Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Przystąpienie do kolejnej aktualizacji PGN dla gminy Lubicz

Przystąpienie do kolejnej aktualizacji lipiec 2017

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz

Gmina Lubicz podjęła działania ukierunkowane na aktualizację listy działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz (PGN). Tym samym zwracamy się do zainteresowanych m.in. instytucji, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych, mieszkańców zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do PGN. Przekazane informacje o planowanych działaniach/przedsięwzięciach będą podstawą do aktualizacji przedmiotowego dokumentu oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty do realizacji. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz.

Kto może zgłaszać działania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Interesariuszami mogą być m.in.:

 • gminne jednostki organizacyjne
 • Starostwo Powiatowe w Toruniu
 • pracownicy lokalnych instytucji finansowych
 • lokalni przedsiębiorcy
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • właściciele obiektów/zarządcy budynków wielorodzinnych, właściciele budynków jednorodzinnych
 • mieszkańcy
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły, przedszkola, żłobki, kluby dziecięce
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • partnerstwa wymienionych podmiotów

Jakie działania można zgłaszać do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz?

Działania realizowane na terenie Gminy Lubicz, dotyczące m.in. termomodernizacji budynków, wymiany stolarki okiennej, czy ogrzewania lub oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie. Wnioski mogą dotyczyć również transportu niskoemisyjnego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii np. instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Przewidywany harmonogram aktualizacji PGN

            Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem otwartym i tworzonym przez wszystkie zainteresowane podmioty. Harmonogram rzeczowo - finansowy PGN będzie aktualizowany w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez interesariuszy. W roku 2016 dokonano już pierwszej aktualizacji PGN - uchwała nr XXVI/313/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz”.

 

W bieżącym roku przewiduje się aktualizację w przybliżonym terminie:

 • wrzesień-grudzień 2017 r. - zgłoszenia przyjmowane do 15 sierpnia 2017 r.

            Powyższy termin stanowi przewidywany harmonogram aktualizacji przedmiotowego dokumentu w 2017 r. W przypadku braku zgłoszeń w wyznaczonym terminie przyjmowania wniosków, aktualizacja dokumentu nie będzie dokonywana. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminów aktualizacji PGN. Aktualizacja PGN będzie opracowywana po przyjęciu od Interesariuszy  zgłoszeń, które wpłyną do Urzędu Gminy Lubicz w wyznaczonym terminie. Aktualizacja będzie wykonana przez wybraną firmę zgodnie z obowiązującymi procedurami. Przekazane do urzędu informacje o planowanych przedsięwzięciach mogą być podstawą do aktualizacji PGN oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty do realizacji. Wybrana firma podczas opracowywania aktualizacji PGN może zwrócić się bezpośrednio do Państwa o bardziej szczegółowe dane.   Ponadto z ramienia tut. organu możliwe będzie wystąpienie do Państwa o przedstawienie niezbędnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Państwa jednostkę/wspólnotę i ujętych w PGN (np. rzeczywista ilość zmodernizowanych obiektów, rzeczywisty efekt energetyczny MWh/rok, itp.) w celu przeprowadzenia monitoringu stopnia realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Jak można przystąpić do PGN?

            Należy wypełnić poniższy formularz i przekazać w następujący sposób (formularz umieszczony na stronie internetowej www.lubicz.pl):

 • w formie elektronicznej na adres e-mailowy: osw@lubicz.plz tytułem „dotyczy aktualizacji PGN w 2017 r.”
  lub
 • przesłać na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz z dopiskiem „dotyczy aktualizacji PGN w 2017 r.”

            Każde przyjęte zgłoszenie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zostanie potwierdzone drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 56 621 21 29 lub osw@lubicz.pl        Zgłoszenie działania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, stanowi jednak podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wielu programach krajowych i europejskich. Zgłaszane zadania realizowane ze środków finansowych Gminy Lubicz, powinny być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W innych przypadkach nieuwzględnionych w niniejszej informacji, w tym innych terminów aktualizacji dokumentu oraz w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 56 621 21 29 lub e-mailem osw@lubicz.pl.

Niniejszą informację zamieszczono na:

- stronie internetowej www.lubicz.pl

- BIP

-  tablicach ogłoszeń w budynku urzędu

-  tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach

« wstecz

Banery

Stopka