Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Przetarg ograniczony - działka nr 339 w Lubiczu Górnym

Wójt Gminy Lubicz ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Poprzedni przetarg odbył się dnia 28.06.2019 r.

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 339, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00032095/5.

Powierzchnia: 0,0158 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, z uwagi na parametry nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę usługową oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Granice działki tworzą kształt wydłużonego pasa gruntu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową i związaną z nieuciążliwą działalnością gospodarczą, z przeznaczeniem uzupełniającym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z przeznaczeniem dopuszczalnym – zabudowa produkcyjno-usługowa (93 U/MN).

Cena wywoławcza (z VAT): 6.800,00 zł

Wadium: 1.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Z uwagi na kształt i powierzchnię działka ta nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, w związku z czym przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych. Osoby chcące wziąć udział w przetargu powinny do dnia 19.08.2019 r. zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu ograniczonym. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w przeddzień przetargu, tj. w dniu 22.08.2019 r.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 19.08.2019 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 5. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 7. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 8. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

drukuj (Przetarg ograniczony - działka nr 339 w Lubiczu Górnym)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-07-15 13:21
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 13:26

Banery

Stopka