Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-10-11 13:25


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie powołania likwidatora i zastępcy likwidatora jednostki budżetowej Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz przyjęcia zakresu obowiązków likwidatora

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-10-11 13:21
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 13:22


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.69.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonych do dnia 10 października 2019 roku

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-10-11 13:10


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 30 września 2019

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-10-11 13:08


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.67.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie wyznaczenia obsady stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Lubicz

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-10-11 12:56


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie przekazania w administrowanie Zarządowi Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej drogi gminnej w Kopaninie


ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1.64.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków dotyczących Nagrody Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie giny Lubicz””


ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1.63.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków dotyczących Nagrody Wójta Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1.60.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2019 „Wyprawka szkolna”.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.1.10.2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmienione zarządzeniem nr 0050.1.50.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-10-09 09:37
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 09:38


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przekazania mienia Gminy Lubicz dla Ochotniczych Straży Pożarnych


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przekazania rzeczowego składnika majątku – pozostałych środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej w Gronowie


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym od 1 września roku szkolnego 2019/2020 w formie elektronicznej


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Grębocinie od 1 września roku szkolnego 2019/2020 w formie elektronicznej


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.46.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.49.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym im. bł. ks. Władysława Bukowskiego Pani Wioletcie Pawłowskiej


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym Pani Marioli Marcinkowskiej


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii Pani Wiesławie Geras


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2019 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.41.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 07 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o stypendium szkolne i zasiłek szkolny.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu obszaru pn. "Kiermasz artykułów oświatowych"


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2018 rok.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-26 13:53


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na wykonanie w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, wymienionych w art.3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492, ze zm.)


Zarządzenie Nr 0050.1.29.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym


Zarządzenie Nr 0050.1.28.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019.


Zarządzenie Nr 0050.1.25.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przekazania materiałów do innowacji dla nauczycieli zakupionych w ramach projektu „Let's code it! Teacher hackaton” nr 2017-1-PL01-KA101-036468 programu Erasmus+


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym


Zarządzenie Nr 0050.1.22.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii


Zarządzenie Nr 0050.1.21.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie przekazania rzeczowego składnika majątku – środka trwałego na rzecz Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.19.2019 WÓJTA GMINY Lubicz z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na wykonanie w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, wymienionych w art.3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w tybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Lubiczu Górnym stanowiącej własność Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonych do dnia 31 marca 2019 roku


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 31 marca 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.1. 12 .2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29.03.2019

w sprawie przekazania placu zabaw w Grębocinie dz. 388/6 obręb 0004 Zarządowi Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-05-29 13:00
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-29 13:03


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2018 r., z wykonania planu finansowego za 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury - rozwoju wokalnego dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.1.4.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 stycznia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Lubicz nr 151-67/10 z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubicz i w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubicz oraz zasad jej koordynacji


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Urzędu Gminy Lubicz


Zarządzenie Nr 0050.1.2.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ZAFIRA-A rok prod.2002, nr rejestracyjny CTR X606, posiadacz - Urząd Gminy Lubicz i ustalenia jej regulaminu pracy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego organizacji i przebiegu aukcji na sprzedaż pojazdu.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/20 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz

Banery

Stopka