Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Budujemy kolejne gminne drogi

Gmina Lubicz wyremontowała kilka ulic w Lubiczu Dolnym. Nową nawierzchnię zyskały ul. Liliowa i Konwaliowa, a na ul. Różanej i Narcyzowej pojawiły się progi zwalniające. Co dalej?


Zbadaj się. To nic nie kosztuje

W październiku w Grębocinie i Lubiczu Górnym będą przeprowadzone bezpłatne badania, które mają na celu wykrycie wirusowego zapalenia wątroby. Zapisy już trwają.


Zapraszamy na wspólny wyjazd do Ciechocinka

Wznawiamy wyjazdy na basen Szpitala nr 1 ul. al. Armii Krajowej 6 w Ciechocinku. Wejściówka 10 zł od osoby, przejazd finansuje gmina.


Szkoła w Lubiczu Dolnym ma swojego patrona

"Wychowywać z miłością" - takie słowa bł. ks. Władysława Bukowińskiego – patrona Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym znalazły się na jej sztandarze.


RADA GMINY LUBICZ - VII KADENCJI (2014 – 2018)

Komisja Rewizyjna

1. Teresa Klawińska              przewodniczący komisji

2. Marek Gliszczyński            członek

3. Magdalena Borowska         członek

4. Karina Wroniecka              członek

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

1. Aldona Peregonczuk          przewodniczący komisji

2. Jerzy Guranowski             zastępca przewodniczącego

3. Maria Błaszczyk               członek

4. Mariola Falkowska            członek

5. Ryszard Korpalski             członek

6. Jarosław Rybiński             członek

7. Hanna Anzel                    członek

8. Zbigniew Barcikowski       członek

9. Juliusz Przybylski             członek

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny

1. Karina Wroniecka             przewodniczący komisji

2. Magdalena Borowska        zastępca przewodniczącego

3. Aldona Peregonczuk         członek          

4. Mariola Falkowska            członek    

5. Juliusz Przybylski             członek   

6. Bartosz Malicki                członek   

7. Jarosław Rybiński            członek   

8. Jerzy Guranowski             członek   

9. Teresa Klawińska             członek   

10. Hanna Anzel                  członek   

11. Zbigniew Barcikowski     członek   

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki

1. Mariola Falkowska           przewodniczący komisji

2. Marek Gliszczyński          zastępca przewodniczącego

3. Jerzy Guranowski            członek          

4. Danuta Staniszewska       członek

5. Karina Wroniecka            członek

6. Zbigniew Barcikowski      członek

Komisja Samorządu i Porządku Publicznego

1. Zbigniew Barcikowski      przewodniczący komisji

2. Juliusz Przybylski            zastępca przewodniczącego

3. Magdalena Borowska       członek          

4.Maria Błaszczyk               członek      

5. Marek Gliszczyński          członek 

6. Bartosz Malicki               członek 

7. Ryszard Korpalski            członek 

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.
Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.


RADA GMINY LUBICZ  - VI KADENCJI (2010 – 2014)

 

Komisja Rewizyjna

  1. Kazimierz Rybacki           przewodniczący komisji

  2. Karina Wroniecka            członek

  3. Mariola Marcinkowska    członek

  4. Aldona Peregonczuk        członek

 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

1. Aldona Peregonczuk          przewodnicząca komisji

2. Juliusz Przybylski              zastępca przewodniczącego

3. Maria Błaszczyk                 członek          

4. Hanna Anzel                      członek

5. Mariola Falkowska              członek

6. Sławomira Korzeniewska    członek

7. Zbigniew Barcikowski         członek

8. Mariusz Gazda                    członek

9. Ryszard Korpalski               członek

10. Mariola Marcinkowska       członek   

 

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny

1. Karina Wroniecka              przewodnicząca komisji

2. Mariola Marcinkowska       zastępca przewodniczącego

3. Kazimierz Rybacki             członek          

4. Aldona Peregonczuk          członek    

5. Hanna Anzel                     członek

6. Mariola Falkowska             członek

7. Sławomira Korzeniewska   członek

8. Zbigniew Barcikowski       członek

9. Mariusz Gazda                  członek

10. Juliusz Przybylski            członek

11. Teresa Klawińska              członek

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki

1. Marek Gliszczyński     przewodniczący komisji

2. Mariola Falkowska        zastępca przewodniczącego

3. Karina Wroniecka         członek          

4. Kazimierz Rybacki        członek

5. Danuta Staniszewska     członek 

6. Zbigniew Barcikowski   członek 

 

Komisja Samorządu i Porządku Publicznego

1.  Maria Błaszczyk             przewodnicząca komisji

2. Juliusz Przybylski            zastępca przewodniczącego

3. Mariola Falkowska           członek           

4. Ryszard Korpalski            członek

5. Zbigniew Barcikowski      członek 

6.  Teresa Klawińska            członek

Banery

Stopka