ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW 
BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.

załącznik nr 2                                                    
do uchwały Nr XXXVII/462/05                               
Rady Gminy Lubicz z dn. 8 września 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:24-08-05

Stan na
dzień:08-09-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

123 500,00

 

138 630,00

 

15 130,00

 

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

105 500,00

120 630,00

15 130,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

115 130,00

15 130,00

 

budowa oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie

100 000,00

102 850,00

2 850,00

 

projekt bud..kanaliz.deszcz.-drenaż.w ul.Cichej w Lub.D.

0,00

7 400,00

7 400,00

 

projekt kanaliz.deszcz.w ul.Widokowej w Lubiczu G.

0,00

4 880,00

4 880,00

 

600

 

Transport i łączność

3 197 672,00

 

3 202 272,00

 

4 600,00

 

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

606 500,00

609 100,00

2 600,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego

440 000,00

442 600,00

2 600,00

 

60095

Pozostała działalność

73 700,00

 

75 700,00

 

2 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

73 700,00

75 700,00

2 000,00

 

bud.chodnika przy drodze powiatowej w Brzezinku

20 000,00

20 000,00

0,00

 

bud.chodnika przy drodze powiatowej w Krobii

30 000,00

30 000,00

0,00

 

bud.chodnika przy drodze powiatowej w Młyńcu

10 000,00

10 000,00

0,00

 

bud.chodnika wzdłuż drogi woj.552 Grębocin-Papowo
Tor.

13 700,00

15 700,00

2 000,00

 

750

Administracja publiczna

4 165 347,00

 

4 187 667,00

 

22 320,00

 

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 247 490,00

3 257 490,00

10 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

197 400,00

195 400,00

-2 000,00

 

4430

Różne opłaty i składki

21 622,00

23 622,00

2 000,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

260 860,00

270 860,00

10 000,00

 

adapt.bud. b.Przedszkola w Lubiczu D. na cele
administracji samorząd.

260 860,00

260 860,00

0,00

 

projekt bud.dla przebud.kotłowni w bud.UG 

0,00

10 000,00

10 000,00

 

75052

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

 

12 320,00

 

12 320,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

12 320,00

12 320,00

 

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 263,00

 

12 916,00

 

10 653,00

 

 

 

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

10 653,00

10 653,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

593,00

593,00

 

zad.zlec.w ramach dotacji z Krajowego Biura
Wyborczego

0,00

593,00

593,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

84,00

84,00

 

zad.zlec.w ramach dotacji z Krajowego Biura
Wyborczego

0,00

84,00

84,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 741,00

4 741,00

 

zad.zlec.w ramach dotacji z Krajowego Biura
Wyborczego

0,00

4 741,00

4 741,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 781,00

2 781,00

 

zad.zlec.w ramach dotacji z Krajowego Biura
Wyborczego

0,00

2 781,00

2 781,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

2 454,00

2 454,00

 

zad.zlec.w ramach dotacji z Krajowego Biura
Wyborczego

0,00

2 454,00

2 454,00

 

Strona:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na
dzień:24-08-05

Stan na
dzień:08-09-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

277 373,00

 

317 373,00

 

40 000,00

 

 

 

 

 

75403

 

Jednostki terenowe Policji

6 000,00

14 140,00

8 140,00

 

 

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

3 000,00

11 140,00

8 140,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

125 690,00

 

155 690,00

 

30 000,00

 

 

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

107 300,00

137 300,00

30 000,00

 

75495

Pozostała działalność

117 380,00

 

119 240,00

 

1 860,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 651,00

4 511,00

1 860,00

 

realiz.progr."Bezpieczna Dolina 2005" w ramach
przygot.zawodowego (zad.dofin..przez PUP Toruń)

1 251,00

1 251,00

0,00

 

realiz.programu "Bezpieczna Dolina 2005" w ramach prac
interwenc.(zad.dofin.przez .PUP Toruń)

1 400,00

1 400,00

0,00

 

zak.światełek odblaskowych oraz książeczejk
edukacyjnych pt. "Bądź bezpieczny na drodze" dla
uczniów klas pierwszych

0,00

1 860,00

1 860,00

 

757

 

Obsługa długu publicznego

2 228 900,00

 

2 039 048,00

 

-189 852,00

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

1 470 000,00

1 280 148,00

-189 852,00

 

 

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

1 377 000,00

1 187 148,00

-189 852,00

 

801

Oświata i wychowanie

14 684 320,00

 

14 743 555,00

 

59 235,00

 

 

80101

Szkoły podstawowe

8 827 463,00

8 882 763,00

55 300,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

85 500,00

99 500,00

14 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

129 262,00

115 262,00

-14 000,00

 

opinia techn.dla bud.SP w Grębocinie

9 882,00

9 882,00

0,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 002 996,00

1 058 296,00

55 300,00

 

bud.placu apelowego przy SP w Lubiczu Dolnym

100 800,00

118 100,00

17 300,00

 

budowa sali gimnastycznej  w Lubiczu Górnym

900 000,00

900 000,00

0,00

 

modern.budynku SP w Grębocinie

2 196,00

2 196,00

0,00

 

wymiana stolarki drzwiowej w budynku SP w Gronowie

0,00

8 000,00

8 000,00

 

wymiana stolarki okiennej w budynku SP w Złotorii

0,00

30 000,00

30 000,00

 

80110

Gimnazja

4 124 680,00

 

4 128 600,00

 

3 920,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 500,00

11 420,00

3 920,00

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

519 770,00

 

519 785,00

 

15,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 000,00

4 015,00

15,00

 

851

Ochrona zdrowia

173 872,00

 

191 172,00

 

17 300,00

 

 

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

20 100,00

27 100,00

7 000,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych

20 100,00

27 100,00

7 000,00

 

dotacja z budż. dla ZOZ w Grębocinie na modernizację
przychodni

15 000,00

22 000,00

7 000,00

 

dotacja z budżetu  dla ZOZ w Grębocinie na zakup 
autoklawu (używanego) -na podst. art.55 ust.1 pkt 3
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

5 100,00

5 100,00

0,00

 

85195

Pozostała działalność

0,00

 

10 300,00

 

10 300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

10 000,00

10 000,00

 

koszty likwidacji ZOZ w Grębocinie

0,00

10 000,00

10 000,00

 

Strona:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na
dzień:24-08-05

Stan na
dzień:08-09-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

300,00

300,00

 

 

koszty likwidacji ZOZ w Grębocinie

0,00

300,00

300,00

 

 

852

 

Pomoc społeczna

5 264 587,00

 

5 284 597,00

 

20 010,00

 

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 300 000,00

3 302 100,00

2 100,00

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

2 100,00

2 100,00

 

organiz.nowych stanowisk pracy (zakup sprzętu
komputer.) - zad.zlec. realiz.w ramach dotacji z budżetu
państwa

0,00

2 100,00

2 100,00

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

510 117,00

 

508 027,00

 

-2 090,00

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

510 117,00

508 027,00

-2 090,00

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

642 300,00

 

662 300,00

 

20 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

20 000,00

20 000,00

 

zak.samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb
GOPS

0,00

20 000,00

20 000,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

330 000,00

 

341 030,00

 

11 030,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

42 000,00

50 000,00

8 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 000,00

21 000,00

8 000,00

 

92116

Biblioteki

246 000,00

 

249 030,00

 

3 030,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

246 000,00

249 030,00

3 030,00

 

dotacja z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lubiczu

246 000,00

249 030,00

3 030,00

 

926

Kultura fizyczna i sport

71 450,00

 

74 950,00

 

3 500,00

 

 

92695

Pozostała działalność

32 540,00

36 040,00

3 500,00

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń

0,00

2 420,00

2 420,00

 

organiz.maratonu w Złotorii

0,00

2 420,00

2 420,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

39,00

39,00

 

organiz.maratonu w Złotorii

0,00

39,00

39,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21 340,00

21 556,00

216,00

 

organiz.maratonu w Złotorii

0,00

216,00

216,00

 

zajęcia sportowo-rekreacyjne real. ze środków Funduszu
Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych

21 340,00

21 340,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

825,00

825,00

 

organiz.maratonu w Złotorii

0,00

825,00

825,00

 

13 926,00

 

Razem

35 873 512,00

35 887 438,00

 

 

Strona:

3

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl