Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony


UWAGA

Uprzejmie informujemy, że 28 kwietnia 2017 r. Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz, Pani Hanna Anzel, nie będzie pełniła dyżuru radnego w urzędzie gminy ze względu na udział w gminnych obchodach Święta Flagi w Złotorii.


W sprawach skarg i wniosków Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Pani Hanna Anzel
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, pokój nr 16 (I piętro)
w każdy piątek w godz. 14:00 – 14:30 oraz w pierwszy czwartek każdego miesiąca
w świetlicy środowiskowej w Grębocinie (ul. Szkolna 8) w godz. 16:00 do 17:00


ORG.0002.4.2017                                                Lubicz, 21 kwietnia 2017 r.                                          

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

                                                         informuję o:     

XXXIII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

  1. stwierdzenie quorum

       b. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Lubiczu na temat bezpieczeństwa publicznego  w gminie Lubicz za 2016 rok.

4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu dotyczące działalności OSP na terenie gminy Lubicz za 2016 rok.

5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla gminy Lubicz.

6. Przedstawienie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Lubicz za rok 2016.

7. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubiczu za rok 2016

b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016

c) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

d) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

e) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

f) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

g) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Lubicz Górny

h) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej  w Mierzynku

i) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

j)w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2010 w miejscowości Jedwabno

k) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 - 2018 

l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia - Mierzynek

ł) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok

m) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

10. Składanie interpelacji.

11. Wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                         

Z poważaniem               
Hanna Anzel                
Przewodnicząca rady Gminy Lubicz


RADNI RADY GMINY LUBICZ VII KADENCJI (2014 – 2018)

1. Anzel Hanna  - przewodnicząca

2. Danuta Staniszewska – wiceprzewodnicząca

3. Ryszard Korpalski - wiceprzewodniczący                        

4. Barcikowski  Zbigniew    

5. Błaszczyk  Maria                   

6. Borowska   Magdalena    

7. Falkowska  Mariola            

8. Gliszczyński Marek   

9. Guranowski   Jerzy              

10. Klawińska  Teresa

11.  Malicki   Bartosz             

12.  Peregonczuk  Aldona         

13.  Przybylski  Juliusz        

14. Rybiński Jarosław           

15. Wroniecka  Karina


Adresy poczty elektronicznej Radnych Gminy Lubicz

 

  Hanna Anzel

  h.anzel(at)lubicz.pl

  Danuta Staniszewska

  d.staniszewska(at)lubicz.pl

  Ryszard Korpalski

  r.korpalski(at)lubicz.pl

  Zbigniew Barcikowski

  z.barcikowski(at)lubicz.pl

  Maria Błaszczyk

  m.blaszczyk(at)lubicz.pl

  Mariola Falkowska

  m.falkowska(at)lubicz.pl

  Magdalena Borowska

  m.borowska(at)lubicz.pl

  Marek Gliszczyński

  m.gliszczynski(at)lubicz.pl

  Teresa Klawińska

  t.klawinska(at)lubicz.pl

  Bartosz Malicki

  b.malicki(at)lubicz.pl

  Jarosław Rybiński

  j.rybinski(at)lubicz.pl

  Aldona Peregonczuk

  a.peregonczuk(at)lubicz.pl

  Juliusz Przybylski

  j.przybylski(at)lubicz.pl

  Jerzy Guranowski

  j.guranowski(at)lubicz.pl

  Karina Wroniecka

  k.wroniecka(at)lubicz.pl


TERMINY SESJI I KOMISJI W 2017 ROKU

SESJE

KOMISJE

Styczeń

27.01.2017 r.

Styczeń

20.01.2017 r.

Luty

24.02.2017 r.

Luty

17.02.2017 r.

Marzec

30.03.2017 r.

Marzec

24.03.2017 r.

Kwiecień

28.04.2017 r.

Kwiecień

21.04.2017 r.

Maj

26.05.2017 r.

Maj

 19.05.2017 r.

Czerwiec

29.06.2017 r.

Czerwiec

23.06.2017 r.

Lipiec

do uzgodnienia

Lipiec

do uzgodnienia

Sierpień

25.08.2017 r.

Sierpień

25.08.2017 r.

Wrzesień

22.09.2017 r.

Wrzesień

22.09.2017 r.

Październik

27.10.2017 r.

Październik

27.10.2017 r.

Listopad

24.11.2017 r.

Listopad

17.11.2017 r.

Grudzień

28.12.2017 r.

Grudzień

28.12.2017 r.

 

 


 

SKŁAD RADY GMINY LUBICZ  - VI KADENCJI (2010 – 2014)

Hanna Anzel   –   Przewodniczący

Danuta Zuzanna Staniszewska    –    Wiceprzewodniczący

 Ryszard Wacław Korpalski    –    Wiceprzewodniczący

Zbigniew Andrzej Barcikowski

Maria Bernadeta Błaszczyk

Mariola Iwona Falkowska

Mariusz Gazda

Marek Gliszczyński

Teresa  Klawińska

Sławomira Korzeniewska

Mariola Dorota Marcinkowska

Aldona Teresa Peregonczuk

Juliusz Czesław Przybylski

Kazimierz Rybacki

Karina Wroniecka

drukuj (


)

  • data: 20.11.2006

 

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity)

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.