Treść strony


 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm)

Informuję o:

XIX sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. zgłaszanie spraw do porządku.
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  2. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami.
  3. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
  4. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
 3.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
 5. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2020 roku
 6.   w sprawie utworzenia oraz ustalenia zasad uczestnictwa w Klubie „Senior+”
 7. W sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+”
 8. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 9. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
  7. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady  gminy.
  8. Zakończenie obrad.                                                                                    

Z poważaniem            
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski     

 • data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-21 14:51

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu z zdrowia publicznego w Gminie Lubicz
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-02-14 14:03

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-13 11:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-13 11:51

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości KW TO1T/00031398/2
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-04 21:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-04 21:12

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) ogłasza, co następuje:
  1. Podstawowa kwota dotacji (100%) od 1 stycznia 2020 na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 11 264,45 zł
W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 938,70 zł
  2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2019 roku (SIO) wynosi: 139.
Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:
    a) dla przedszkoli niepublicznych 75 % - 704,03 zł
    b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40 % - 375,48 zł.

Marek Nicewicz   
Wójt Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-03 10:42

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Przedszkola Publicznego od dnia 1 września 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz. 


OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • data wytworzenia: 2020-01-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-24 14:19
 • data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-24 14:18