadanie pn. „Przyroda lekiem na całe zło”.


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 )

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2013 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


Konkurs ofert dla klubów sportowych

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań  w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz.


Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ogłasza konkurs na stanowisko księgowego


 

Dyrektor ZEASiP w Lubiczu informuje, że nie został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu w wymiarze ¾ etatu z uwagi na brak ofert. Do końca terminu, czyli do piątku 29 marca 2013 do godziny 12.00 nie wpłynęła żadna oferta na ww. stanowisko.

Brygida Bogdanowicz-Kopeć


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego na kompleksową usługę BHP w następujących jednostkach organizacyjnych: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym, Szkoła Podstawowa w Złotorii, Szkoła Podstawowa w Gronowie, Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym, Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka”.


I n f o r m a c j a

I n f o r m a c j a
o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lubiczu Dolnym

            Informuję, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym wpłynęło 6 ofert. Wszystkie  oferty spełniały kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.

           Po  przeprowadzeniu postępowania konkursowego komisja konkursowa wybrała ofertę złożoną przez Panią Marzennę Wojnar zam. w Złotorii.

          Pani Marzenna Wojnar ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i  zarządzania dla kadr kierowniczych. W bibliotece pracuje od ponad 20 lat, zna specyfikę i organizację pracy w bibliotece gminnej, zna środowisko lokalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiła najciekawszą koncepcję funkcjonowania i rozwoju biblioteki.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty komisja konkursowa wybrała ofertę Pani Marzenny Wojnar.

 Lubicz Dolny, 2013.01.21


Ogłoszenie

Wyniki postępowania na zakup środków czystości i materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Lubicz


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę BHP w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubicz.


Ogłoszenie

Związek  Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” z/s w Jeleniej Górze jak co roku organizuje Ferie Zimowe 2013 dla dzieci rolników płatników KRUS.


OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

dotyczące konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- edukacji ekologicznej,
- turystyki i krajoznawstwa.


Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz 7 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki.


Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki.


Zawiadomienie o wyborze oferty na doradztwo metodyczne (opiekę metodyczną) dla nauczycieli jednostek oświatowych (przedszkole, 6 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja), dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz.


Informujemy, iż zgodnie z treścią Uchwały Nr XVI/184/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, po rozpatrzeniu wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Lubiczu, do dnia 20 grudnia 2012 r., decyzją Wójta Gminy Lubicz, nagrody pieniężne otrzymają:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Lubicz  zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na sprzedaż w 2013 r.  środków czystości oraz materiałów biurowych.


OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "Budowy drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15".

Postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie "Budowy drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15".


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnyej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym


Zapytanie cenowe

Zamawiający: Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul Piaskowa 23, pok. 108, 109, 87-162 Lubicz, NIP 8792667467, tel. 884 808 953, 531 506 028, e-mail: oswiata@lubicz.pl

Zapytanie cenowe

Zamawiający: Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul Piaskowa 23, pok. 108, 109, 87-162 Lubicz, NIP 8792667467, tel. 884 808 953, 531 506 028, e-mail: oswiata@lubicz.pl

Zapytanie cenowe

Zamawiający: Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul Piaskowa 23, pok. 108, 109, 87-162 Lubicz, NIP 8792667467, tel. 884 808 953, 531 506 028, e-mail: oswiata@lubicz.pl

Projekt uchwały Rady Gminy Lubicz w sprawie okręgów wyborczych.


FIN-negocjacje bez ogłoszenia

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji bez ogłoszenia na udzielenie kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 14.099.560 PLN.


Zapytanie ofertowe

W związku z organizacją turnieju halowej piłki nożnej – ”VI  Mistrzostwa Lubicza w Futsalu”, proszę o przedstawienie oferty wykonania sportowych koszulek dla zawodników.

Zamawiający:

Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, tel. 56 6212100,

Wymagania techniczne:

Tkanina: dzianina sportowa – oddychająca

Wykończenie: kolorowe wstawki na białych koszulkach, które odróżniać będą drużyny

Nadruki: przód - indywidualne nadruki na każdej koszulce – w formacie A4 w kolorze, według dostarczonego przez nas projektu;

tył koszulki – indywidualnie na każdej koszulce -  numer zawodnika w formacie A4 oznaczenie danego zawodnika (np. imię) według projektu, w kolorze

Ilość: 197 sztuk

Termin wykonania zamówienia – najpóźniej do 16 listopada 2012 r.

Proszę o odpowiedź, z wyszczególnieniem ceny brutto za jedną koszulkę,
do dnia 12 listopada 2012 r.

Kryterium wyboru oferty to cena oraz możliwie krótki czas realizacji.

Osoba kontaktowa: 

Anna Szurek
Samodzielne Stanowisko ds. Kultury, Sportu i Turystyki
w Urzędzie Gminy w Lubiczu
tel. 56 62 12 1111
e-mail: kultura@lubicz.pl


Konsultacje Programu współpracy na 2013 rok

 

Wójt Gminy Lubicz

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działania na rzecz Gminy Lubicz do wnoszenia uwag i opinii do przedłożonego do konsultacji projektu ''Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2013 rok''


 

Lubicz Dolny, 5 października 2012 r.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINASOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

Dotację w wysokości 14.000,00 zł przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie pn. „V  Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej oraz prowadzenie szkolenia w zakresie piłki ręcznej”.

Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano -  Lubickiemu  Klubowi Sportowemu „Sokół” na zadanie pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach sportowych”.

Dotację w wysokości 1.000,00 zł przyznano -  Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Józefowo na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych – środowiskowych”.

Dotację w wysokości 1.000,00 zł przyznano - Klubowi Sportowemu „Saturn” Młyniec na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych”.

Dotację w wysokości 1.000,00 zł przyznano -  Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Józefowo na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej”

OFERTY ODRZUCONE Z POWODU BRAKU ŚRODKÓW:

Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Grębocinie – zadanie pn. „Organizacja V Integracyjnego Kryterium Asów w Lubiczu”.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert na monitoring sygnałów lokalnego systemu alarmowego, podejmowanie interwencji oraz konserwację i serwis systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21 i ul. Toruńskiej 24 od 1 stycznia 2013r.
 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługa edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu Górnym (ZS nr 1) - prowadzenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/13 w ramach Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 POKL - zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (grupa 1b) i zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (grupa 3a, 3b,3c)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Szanowni Państwo!
Gmina Lubicz działając zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050.2.31.2011 Wójta Gminy Lubicz z dn. 30.12.2011r. w sprawie zasad dokonywania  zakupu dostaw, usług i robót budowlanych do 14.000 EURO prosi o złożenie  oferty cenowej na  opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubicz do roku 2020.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pośrednictwa finansowego.


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Usługa edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

Usługa edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu Górnym (ZS nr 1) - prowadzenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/13 w ramach Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 POKL - zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (grupa 1b) i zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (grupa 3a, 3b, 3c).


Ogłoszenie o możliwości składania ofert na usługę pośrednictwa finansowego.

Stosownie do § 3 pkt 6 Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy Lubicz o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.31.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30.12.201 lr..), Wójt Gminy Lubicz informuje o możliwości składania ofert na usługę pośrednictwa finansowego w zakresie pozyskania banku krajowego gotowego przedstawić ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia (art. 62 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2010r.Nr 113 poz.759 ze zm.) o udzielenie Gminie Lubicz kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 14.099.560 zł na spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z WFOSiGW.


ORG.0002.3.2013   

Na podstawie art. 20 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

                                                           z w o ł u j ę :                                    

XXXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Lubicz dnia 11 marca  2013 r. (poniedziałek)  o godz. 12.30 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:               

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

a) stwierdzenie quorum

2. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

    gminy Lubicz

b) w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie

     odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz

c) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

    komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

3.  Zakończenie obrad.   


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Wójt Gminy Lubicz informuje, że w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN S.A. H9.21 12,5 t, rok produkcji 2000,  przeprowadzonego w dniu 7 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 wylicytowano cenę 14.300,00 zł brutto. Nabywcą w drodze licytacji zostało:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NAFTEX” Sp. j. Jan Adamski, Jadwiga Adamska,

Witowo 1, 88-232 Witowo

Z upoważnienia   
Wójta Gminy Lubicz
Sekretarz       
/-/ Teresa Gryciuk  


STAWKI PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY LUBICZ W 2012 ROKU 


KOMUNIKAT

W dniu dzisiejszym, tj. 9 lipca Wójt Gminy Lubicz podpisał Zarządzenie  Nr 0050.1.30.2012  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Termin składania wniosków – do 7 września 2012 r.

Zarządzenie określa nowy wzór wniosku, do pobrania poniżej.

Dla wniosków złożonych przed dniem podpisania ww. zarządzenia zachowuje się druki dotychczasowe (nie trzeba składać wniosków na nowo).


Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Lubicz

W okresie wakacji nasze dzieci i młodzież wypoczywać będą na obozach i koniach ufundowanych przez Gminę Lubicz w ramach profilaktyki u następujących organizatorów:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd okręgowy w Toruniu – wypoczynek nad Jeziorem Starogrodzkim w terminie  od 09 lipca 2012 r. do 22 lipca 2012r. za kwotę 9.350 zł;
2. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości: Piła Młyn w okresie od 04 lipca 2012r. do 17 lipca 2012r. za kwotę 8.820 zł;
3. Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w Zbicznie w okresie od 29 lipca 2012 r. do 12 sierpnia 2012r.za kwotę 2.700 zł;
4. Toruński Szczep ZHR „ Brązowa Piątka”  nad Jeziorem Trzemeszno koło Męcikału w okresie od 04 lipca 2012 r. do 24 lipca 2012 r. za kwotę 2.400 zł;
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem Dla Przyszłości” Zławieś Wielka w Wągrowcu w okresie od 14 lipca 2012r. do 21 lipca 2012r. – nieodpłatnie.

Wszystkim uczestnikom kolonii i obozów a także wszystkim uczniom wypoczywającym w czasie wakacji życzymy dużo słońca, bezpiecznej zabawy i uśmiechu. 


OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOŁ NR 1
W LUBICZU GÓRNYM

Wójt Gminy Lubicz informuje, że konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym został rozstrzygnięty. Do postępowania konkursowego przystąpiło czterech kandydatów.

 W wyniku postępowania konkursowego komisja wyłoniła kandydata na dyrektora ZS nr 1 w Lubiczu Górnym. Została nim pani Joanna Ardanowska.


Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

 

GP.6733.1.2012.WS                                                   Lubicz Dolny, 2012.05.23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.05.2012 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącego budynku głównego szkoły o pomieszczenia: sali - auli, kuchni z niezbędnym zapleczem, sal lekcyjnych oraz magazynowe, na działce nr 67/34, położonej w miejscowości Gronowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ROŚ.271.2.2012.MK Lubicz Dolny, 2012-04-25

Wójt Gminy Lubicz zaprasza do składania ofert na wykonanie dwukrotnie (wiosną i jesienią) badania jakości wody znajdującej się w 6-ciu piezometrach obserwacyjnych zainstalowanych na terenie zlikwidowanych mogilników w miejscowościach Grębocin i Rogowo w gminie Lubicz.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Lubicz, dnia 20 kwietnia 2012 r. 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W 2012 R. W RAMACH WSPIERANIA SPORTU W GMINIE LUBICZ

Dotację w wysokości 5.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „IV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt „DRWĘCA CUP” 
Dotację w wysokości 5.965 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „Finał Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce ręcznej”
Dotację w wysokości 24.035 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach sportowych”
Dotację w wysokości 40.000 zł. przyznano Klubowi Sportowemu Flisak w Złotorii na zadanie „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”
Dotację w wysokości 12.000 zł. przyznano Lubickiemu Klubowi Sportowemu Sokół na zadanie „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach sportowych”
Dotację w wysokości 5.500 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ŻAK” przy Szkole Podstawowej w Gronowie na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”
Dotację w wysokości 6.500 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT” w Grębocinie na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”
Dotację w wysokości 1.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT” w Grębocinie na zadanie pn. „Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”

Oferty odrzucone z powodu braku środków:
Uczniowski Klub Sportowy „Drwęca Novar” - „Obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę ręczną”
Uczniowski Klub Sportowy „Drwęca Novar” - „IV Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt”
Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” - „Organizacja V Integracyjnego Kryterium Asów w Lubiczu”
Klub Sportowy „Saturn” Młyniec - „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych”
Klub Sportowy „Jeziorak” Józefowo - „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej”
Klub Sportowy „Jeziorak” Józefowo - „Organizacja imprez sportowych - środowiskowych”
 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Dyrektora - Pana Mirosława Kielnik w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 654 i 258 o ciąg pieszo rowerowy na odcinku Złotoria - Osiek"
 


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY LUBICZ NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2012 W ZAKRESIE „PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM„


AKTYWNI I ZINTEGROWANI W GMINIE LUBICZ

Rozpoczęła się kolejna edycja projektu „Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu.
Projekt kierowany jest do 46 kobiet i mężczyzn: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych (często zmieniających pracę), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób z niepełnosprawnością.


Wójt Gminy Lubicz
ogłasza
otwarty konkurs ofert
dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań  w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

I.  Rodzaj i formy realizacji zadania.
 1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 • prowadzenia przez klub sportowy zajęć (szkolenia) w wybranych dyscyplinach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym
 • organizowania zawodów, rozgrywek, imprez  sportowych i rekreacyjnych, zgrupowań (obozów) sportowych i/lub uczestnictwa w nich.

drukuj (


)


 

Wójt Gminy Lubicz

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.


Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2012 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


 

GP.6721.4.2011.WS                                                                      Lubicz Dolny, 2012.01.31

O B W I E S Z C Z E N I E

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko


FIN.271.4.2011                                                                     Lubicz, dnia 16.11.2011r.

Dot. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji bez ogłoszenia na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.215.559 PLN.

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.215.559 PLN na sfinansowanie spłaty przypadających w 2011r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie deficytu budżetu 2011r., prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia wybrano ofertę wspólną Banku Spółdzielczego w Grębocinie, ul. Lubicka 2, 87-122 Grębocin i Banku Spółdzielczego w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń.

W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęła jedna (wspólna), niepodlegająca odrzuceniu oferta. Jest ona najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakim była cena oferty.

Oferta w ocenie otrzymała 100,00 pkt., cena oferty 2.505.441,13 zł.

 

         Wójt

Marek Olszewski


Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Usługa edukacyjna dla uczniów SP nr 2 w Lubiczu Górnym i SP w Złotorii prowadzonych przez Gminę Lubicz - prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami klas I-III w ramach realizacji Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 POKL.

Banery

Stopka