Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczone do użyczenia:

Oznaczenie nieruchomości:

 1. działki nr 13/1 i 13/2 obręb Złotoria, KW T01T/00058758/9
 2. działka nr 15 obręb Złotoria, KW T01T/00038593/8

Powierzchnia:          1) 0,9390 ha

                                    2) 0,6600 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest boiskiem sportowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny sportu i rekreacji z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (1US), częściowo tereny przestrzeni dróg publicznych (46KDD, 52 KDD, 2KDL).

Użyczenie na rzecz Klubu Sportowego Flisak w Złotorii w celu prowadzenia działalności sportowej.

Wysokość opłat: użyczenie nieodpłatne

Okres trwania umowy: 3 lata

 

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2019-10-09
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-10-09 09:56
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 09:58

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do użyczenia:

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 388/4, obręb Grębocin, KW T01T/00039184/5

Powierzchnia: 0,1001 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (E MN8). Użyczenie na rzecz wnioskodawcy do użytkowania jako tymczasowe miejsca parkingowe dla pracowników ośrodka zdrowia.

Wysokość opłat: nieodpłatnie

Okres trwania umowy: 3 lata

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-06-17 09:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

 

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 406/55, obręb Grębocin

    KW T01T/00044828/0

 

Powierzchnia: ok. 0,2500 ha

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana; użytki: ŁIV, W

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W mpzp tereny zieleni parkowej publicznej (E ZP2).

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego (pod pasiekę).

 

Cena rocznego czynszu: 110,00 zł

 

Okres trwania umowy: 3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określony zostanie w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniu 30.04.2019 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-05-02 10:16

Przetarg na najem nieruchomości

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

 

 

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 322/20, obręb Grębocin

    KW TO1T/00039184/5

 

Powierzchnia: 1,0000 ha

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W mpzp tereny usług sportu i oświaty (zespół boisk i obiekty oświaty).

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: miejsce składowe.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu (z VAT): 1350,00 zł

 

Wadium pieniężne: 200,00 zł

 

Okres trwania umowy: 4 lata

 

 

Roczny czynsz najmu płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2018 r. o godzinie 10.30, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej, w terminie do dnia 17.08.2018 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a pozostałym zostanie zwrócone  po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

drukuj (Przetarg na najem nieruchomości)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2018-07-19 12:08
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-19 12:10

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w najem

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w najem w drodze przetargu:

 

                    Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 322/20, obręb Grębocin   

 

                    KW T01T/00039184/5

 

                    Powierzchnia: 1,0000 ha

 

         Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny usług sportu i oświaty (zespół boisk i obiekty oświaty).Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: miejsce składowe.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu (z VAT): 1350,00 zł

 

Okres trwania umowy: 4 lata

 

Roczny czynsz najmu płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie. Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

 

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w najem)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2018-06-05 12:09


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia, położone w obrębie ewidencyjnym Gronowo

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Gronowo, przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia (ha)

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

Okres trwania umowy

1.

Gronowo

część dz. 273,

część dz. 279

nr KW T01T/00031474/9

0,0380

Nieruchomość niezabudowana;

Użytki: RIVa

Zagospodarowanie nieruchomości  po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

380,00 zł/rocznie

(+ VAT)

3 lata

2.

Gronowo

część dz. 273,

część dz. 279

nr KW T01T/00031474/9

0,0380

Nieruchomość niezabudowana;

Użytki: RIVa

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

380,00 zł/rocznie

(+ VAT)

3 lata

3.

Gronowo

część dz. 273,

część dz. 274,

część dz. 279

nr KW T01T/00031474/9

0,1260

Nieruchomość niezabudowana;

Użytki: RIVa

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

1.260,00 zł/rocznie

(+ VAT)

3 lata

 

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia, położone w obrębie ewidencyjnym Gronowo)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-19 14:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 14:59


Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Złotorii

Wójt Gminy Lubicz

ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

 

 

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 188/19, obręb Złotoria

    KW T01T/00032277/5

 

Powierzchnia: 0,0092 ha

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W mpzp teren przeznaczony pod ciąg pieszy.

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: dojazd oraz zieleń

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego (z VAT): 180,00 zł

 

Wadium pieniężne: 20,00 zł

 

Okres trwania umowy: 10 lat

 

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godzinie 12:00, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej, w terminie do dnia 17.04.2018 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone
  po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
  od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

drukuj (


Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Złotorii)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-15 22:12
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 08:56


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Gronowo, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:          część dz. nr 273 i część dz. nr 279, obręb Gronowo KW T01T/00031474/9

 

Powierzchnia:                                  ok. 0,0700 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

Użytki: RIVa

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego

                                                          

Wysokość czynszu dzierżawnego:          30,00 zł rocznie

 

Okres trwania umowy:                                3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 15:48


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grabowiec, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

 

Oznaczenie nieruchomości:          dz. nr 209 i część dz. nr 182, obręb Grabowiec

KW T01T/00035945/0

 

Powierzchnia:                                  0,7100 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

Użytki: RIVa, ŁIII, ŁIV

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego

                                                          

Wysokość czynszu dzierżawnego:          300,00 zł rocznie

 

Okres trwania umowy:                                3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 15:46


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:     część dz. nr 43, obręb Lubicz Dolny
KW T01T/00032093/1

Powierzchnia do dzierżawy:    0,0200 ha

Opis nieruchomości:         Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania:     W planie miejscowym częściowo teren zieleni urządzonej, częściowo teren komunikacji drogowej.
        Dzierżawa pod usługi na rzecz wnioskodawcy.
        
Wysokość czynszu
Dzierżawnego (z VAT):        492,00 zł rocznie

Okres trwania umowy:        1 rok


Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-06 07:49


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Krobia, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:     część dz. nr 507, obręb Krobia
KW T01T/00038810/6

Powierzchnia:            0,0600 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Użytki: RV

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania: Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego
        
Wysokość czynszu
dzierżawnego:            30,00 zł rocznie

Okres trwania umowy:        3 lata


Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określony zostanie w umowie.
Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-06 07:49


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze przetargu:

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 188/19, obręb Złotoria
    KW T01T/00032277/5

Powierzchnia: 0,0092 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
W mpzp teren przeznaczony pod ciąg pieszy.
Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: dojazd oraz zieleń

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego (z VAT): 184,00 zł 

Okres trwania umowy: 10 lat

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.
Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-12-11 14:09


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Gronowo, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:     dz. nr 90/26, obręb Gronowo
KW T01T/00018598/0

Powierzchnia:            1,1955 ha

Opis nieruchomości:         Nieruchomość niezabudowana
Użytki: RIIIa (0,4319 ha), RIIIb (0,6616 ha), RIVa (0,1020 ha)

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania:         Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego
        
Wysokość czynszu
dzierżawnego:            510,00 zł rocznie

Okres trwania umowy:        3 lata


Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.
Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-12-11 14:09


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 149/1, obręb Lubicz Dolny
KW T01T/00031358/0

Powierzchnia: 0,0151 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
W mpzp teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń
Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 150,00 zł + 23%VAT

Okres trwania umowy: 1 rok

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-11-15 12:17

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Grębocinie:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 471, obręb Grębocin; KW T01T/00117634/6

Powierzchnia: 0,5900 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana;          Użytki : RIIIb

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp częściowo tereny  aktywizacji gospodarczej, częściowo tereny komunikacji drogowej.

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: Użytkowanie rolnicze; Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 245,00 zł

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj ()

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-01-09 08:52

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych w Lubiczu Dolnym:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:  dz. nr 412/1, obręb Lubicz Dolny, KW TO1T/00028971/9

Powierzchnia: 1,3500 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana,          Użytki : LsVi, Ls 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp teren przeznaczony pod tereny lasów i zalesień; Ośrodek strzelecki; Najem na rzecz wnioskodawcy.

Wysokość rocznego czynszu najmu: 1.350,00 zł + VAT

Okres trwania umowy: 10 lat

Roczny czynsz najmu płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2016-12-14 10:20

Wójt Gminy Lubicz 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.11.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Nowej Wsi:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 22, obręb Nowa Wieś,  KW T01T/00032101/1

Powierzchnia: 0,3900 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Użytki : PsV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Użytkowanie rolnicze;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 165,00 zł

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj ()

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2016-11-23 14:43

Wójt Gminy Lubicz

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

 

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 322/20, obręb Grębocin

KW T01T/00039184/5

 

Powierzchnia:                                 0,5000 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

Użytki: RV

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp tereny sportu i rekreacji, usług oświaty, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny zabudowy usługowej;

Zagospodarowanie nieruchomości
po zawarciu umowy: użytkowanie rolnicze

 

Cena wywoławcza czynszu

dzierżawnego:                                206,00 zł/rocznie

 

Wadium pieniężne:                                   20,00 zł

 

Okres trwania umowy:                   10 lat

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie. Wysokość kolejnych rat rocznych stanowić będzie zwaloryzowana, w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim, kwota wylicytowana w przetargu.

 

      Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016 r. o godzinie 10.20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej, w terminie do dnia 23.09.2016 r. na konto Urzędu Gminy nr 07 9491 0003 0010 0000 0114 0008 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone
  po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
  od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

- osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

 

drukuj ()

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-01 12:02
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-01 12:04

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.07.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Grębocinie:

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: część dz. nr 322/20, obręb Grębocin, KW T01T/00039184/5

Powierzchnia:                        0,50 ha

Opis nieruchomości:             Nieruchomość niezabudowana

Użytki:                                   RV                                                                                                 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny sportu i rekreacji, usług oświaty, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny zabudowy usługowej;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy:  użytkowanie rolnicze

Wysokość rocznego czynszu najmu:                                206,00 zł

Okres trwania umowy:                                                      10 lat

Roczny czynsz najmu płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

drukuj ()

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2016-07-19 08:59
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-01 12:01

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Krobi:

 

 

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Krobia, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 274/2, obręb Krobia

KW TO1T/00032090/0

 

Powierzchnia:                                 0,1300 ha

 

Opis nieruchomości:                                 Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:              W mpzp tereny wód powierzchniowych;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń.

                       

Wysokość rocznego czynszu

dzierżawnego:                                1131,00 zł + 23%VAT

 

Okres trwania umowy:                   3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2015-10-13 12:27

<<<<<^>>>>>

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-10-11 11:59
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-06 15:36

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Lubiczu Dolnym:

 

 

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 107/26, obręb Lubicz Dolny

KW T01T/00031351/1

 

Powierzchnia:                                 0,0086 ha

 

Opis nieruchomości:                                 Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:              W mpzp tereny przeznaczone pod zieleń parkową;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń.

                       

Wysokość rocznego czynszu

dzierżawnego:                                95,00 zł + 23%VAT

 

Okres trwania umowy:                   3 lata

 

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2015-10-13 12:27
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-13 12:28

<<<<<^>>>>>

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-10-11 11:59
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-06 15:36

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Lubiczu Dolnym:

 

 

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 187/7, obręb Lubicz Dolny

KW T01T/00050241/6

 

Powierzchnia:                                 0,0060 ha

 

Opis nieruchomości:                                 Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:              W mpzp tereny urządzeń kanalizacji (przepompownia ścieków), dopuszczalne: zieleń izolacyjna;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń.

                       

Wysokość rocznego czynszu

dzierżawnego:                                63,00 zł + 23%VAT

 

Okres trwania umowy:                   3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2015-10-13 12:27
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-13 12:30

Banery

Stopka