Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

Podstawa prawna 

  • art. 28 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z z 2017 r., poz. 570 – tekst jednoloty)
  •  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852 – tekst jednoloty). 

 I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzonym pobytem w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – wzór w załączniku.
 2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.). 3.Dowód osobisty lub paszport – do wglądu. 

II. Wymagane opłaty
 Nieodpłatnie.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł. 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł. 

płatne na nr konta: 

BS Grębocin

NR 07 94910003 0010 0000 0114 0008

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. 

 Uwaga: zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dokonuje się na podstawie art. 2 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1628). 

III. Termin i tryb realizacji 
Bez zbędnej zwłoki. 
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Informacje dotyczące zameldowania na podstawie decyzji administracyjnej zostały opisane w karcie informacyjnej „Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej”. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. 

IV. Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje. 

VI. Uwagi 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Obowiązku meldunkowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-09-28 14:48
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-09-28 14:48

Banery

Stopka