Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Lubicz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Lubicz.

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Wśród opublikowanych dokumentów 60 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej, w tym większość to pliki zewnętrzne.

Wyłączenia

 • filmy oraz zdjęcia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty przekazane przez podmioty trzecie są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-21.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej (tylko w wersji o wysokim poziomie kontrastu),
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

I. Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków w zakresie dostępności cyfrowej odpowiada Pani Kamila Mróz.

 • E-mail: k.mroz@lubicz.pl
 • nr telefonu +48 56 621 21 62
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. <Wzór wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej>

II. Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej odpowiada koordynator ds. dostępności Pani Anna Szatkowska.

 • E-mail: a.szatkowska@lubicz.pl 
 • nr telefonu +48 56 621 21 35
 • Każda osoba, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu. Stosowanie do treści art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnieniu dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej zwanym dalej "wnioskiem o zapewnieniu dostępności".
  Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
  Żądanie powinno zawierać:
  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności jeżeli dotyczy.
   Podmiot publiczny na podstawie art. 31 wyżej cytowanej ustawy powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnieniu dostępności. 
   W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnieniu jest niemożliwe znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienie dostępności i zapewnia dostęp alternatywny. <Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.>

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat funkcjonowania urzędu na stronie internetowej umieszczony został film w języku migowym wraz z napisami z możliwością zapoznania się z jego treścią w wersji tekstowej <kliknij tutaj>.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Lubicz mogą korzystać z usługi Systemu Komunikacji Niewerbalnej, w skład której wchodzą usługi tłumaczeń z zakresu języka polskiego migowego (PJM) i systemu języka migowego (SJM). Procedura korzystania z tej usługi znajduje się tutaj.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek A, przy ul. Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym

Wejście do budynku głównego Urzędu Gminy Lubicz jest zlokalizowane od frontu, czyli od ul. Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym. Natomiast dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest do dyspozycji podjazd z boku budynku (z prawej strony, patrząc od frontu). Do obu wejść prowadzą drzwi otwierane ręcznie.

Osoby z niepełnosprawnościami ruchu mają możliwość zaparkowania samochodu na parkingu za budynkiem, na którym wyznaczono 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz 1 miejsce z przeznaczeniem dla kobiet w ciąży lub dla rodzin z dziećmi. Drugi parking znajduje się po drugiej stronie ulicy przed budynkiem B, w tym 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz 1 miejsce z przeznaczeniem dla kobiet w ciąży lub dla rodzin z dziećmi.

Budynek A jest dwupiętrowy. Obsługa interesantów odbywa się na terenie całego obiektu. W związku z tym, że budynek nie jest wyposażony w windę ani w platformę obsługa petentów na ich wniosek może odbyć się w sali narad pokój nr 4 lub w biurze podawczym na parterze pokój nr 9.

Biuro obsługi klienta zostało wyposażone w lupę powiększającą oraz w pętlę indukcyjną. Drzwi wejściowe do biura podawczego są odpowiedniej szerokości. Korytarz prowadzący do biura interesanta jest wyposażony w poręcz. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W korytarzu znajduje się również wyznaczone miejsce na odpoczynek. Krawędzie schodów prowadzących na I i II piętro oznaczone zostały odpowiednio kontrastową taśmą żółto-czarną. W holu głównego wejścia umieszczono tablicę z rozkładem pomieszczeń dla obu budynków.

Budynek B, przy ul. Toruńskiej 24 w Lubiczu Dolnym

Wejście do budynku B odbywa się z poziomu parteru. Obiekt jest dwupiętrowy bez windy oraz platformy. Istnieje możliwość wezwania pracownika na parter budynku, gdzie przygotowano miejsce odpoczynku, wyposażone w stolik i krzesła. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przed budynkiem urządzono parking, na którym wyznaczono 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz 1 miejsce z przeznaczeniem dla kobiet w ciąży lub dla rodzin z dziećmi.

Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnej zamontowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój nr 6.