Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

EKOPIEC 2018

Gmina Lubicz we współpracy z Biurem ZIT Bydgosko -Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest w trakcie opracowania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018. Program zakłada dofinansowanie zakupu i montażu nowego kotła grzewczego
w miejsce istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

                Podczas sesji Rady Gminy Lubicz w dniu 26 stycznia 2018 r. na realizację ww. programu zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 zł.

                Program przewiduje dofinansowanie (w formie refundacji, czyli zwrotu poniesionych nakładów) wymiany źródła ciepła w wysokości 4 000,00 zł dla beneficjenta końcowego (mieszkańca), będącego właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na potrzeby mieszkaniowe.

                Wskazany powyżej, limit dofinansowania dla Gminy Lubicz określony w Programie przewiduje udzielenie wsparcia dla maksymalnie 15 beneficjentów końcowych (mieszkańców). Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie
w ramach Programu.

                W dniu 23 marca 2018 r. Rada Gminy Lubicz ustanowiła regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Lubicz stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLIII/578/2018.

                Zgodnie z zapisem § 9 ust. 5 w/w regulaminu wzory wniosków i innych dokumentów zostaną określone zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz.

                Dnia 9 kwietnia 2018 r. zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz zostały określone wzory dokumentów stosowanych przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji oraz powołany został skład komisji do oceny wniosków. Zarządzenie nr 0050.1.15.2018 z dnia 09.04.2018 r. wejdzie w życie 16 kwietnia 2018 r.

                W regulaminie został również ustalony termin naboru wniosków o udzielenia dotacji od dnia 23 kwietnia 2018 r. do 10 maja 2018 r.

                Wnioski będą przyjmowane we wskazanym terminie naboru. Wnioski, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

                W podanych terminie jw. zapraszamy do składania wniosków w celu przystąpienia do Programu EKOPIEC 2018 w Urzędzie Gminy Lubicz. Wnioski można będzie składać w biurze podawczym urzędu pok. nr 9 lub wysłać pocztą - decyduje data wpływu do urzędu.

                Po tym terminie przeprowadzona zostanie weryfikacja poprawności zgłoszeń. Jeżeli ilość złożonych i pozytywnie zweryfikowanych wniosków będzie większa niż 15, zostanie przeprowadzone publiczne losowanie wniosków. Wylosowanych zostanie 15 wniosków, pozostałe wnioski zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

                Mieszkańcy znajdujący się na liście rezerwowej będą mieli możliwość uzyskania dotacji jedynie w sytuacji, wycofania się mieszkańców z listy podstawowej lub zwiększenia limitu środków dostępnych dla Gminy Lubicz. Przed podpisaniem umowy z Gminą zostaną przeprowadzone komisyjne oględziny budynku w celu potwierdzenia zgodności informacji podanych we wniosku. Po podpisaniu umowy, partnerzy projektu – mieszkańcy - będą mieli czas na wykonanie inwestycji
w terminie określonym w regulaminie. Rozliczenie przedsięwzięcia możliwe będzie po zakończenie zadania, które zostanie potwierdzone protokołem z oględzin obiektu poświadczających wymianę źródła ciepła. Przekazanie Wnioskodawcy dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy Lubicz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.

                Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, (www.wfosigw.torun.pl).

 

Przydatne linki:

https://www.bip.lubicz.pl/plik,28392,uchwala-nr-xliii-578-2018.pdf

http://wfosigw.torun.pl/strona-340-ekopiec_2018.html

http://wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_349/text_images/regulamin_ekopiec_2.pdf

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-04-09 12:25


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
oraz w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-04-09 12:26
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-04-09 12:26

Banery

Stopka